Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAM ZA OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI

 

 

 

Sladkorna bolezen sodi med tiste kronične bolezni, ki zaradi svoje velike pogostnosti ter zahtevne in  kompleksne obravnave predstavljajo velik javno-zdravstveni problem. Tako kot druge kronične nenalezljive bolezni že dolgo ni samo problem razvitega sveta, ampak je vedno bolj odraz ekonomskih in socialnih determinant zdravja, kot sta revščina in neizobraženost. Da bi sladkorno bolezen uspešno obvladali, je potrebno usklajeno delovanje zdravstvenega sistema in celotne družbe. Spomladi 2010 je tudi Slovenija dobila Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni, ki predstavlja strateško podlago za ukrepanje na področju preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja sladkorne bolezni ter za spremljanje, raziskovanje in izobraževanje na tem področju do leta 2020. Celoten nacionalni program, imenovan: »Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni, Strategija razvoja 2010–2020«, je bil pripravljen skladno s cilji resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 ter v sodelovanju s stroko (partnerji v zdravstvu in izven njega) in uporabniki. Določa cilje, ki jih želimo v Sloveniji uresničiti na področju obvladovanja sladkorne bolezni, in sicer:

 

 • zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2; 
 • preprečiti oziroma odložiti sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem za to bolezen;
 • izboljšati zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni;
 • zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni;

  

Nacionalni program predvideva opolnomočenega bolnika, ki je/bo v središču pozornosti, in se je/bo sposoben dejavno vključevati v proces zdravljenja in tako prevzemati polno odgovornost za svoje zdravje. Na podlagi tega bo lahko bolnik, brez zapletov sladkorne bolezni, živel kakovostno in polno življenje. Vse to mora temeljiti na strokovnih smernicah, standardih in kliničnih poteh, ob upoštevanju stalnega razvoja stroke. Nacionalni program predvideva tudi vzpostavitev takega sistema spremljanja, ki bo omogočal preverjanje učinkovitosti preprečevanja in zdravljenja sladkorne bolezni ter izboljševanje kakovosti obravnave.

 

Za izvajanje nacionalnega programa in s tem uspešno uresničevanje ciljev, Ministrstvo za zdravje sprejema tudi dveletne akcijske načrte, ki jih potrjuje Zdravstveni svet in v katerih so opredeljeni procesi in konkretne dejavnosti ključnih partnerjev. Akcijski načrti omogočajo boljše sodelovanje med partnerji in povezovanje dejavnosti, spremljanje rezultatov prizadevanj za obvladovanje sladkorne bolezni in smiselno nadgrajevanje ukrepanja v prihodnje.

 

Za načrtovanje, koordiniranje, spremljanje ter poročanje o izvajanju nacionalnega programa je oblikovana koordinativna skupina, ki deluje pri Ministrstvu za zdravje RS. 

Sestavljajo jo predstavniki vseh spodaj navedenih inštitucij, partnerjev Nacionalnega programa:

 

 • Zveza društev diabetikov Slovenije 
 • Diabetološko združenje Slovenije 
 • Združenje endokrinologov Slovenije 
 • Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 
 • Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Internih klinik UKC Ljubljana
 • Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana
 • Zbornica zdravstvene nege – Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji 
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 • Lekarniška zbornica Slovenije 
 • Ministrstvo za zdravje RS 

 

 

Dokument