Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOLGOTRAJNA OSKRBA

 

Dolgotrajna oskrba je niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih sposobnosti in so posledično v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih oziroma podpornih dnevnih opravil. V prihodnosti bo predstavljala vedno večji izziv, saj se populacija stara, poleg tega trendi kažejo, da se bo ta populacija srečevala z oviranostjo in tako potrebovala podporo pri temeljnih dnevnih aktivnostih.

Naložbo sifinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Povezave:

 

 

Izobraževanje za zaposlene strokovne delavce vstopnih točk

22., 23. in 26. novembra 2018 je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo organiziralo izobraževanje za zaposlene strokovne delavce vstopnih točk. 


Strokovni delavci vstopnih točk bodo v okviru pilotnega projekta »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« testirali novo orodje za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. 
Gre za prvo tovrstno izobraževanje v Sloveniji. Tridnevnemu teoretičnemu izobraževanju bo sledilo tudi praktično usposabljanje strokovnih delavcev vstopne točke v pilotnih okoljih Dravograd, Celje in Krško.

 

Gradivo za izobraževanje

Delavnici za pripravo usposabljanj izvajalcev formalne in neformalne oskrbe v pilotnih okoljih

13. in 14. februarja 2018 smo na Ministrstvu za zdravje organizirali delavnici za pripravo usposabljanj izvajalcev formalne in neformalne oskrbe v pilotnih okoljih.

 

Na delavnici za pripravo usposabljanj izvajalcev formalne oskrbe v pilotnih okoljih smo predstavili predvidene vsebine za usposabljanje izvajalcev v pilotu ter v delovnih skupinah obravnavali integrirana oskrba in koordinacija ter obseg in potrebna dodatna znanja izvajalcev formalne oskrbe s področja: a. oskrbe oseb s posebnimi potrebami in  težavami v duševnem zdravju; b. paliativne oskrbe.

 

Na delavnici za pripravo usposabljanj izvajalcev neformalne oskrbe v pilotnih okoljih smo predstavili predvidene vsebine za usposabljanje izvajalcev v pilotu  ter v delovnih skupinah obravnavali usposabljanje ter vzpostavitev in organiziranje podpornih mehanizmov v pilotnih okoljih.  

Delavnica "Pilotno testiranje novih rešitev za integrirano dolgotrajno oskrbo v Sloveniji"

Ministrstvo za zdravje je organiziralo začetno delavnico "Pilotno testiranje novih rešitev za integrirano dolgotrajno oskrbo v Sloveniji", ki je potekala v sredo, 17. 1. 2018 v Ljubljani.

 

Delavnica je bila namenjena:
-        dokončnemu oblikovanju vsebinskih sklopov pilotnega projekta,
-        identifikaciji ključnih vsebin za usposabljanje izvajalcev (formalnih kot neformalnih) in
-        definiranju spremljanja pilota.

 

Dogodka se je udeležilo 27 oseb, med njimi tudi zunanja strokovnjakinja Monika Gabanyi iz Nemčije in Kai Leichsenring iz European Centre for Social Welfare Policy and Research, Dunaj.

Švedsko slovenska izmenjava o trajnostnem pristopu k sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe, 30. november 2017, Ljubljana

Posvet o financiranju dolgotrajne oskrbe, 3. oktober 2017, Državni svet

Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe in ustreznega financiranja je poleg paketa zdravstvene zakonodaje ključna prioriteta tako Ministrstva za zdravje kot vlade. Demografske spremembe niso vprašanje prihodnosti, ampak nas že prehitevajo. Ne samo število starejših nad 65 let, ampak tudi 80 - letnikov nam hitro narašča, kar je uspeh tako družbenega razvoja kot zdravstva. Posledično pa nam naraščajo tudi potrebe in pričakovanja uporabnikov tako na področju zdravstvenega varstva kot dolgotrajne oskrbe.


Če pogledamo trenutno stanje, vidimo da skoraj polovico javnih finančnih virov za storitve dolgotrajne oskrbe zagotavlja ZZZS, ki so ga pretekla leta krize finančno osiromašila. Zelo dobro se zavedamo, da z obstoječimi viri vseh potreb in pričakovanj uporabnikov ne moremo zadovoljiti.


Zato iščemo kratkoročne in dolgoročne rešitve, ki bi bile sprejemljive z vidika davkoplačevalca kot z vidika vzdržnosti sistema. V nadaljevanju se bomo pogovarjali o ključnih izzivih in rešitvah na področju dolgotrajne oskrbe, ki pa so tesno prepletene z izzivi in rešitvami na področju zdravstvenega varstva. In zato moramo ti dve področji urejati skupaj.

