Skoči na vsebino

HIV/AIDS

 

 

 

 

 

Ministrstvo za zdravstvo in socialno varstvo Republike Slovenije je že leta 1985 ustanovilo posvetovalno telo, Komisijo za AIDS, kjer so zastopani stroka, politika in civilna družba in preko katere še danes uspešno poteka usklajevanje aktivnosti in spremljanje izvajanja strategije. Horizontalna integracija aktivnosti se je izkazala kot zelo smiselna in učinkovita.

 

Prvi nacionalni program preprečevanja in obvladovanja aidsa v Republiki Sloveniji (1995–2000) je Slovenija dobila leta 1996 in prav zgodnji in napreden odziv je verjetno pripomogel k temu, da nam je vse do danes uspelo ohraniti nizko stopnjo epidemije, kjer se HIV še ni pomembno razširil v nobeni podskupini prebivalstva.

 

 

Vlada Republike Slovenije je 26. novembra 2009 sprejela Strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV/aidsa za obdobje 2010-2015.

 

6. aprila 2017 je Vlada sprejela Strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025.

 

 

Aktualna strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV določa štiri prednostna področja delovanja:

-       preprečevanje okužbe s HIV,

-       zagotavljanje zgodnjega prepoznavanja okužb in preprečevanje prenosa, 

-       zdravljenje, oskrbo in profilakso ter

-       preprečevanje stigmatizacije in diskriminacije ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV.

 

Strategija za prednostna področja opredeljuje aktivnosti in ukrepe, merljive cilje in kazalnike.

 

Preprečevanje novih okužb s HIV bo tudi v prihodnje za Slovenijo, glede na še zmeraj nizko stopnjo okužbe s HIV, najpomembnejša prioriteta, varna spolnost z uporabo kondoma pa ostaja najbolj učinkovito sredstvo za zaščito pred okužbo s HIV. Dve najpomembnejši usmeritvi za naslednje obdobje sta sistematično izobraževanje mladih o spolnem in reproduktivnem zdravju in preprečevanje okužbe HIV pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Ker je pravočasno odkrivanje in zdravljenje spolno prenosljivih okužb pomembno za preprečevanje okužbe s HIV, strategija naslavlja tematiko varnejše spolnosti širše, tudi z vidika preprečevanja in prepoznavanja spolno prenosljivih okužb. Predvidevamo pripravo in uveljavitev nacionalnih smernic za testiranje na okužbo s HIV in strokovnih smernic za zdravstveno oskrbo oseb s spolno prenosljivimi okužbami, kar bo pripomoglo k enotnejšemu pristopu pri testiranju in k normalizaciji testiranja, saj je eden izmed pomembnih ciljev tudi zgodnejše odkrivanje oseb s HIV. Preprečevanje stigmatizacije in diskriminacije v povezavi z okužbo s HIV še naprej ostaja pomembna naloga.  

 

     

 

MEDNARODNO SODELOVANJE

 

Sodelujemo z UNAIDS, UNDP in drugimi agencijami Združenih narodov, s Svetovno zdravstveno organizacijo, z Evropsko komisijo in njenimi telesi, Evropskim centrom za nalezljive bolezni in drugimi relevantnimi agencijami Evropske unije ter se usklajujemo z drugimi nacionalnimi in tujimi partnerji.

 

STANJE

 

Po kriterijih razširjenosti epidemije HIV/aidsa, ki jih določata UNAIDS/WHO, se Slovenija uvršča v kategorijo držav z nizko stopnjo epidemije, kjer se HIV/aids še ni pomembno razširil v nobeni podskupini prebivalstva (okuženih je nekaj 100 ljudi, manj kot 1 oseba na 1000 prebivalcev). HIV/AIDS se širi predvsem v eni podskupini prebivalstva, to je pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, zaradi česar  povečujemo stopnjo intenzivnosti preventivnih aktivnosti pri tej skupini.

   

   

PREVENTIVA JE TEMELJ PREPREČEVANJA HIV

 

Usmeritev v preventivo je glede na še zmeraj relativno nizko število okuženih smotrna in stroškovno učinkovita in z njo je mogoče pomembno omejiti število okuženih s HIV in s tem stroške zdravljenja, ki je dosmrtno in zelo drago. Z namenom preprečevanja HIV je potrebno promovirati tako kombinacijo bolj ODGOVORNEGA VEDENJA (varnejši spolni odnosi, uporaba kondomov in lubrikantov, poznavanje partnerja) in POGOSTEJŠEGA TESTIRANJA oseb z višjim tveganjem.

