Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EMCDDA

 

Sodelovanje Republike Slovenije v Evropskem centru za spremljanje drog in odvisnosti od drog (EMCDDA)

 

Republika Slovenija je kot članica EU postala članica EMCDDA -"European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction". S sporazumom o pridružitvi se je naša država zavezala, da bo z dnem vstopa v EU prevzela oziroma izvajala njen celotni pravni red, v katerega sodi tudi Uredba Sveta (EEC) št. 302/93 s spremembama št. 3294/94 in 2220/2000, s katero je bil ustanovljen Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti od drog. Navedena uredba omogoča državam EEA in pridruženim državam, da se s posebnimi sporazumi uredijo sodelovanje z EMCDDA, če si na področju boja proti prepovedanim drogam in odvisnosti od drog prizadevajo za enake cilje kot EU in izpolnjujejo določene druge pogoje.

 

Glavna naloga EMCDDA je spremljanje uporabe drog v EU, ki je povzeto v različnih tematskih področjih. Center je bil ustanovljen z nalogo, da ravni na evropske skupnosti in državam članicam zagotavlja objektivne, zanesljive in primerljive podatke o drogah, odvisnosti od drog in posledicah povezanih z uporabo in uživanjem prepovedanih drog. Zbiranje, urejanje, obdelava in posredovanje statističnih podatkov, dokumentacije in drugih informacij je namenjeno Skupnosti in državam članicamam, predvsem kot pomoč pri sprejemanju njihovih odločitev, ukrepov in dejavnosti na tem področju.

 

Informacije, ki jih zbira Center, se nanašajo na naslednja prioritetna področja:

 • povpraševanje in zmanjševanje povpraševanja po drogah;
 • strategije na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti (s posebnim poudarkom na politikah na mednarodni in meddržavni ravni ter na ravni Skupnosti , akcijskih programih, zakonodaji, drugih dejavnostih in sporazumih);
 • mednarodno sodelovanje in geopolitična razporeditev ponudbe (s posebnim poudarkom na programih sodelovanja in na medsebojnem obveščanju o državah proizvajalkah in tranzitnih državah);
 • nadzor prometa nad prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in prekurzorji v skladu z mednarodnimi konvencijeai in akti Skupnosti;
 • posledice problematike drog za posamezne države v zvezi s proizvodnjo, uporabo in tranzitom drog.

 

Center opravlja svoje naloge v skladu s programi dela in prioritetami, ki so  opredeljene v Akcijskem programu EU na področju drog. Ključne področja spremljanja uporabe drog:

 • uporaba drog v splošni populaciji,
 • problematična uporaba drog,
 • trendi v uporabi drog,
 • nalezljive bolezni, povezane z uporabo drog,
 • smrti in smrtnost, povezana z uporabo drog,
 • povpraševanje po zdravljenju,
 • kriminal, povezan z drogami,
 • socialna izključenost, povezana z uporabo drog,
 • prisotnost prepovedanih drog.

 

Za spremljanje področij uporabe drog je EMCDDA razvila pet ključnih indikatorjev:

 • prevalenca in vzorci uživanja drog med splošno populacijo,
 • prevalenca in vzorci problematičnega uživanja drog (med uživalci drog) ,
 • nalezljive bolezni povezane z uživanjem drog (prevalenca in incidenca HIV, hepatitis B, C med injicirajočimi uživalci drog),
 • akutne smrti in smrtnost med uživalci drog,
 • povpraševanje po zdravljenju.

 

EMCDDA razvija še dodatnih 20 indikatorjev, ki jih bo Slovenija postopno uvedla pri spremljanju uporabe drog in odvisnosti od drog.

 

EMCDDA vsako leto zbere podatke in jih analizira ter poda v letnem poročilu, ki obsega poročila držav članic EU, v zadnjih dveh letih pa zbira podatke tudi na podlagi poročil držav kandidatk. Poročila od leta 2001 oddaja tudi Republika Slovenija.

 

Mednarodni partnerji EMCDDA so: Skupina Pompidou pri Svetu Evrope, UNDCP (United Nations International Drug Control Programme), Svetovna zdravstveno organizacijo (WHO), WCO (World Customs Organisation), Mednarodna organizacija kriminalistične policije (Interpol), Evropski Urad za policijo (Europol).

 

EMCDDA koordinira mrežo nacionalnih kontaktnih točk ("focal points"), ki jo sestavlja 15 držav članic EU, Norveška in Evropska komisija. Skupaj tvorijo REITOX - Evropsko informacijsko mrežo na področju drog in odvisnosti od drog, ki pomeni človeško in računalniško povezavo nacionalnih informacijskih sistemov. V okviru dosedanjega sodelovanja z EMCDDA ob podpori programov Phare so bile nacionalne kontaktne točke ustanovljene tudi v državah kandidatkah.

 

Naloge REITOX mreže so posodobitev nacionalnih poročil, sodelovanje v informacijski mreži o aktivnostih zmanjševanja povpraševanja (EDDRA), sodelovanje pri sistemu zgodnjega odkrivanja drog (Early warning system) pri projektu Sintetičnih drog

 

Informacijska enota za prepovedane droge

 

Marca 2001 je bila s sklepom ministra za zdravje na Inštitutu za varovanje zdravja RS ustanovljena Informacijska enota za prepovedane droge z nalogo zagotavljanja nacionalne informacijske mreže in medresorsko usklajenega zbiranja podatkov ter izmenjave informacij na nacionalni in mednarodni ravni, kar je eden od pogojev za sodelovanje držav z EMCDDA.

 

Informacijska enota zbira, ureja, obdeluje in posreduje informacije o prepovedanih drogah, uživalcih prepovedanih drog ter posledicah njihove uporabe za nacionalne in mednarodne potrebe ter v okviru svojih dejavnosti pošilja podatke tudi Evropskemu centru za spremljanje drog in odvisnosti od drog, s katerim tudi sodeluje.

 

Pri izvajanju svojih nalog se v informacijsko enoto vključujejo vsa pristojna ministrstva, vladne službe, javni zavodi in nevladne organizacije, ki spremljajo in zbirajo podatke na področju prepovedanih drog. Podatki se zbirajo po določeni evropski metodologiji, ki je zahtevna in zahteva ustrezno usposobljene kadre.

 

Sredstva za delovanje Informacijske enote so opredelijena v vsakoletni pogodbi z Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije.

 

Sredstva za usposobitev informacijske enote za delovanjeso bila v skladu z zahtevami EMCDDA zagotovljena tudi iz sredstev programa Phare( "Strengthening of the national REITOX Focal Point and strengthening the drug supply reduction and drug demand reduction programs in Slovenia") (SI 2000/IB/JH-0). V okviru tega  projekta, ki se je začel izvajati v marcu 2002, je bila  zagotovljena tehnična in strokovna pomoč pri vzpostavitvi informacijske enote (oprema, izobraževanje kadrov, pomoč pri vzpostavitvi informacijskega sistema).

 

Med nalogami Informacijske enote za prepovedane droge je  tudi pomoč pri vzpostavljanju sistema zgodnjega opozarjanja (Early Warning System) na nacionalni ravni.