Skoči na vsebino

NOVICA

POROČILO O SUPERNADZORU RAZKRIVA ŠTEVILNE NEPRAVILNOSTI IN NEZAKONITOSTI PRI GRADNJI ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA IZ PREJŠNJIH MANDATOV

 

Največje nepravilnosti so se dogajale v letih 2002 - 2004

 

Podjetje Lokainženiring  d.o.o. je v petek, 15. junija 2007, na ministrstvo za zdravje  dostavilo poročilo o supernadzoru nad izvedbeno graditvijo prve faze objektov Onkološkega  inštituta ( H,R,D in E ) . Ministrstvo je poročilo naročilo, da bi se ugotovilo dejansko stanje pri gradnji Onkološkega Inštituta, saj so se v javnosti pričele pojavljati govorice, da je bila gradnja izvršena slabo. Poročilo razkriva številne nepravilnosti in nezakonitosti.

 

Že v vmesnem poročilu se je potrdil sum, da je bil projekt izgradnje Onkološkega inštituta (1. faza) izpeljan v mnogih fazah nestrokovno, v določenih fazah netransparentno, v določenih fazah pa celo v nasprotju z veljavno zakonodajo, kar je za seboj potegnilo nesprejemljivo dolge roke gradnje in s tem povezane dodatne stroške. Podaljšani roki so posledično pomenili spremembe projektov zaradi sledenja novim tehnologijam, vendar pa je bilo ugotovljeno tudi, da so za napake v kakovosti in funkcionalnosti objekta krivi predvsem izvedba, organiziranost in slabo vodenje projekta.

 

Supernadzor je ugotovil napake, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti nestrokovnost pri vodenju projekta.

 

Sam javni razpis za izbor izvajalca rekonstrukcije in izgradnje 1. faze Onkološkega inštituta ( H,R,D in E ) je bil izveden na podlagi idejnih rešitev, ne da bi se naročnik natančneje seznanil s celotnim projektom. Predmet pogodbe tako npr. ni obsegal komunalne infrastrukture, pripravljalna dela so bila opredeljena zelo površno (ni bila upoštevana nujno potrebna selitev stanovalcev zaradi razširitve prostorov; potrebno bi bilo porušiti kotlarno in predvideti nov prostor za nadomestno gradnjo, kar se ni zgodilo; enako ni bil predviden prostor za tehnično postajo medicinskih plinov, idr...). Revizijska komisija ministrstva je takrat (1996) idejni projekt za razpis pregledala in nanj ni imela nobenih pripomb.

 

V začetku leta leta 1999 sta Ministrstvo za zdravje in Onkološki inštitut potrdila Projekt izvedenih del, po letu 1999, pa se kljub njegovi potrditvi začenjajo izvajati spremembe. Leta 2000 so se tako zgodile spremembe brahiradioterapije in spremembe v objektu D in E ter etaže H 00. Leta 2003 je ravno zaradi teh sprememb prišlo do zahteve po izvedbi nove programske naloge s strani uporabnika. Posledično je to pripeljalo do sprememb okrog  8700 m2 površin od skupnih 35.000 m2. Istega leta je bilo potrebno zaradi nove sodobnejše opreme ponovno preurediti prostore.

 

Odkrite napake kažejo tudi na netransparentno porabo javnih sredstev.

 

Med najhujše napake sodijo aneksi k pogodbam (1999, 2002, 2003, 2004), ki so se sklepali za nazaj, pa tudi tista dela, ki so se oddajala z aneksi k pogodbam, čeprav je bilo treba zanje izvesti javno naročilo. To se je zgodilo pri  adaptaciji objekta A, C, izgradnji prizidka TRT, ter  pri izgradnji toplotne postaje v traktu C.

 

Nadzor v skladu z Zakonom o Graditvi objektov je bil imenovan šele leta 2003 -  za nazaj. Ta dela je do takrat vseeno opravljal  supernadzor, vendar brez kakršnih koli pooblastil. Supernadzor je takrat potrjeval tudi dodatna dela brez ustreznih pogodb, čeprav za to ni imel pooblastil. Aneksi so se tako sklepali za nazaj, naročnik pa jih je na podlagi potrditve supernadzora redno plačeval.

Ugotovljene so bile tudi očitne napake pri pregledu predračunov. Izračun za revalorizacijo pogodbenih obveznosti naročnika iz leta 2001 je bil napačen. Enako velja za revalorizacijo manjših del, ki sodijo v osnovno pogodbo, sklenjeno l. 1996.

