Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

V skladu z zahtevam Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS št. 41/04, 17/06, 20/06, 70/08, 108/09, je Ministrstvo za zdravje RS v okviru svojih pristojnosti varovanja človekovega zdravja in oskrbe s pitno vodo pristojno za izdajanje smernic, mnenj o verjetnosti pomembnih vplivov planov na okolje, ustreznosti okoljskih poročil in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.

 

Ministrstvo za zdravje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), skladno z 42. členom Zakonom o varstvu okolja in 19. člen Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje poda pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stališča varovanja zdravja ljudi in oskrbe s pitno vodo. Ker je Ministrstvo za zdravje pristojno za varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja in je posledično tudi eden od pomembnih nosilcev urejena prostora se mora opredeliti tudi o pomembnosti posameznega plana, pri čemer izda mnenje o verjetnosti pomembnih vplivov na zdravje ljudi in zdravstveno ustreznost pitne vode, oziroma ugotavlja, ali je potrebno izdelati OP v skladu z zakonodajo (3. člen Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana v postopku CPVO, Uradni list RS št. 9/2009).

Varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja je eden izmed ključnih pogojev za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje bolezni. Pri pripravi dokumentov za vplive posegov na okolje oziroma na zdravje je potrebno upoštevati vse dejavnike tveganja za zdravje: biološke, fizikalne in kemijske. Vplivi iz okolja so vezani na segmente okolja kot so emisije snovi v zrak kot vzrok za onesnaženost zraka, hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaženje, ravnanje z odpadki in komunalnimi odpadnimi vodami ter oskrba s pitno vodo, ki lahko pomembno vplivajo na človekovo zdravje. Ministrstvo za zdravje s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja na osnovi okoljske zakonodaje in strokovnih podlag presoja, spremlja in izvaja nadzor nad tistimi dejavniki iz okolja, ki lahko potencialno škodljivo vplivajo na zdravje ljudi. Mnenje ministrstvo izda na podlagi neodvisnega strokovnega mnenja, ki ga pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje v primerih tveganja za sevanja tudi Uprava RS za varstvo pred sevanji.

Poleg tega je Ministrstvo za zdravje na podlagi Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) Ur. l. št. (80/2010), varstveni, državni nosilec urejanja prostora, ki sodeluje v postopku priprave načrta s smernicami, podatki, strokovnimi podlagami, z usmeritvami in podatki iz lastnih strateških načrtov ter z mnenji in morebitnimi pogoji za podrobnejše načrtovanje ali projektnimi pogoji.

 

 

CPVO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

 

Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v postopkih CPVO