 

Prenos z nezaščitenimi spolnimi odnosi je najpogostejši način prenosa HIV-a. Preprečiti ga je mogoče z zagotavljanjem ustrezne poučenosti o okužbi s HIV in s spodbujanjem odgovornega in varnejšega spolnega vedenja pri vsej populaciji, med mladimi in predvsem med skupinami z bolj tveganim vedenjem za okužbo.

 

Namen promocije varnejše spolnosti, tudi spodbujanja pravilne in dosledne rabe kondoma, je čim bolj omejiti tvegano vedenje.

     

Za preprečevanje prenosa okužbe s HIV ob izpostavljenosti okuženi krvi je najpomembnejše preprečevanje rabe prepovedanih drog in posledic, vključevanje uživalcev prepovedanih drog v zdravljenje (tudi substitucijsko zdravljenje) in programe zmanjševanja škode med injicirajočimi uživalci drog (tudi z dostopnostjo čistih igel in brizg ter ostalega pribora za injiciranje).

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje koordinira delovanje mreže nizkopražnih programov za uporabnike prepovedanih drog v Sloveniji, ki vključujejo tudi brezplačno razdeljevanje pribora za varno injiciranje in kondomov. 

 

Vzpostavljena je mreža centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CPZOPD), ki jo financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki poleg vzdrževalnega programa nadomestnega zdravljenja in preprečevanja in obvladovanja okužb s HIV izvaja tudi programe obvladovanja drugih okužb, obravnava svojce in izvaja preventivne programe v lokalni skupnosti.

 

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij koordinira program preprečevanja okužbe s  HIV  v zavodih za prestajanje kazni zapora v sodelovanju z zdravstvenimi domovi, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo osebam, ki prestajajo kazen zapora skladno s priporočili Sveta Evrope in Svetovne zdravstvene organizacije.

  

Za preprečevanje prenosa okužbe s HIV z matere na otroka je najpomembnejša ustrezna obveščenost bodočih staršev o načinih zaščite pred okužbo s HIV še pred zanositvijo, ob možni izpostavljenosti okužbi pa dostopnost do svetovanja in testiranja ter ob okužbi nosečnice do ustreznega zdravljenja in profilakse, ki zaščiti otroka pred vertikalnim prenosom okužbe.

 

PREPREČEVANJE STIGME IN DISKRIMINACIJE

 

Stigma in diskriminacija  oseb, ki živijo s HIV-om, je še zmeraj prisotna. Več kot 50 odstotkov oseb s HIV tudi zaradi tega na testiranje pride pozno, v obdobju, ko z zdravljenjem že zamujajo. Premagovanje stigme je zato pomemben sestavni del preventivnih dejavnosti.

 

  

SPODBUJANJE TESTIRANJA

  

Delež testiranih na  HIV je v Sloveniji relativno majhen. Da bi spreobrnili ta trend, je za Slovenijo zelo pomembno, da se poveča obseg testiranj pri tistih skupinah prebivalstva, ki imajo večjo možnost za prenos HIV ob sočasni promociji varnejše in odgovorne spolnosti. 

 

Povečanje obsega testiranja predstavlja izziv, predvsem zaradi vseprisotne stigmatizacije oseb, ki živijo s HIV in skupin z večjim tveganjem za okužbo.

    

Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV  dolgoročno  kot najbolj priporočljiv način testiranja predvideva  zaupno testiranje pri izbranem zdravniku, ki za pacienta in zdravnika ne pomeni dodatnih stroškov, saj lahko na podlagi 2. točke 17. člena Splošnega dogovora zdravstveni domovi, zasebni zdravniki oziroma izvajalci s koncesijo ter bolnišnice za programe splošnih ambulant, ginekoloških dispanzerjev, ginekoloških ambulant in ambulant za bolezni dojk  zaračunavajo testiranje na HIV ZZZS-ju kot »ločeno zaračunljiv material« v skladu s priporočili, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.

                                                                                             

Dostopnost testiranja 

 

Vsem, ki zanj zaprosijo, je  zaupno brezplačno testiranje na voljo pri izbranem družinskem zdravniku.

Testiranje je na razpolago  tudi na posebnih testirnih mestih po vsej Sloveniji.

Anonimno brezplačno testiranje je dostopno na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Testiranje v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, je na voljo na testirnem mestu v Ljubljani  in občasno drugod na terenu.

 

Prodaja HIV testov preko spleta v Sloveniji ni dovoljena.

 

 

TEMELJNI DOKUMENTI O HIV/AIDSU:

INSTITUCIJE

 

KAMPANJE 

 

OBELEŽITEV 30-LETNICE USPEŠNEGA PREPREČEVANJA HIV-A

 

 

Na vrh