 

Pri izvrševanju pogodb je prihajalo tudi do kršitev zakonodaje - Zakona o graditvi objektov (ZGO) in Zakona o javnih naročilih (ZJN).

 

Strokovni nadzor v skladu z ZGO sploh ni bil imenovan. Onkološki inštitut je sam naročil supernadzor, kljub temu, da je to nezdružljivo s pogodbo o nadzoru, ki je bila sklenjena z ministrstvom za zdravje. Tudi Zakon o javnih naročilih je bil kršen, saj postopki za podpis aneksov 14 do 20 k osnovni pogodbi niso bili izvedeni skladno z zakonom, ki določa, da bi morala biti pred sklenitvijo aneksov izvedena pogajanja. Enako se je zgodilo pri  Pogodbi o supernadzoru iz leta 2003 (pri  dodatku 10), saj tudi v tem primeru pogajanja niso bila izvedena.

 

V poročilu so zajete še številne druge nepravilnosti, ki pa jih na tem mestu ni mogoče predstaviti niti ne preučiti v tako kratkem času.

 

Največ nepravilnosti in nezakonitosti je bilo storjenih v letih 2002, 2003 in 2004, ko so se k osnovni pogodbi za gradbeno obrtniška dela sklepali aneksi k tej pogodbi v nasprotju s Zakonom o javnih naročilh in brez predhodnega postopka s pogajanji. Tako so se sklepali aneksi od št. 14 - 20. Prišlo je do strokovnih napak, netransparentne porabe javnih sredstev in nezakonitega poslovanja, za kar bo potrebno sprejeti ustrezne ukrepe. Prav tako je potrebno izpostaviti, da ob pričetku gradnje ni bil imenovan nadzor, pogodbe pa so se sklepale za nazaj.

 

Ne glede na vse navedeno menimo, da napake in nepravilnosti  pri gradnji Onkološkega inštituta ne smejo biti in tudi niso zadosten razlog, da ne bi prišlo do težko pričakovane preselitve onkoloških bolnikov v nove in sodobne prostore, ki so gotovo boljši od starih, kar še posebej velja za stavbo A.  Tudi delovna skupina za reševanje odprtih vprašanj onkoloških bolnikov je ob včerajšnjem pregledu prostorov ugotovila, da so novi prostori onkološkega inštituta ena izmed trenutno najboljših bolnišničnih gradenj, in absolutno najboljša bolnišnica za onkologijo v Evropi. Enako je ocenila medicinsko opremo in pohištveno opremo, ki je po mnenju skupine bistveno boljša kot v marsikateri drugi slovenski bolnišnici. Skupina je mnenja, da večjih pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na zakasnitev selitve, ni. Po zagotovilih izvajalca bodo napake v vodovodni napeljavi, ki so jih v tem času tudi sami ugotovili, odpravili pred selitvijo, za klimatske naprave pa še ni natančnih podatkov, bo pa napaka, če obstaja, odpravljena v najkrajšem času. Zanimivo je tudi, da je Mestna občina Ljubljana prejšnji teden pri pregledu za pridobitev uporabnega dovoljenja  za objekte D0 in D1 ugotovila tehnično brezhibnost.

 

Obenem bi želel ponovno poudariti, da se vseh nakopičenih problemov Onkološkega inštituta v zadnjih desetih letih, povezanih predvsem z gradnjo, žal ne da rešiti čez noč. Osebno se mi zdi najpomembnejše, da se bolniki preselijo v predvidenem roku. Izvajamo vse aktivnosti, da se bo to lahko zgodilo, kakor tudi druge aktivnosti, ki izrazito izboljšujejo pogoje za zdravljenje onkoloških bolnikov.

 

Pregled poročila kaže na to, da je pri gradnji Onkološkega inštituta v prejšnjih mandatih res prihajalo do nepravilnosti, za kar bo gotovo potrebno poiskati odgovorne. Postopki za to pa so dolgotrajni. Ministrstvo za zdravje bo v prvi fazi do izvajalcev izpostavilo tehnično in pravno utemeljene zahtevke v postopkih dokončnega obračuna izvedenih del in v drugih postopkih. Po natančni preučitvi poročila bo sprejelo tudi druge potrebne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Že danes pa sem prepričan, da bodo potrebni dodatni dolgotrajnejši in še bolj natančni nadzori.