 

Ključne rešitve v predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi v Slovenija (.pdf)

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi smo pripravili v sodelovanju z delovno skupino v katero so vključeni predstavniki uporabnikov (ZDUS), izvajalcev (SSZS, SOUS, ZdružZZS), financerjev (ZZZS in ZPIS), lokalih skupnosti (ZMOS, SOS), stroke (NIJZ, IER in IRSSV), vseh relevantnih ministrstev (MDDSZ, MF, MIZŠ in MZ), UMAR in SURS.

 

Delovna skupina je obravnavala izhodišča za zakon in podala tudi precej pripomb, ki smo jih upoštevali pri pisanju predloga. Prav tako smo pri pripravi predloga zakona upoštevali že pripravljene predhodne različice zakonov. Samo besedilo oziroma člene zakona smo napisali na Direktoratu za dolgotrajno oskrbo v sodelovanju z predstavniki MDDSZ in ZZZS.

 

Predlog zakona temelji na izhodiščih, ki smo jih v mesecu aprilu in maju predstavili na več kot 10 dogodkih strokovni javnosti in ključnim deležnikom. Predlog zakona načrtujemo predstaviti koaliciji in socialnim partnerjem v začetku septembra, v obravnavo na vlado pa poslati po javni obravnavi, ki jo načrtujemo za mesec september in oktober 2017. Pred tem imamo načrtovanih še kar nekaj usklajevanj in predstavitev z ključnimi deležniki.

 

S predlogom zakona bomo povezali zdravstvene in socialne storitve dolgotrajne oskrbe s ciljem omogočiti ustrezno oskrbo in varnost vsem, ki potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih aktivnostih, ne glede na to ali bivajo doma, ali v institucionalnem varstvu, ali v drugih oblikah bivanja, kot so varovana stanovanja ali bivalne skupnosti.

V predlogu novega zakona uvajamo nove mehanizme in orodja za večjo integracijo dolgotrajne oskrbe, vse od enotnega načina ocenjevanja upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, do interdisciplinarnih mobilnih timov, integriranega nadzora in seveda tudi integrirane mreže izvajalcev.

 

Predlog zakona bo zagotovil tudi večjo podporo neformalnim oskrbovalcem in razbremenil posameznike in družine. Ohranili bomo možnost denarnega prejemka in uvedli usposabljanja in svetovanje za neformalne oskrbovalce, pa tudi nadomestno oskrbo v višini 14 dni na leto. Predlagamo pa tudi razširitev pravice do družinskega pomočnika v najvišji kategoriji potreb po pomoči na vse uporabnike dolgotrajne oskrbe.

 

Več poudarka je tudi na preventivi. Uvajamo nov sklop storitev za ohranjanje samostojnosti, ki vključuje sofinanciranje IKT storitev oziroma e-oskrbe, manjši obseg storitev rehabilitacije za ohranjanje funkcionalne zmožnosti in interdisciplinarne obiske timov na domu v podporo uporabniku in neformalnemu oskrbovalcu.
Kljub sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe bo pa še vedno ogromno storitev socialne in zdravstvene preventive ostalo v sistemu socialnega varstva oziroma v pristojnosti javnega zdravja.

 

Dolgotrajna oskrba bo univerzalna pravica, dostopna vsem ne glede na socialno ekonomski status ali starost. V kolikor je uporabnik upravičen do socialnih transferjev, bo v institucionalnem varstvu lahko zaprosil za sofinanciranje stroškov bivanja v institucionalnem varstvu, saj se bodo iz javnih virov za dolgotrajno oskrbo sofinancirale le storitve dolgotrajne oskrbe.

 

Predlog zakona predvideva obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, po istem principu kot ga imamo za zdravstveno varstvo. V to novo zavarovanje bi povezali vse obstoječe vire, ki jih za dolgotrajno oskrbo namenjamo že danes ter zagotovili dodatno potrebne vire. Koncept namenskega zbiranja sredstev za sofinanciranje storitev dolgotrajne oskrbe bo sledil solidarnostnemu načelu.

 

Trenutno smo v pripravi zadnjih izračunov in scenarijev, kako povezati vse obstoječe vire v enotno blagajno in zagotoviti dodatnih 100 milijonov evrov v sodelovanju z Ministrstvom za finance in ZZZS.

Financiranje dolgotrajne oskrbe je bil že pri prejšnjih predlogih najtrši oreh in pomemben element zakona, ki ga je potrebno načrtovati ne samo z vidika javnofinančne vzdržnosti, temveč tudi z vidika vzdržnosti za posameznika in družine.

 

 

Intervju z direktorico Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Tatjano Buzeti, 22. julij 2017

Strokovni posvet za izvajalce dolgotrajne oskrbe, 11. april 2017, Celje