Skoči na vsebino

EPIDEMIOLOŠKI PODATKI

 

 

Uporaba prepovedanih drog med splošno populacijo v Sloveniji

Po podatkih raziskave o razširjenosti uporabe prepovedanih drog med splošno populacijo, ki jo je v letu 2008 izvedel Klinični inštitutom za medicino dela, prometa in športa skupaj s Centrom za raziskovanje javnega mnenja  je v Sloveniji v starosti od 18 do 34 let že uporabilo  katero od prepovedanih drog 40,3 % moških in 22% žensk. Z višanjem starosti se število oseb, ki so že poskusile prepovedane droge niža in sicer: 35 do 50 let je uporabilo 14,6 % moških in 6,8% žensk, v starosti od 51 do 65 let pa 4,9% moških in 1,8 % žensk. Največji delež oseb, ki so kadarkoli v življenju poskusili prepovedano drogo gre na račun marihuane. Teh je bilo 15%, od teh je bilo 3% rednih uporabnikov ( uporabili več kot-40 krat). Z ostalimi prepovedanimi drogami pa je imelo vseživljensko izkušnjo manj kot 2% vprašanih in sicer ekstazi 1,6%, kokain 1,4%, heroin 1,1%, LSD 1.1%, hlapi 1,4%.

 

Zdravljenje

Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog poteka v zdravstvenih ustanovah skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Zdravstvena obravnava uporabnika drog je umeščena v reden program zdravstvenega varstva, ki je financiran iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Obravnava poteka v javnih zdravstvenih zavodih ter pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ambulantno in bolnišnično. Uporabnike obravnavajo na primarni ravni zdravstvenega varstva v za to specializiranih centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD). Bolnišnično zdravljenje poteka v Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Psihiatrične klinike Ljubljana in obsega detoksikacijo, obravnavo kriznih stanj, obravnavo odvisnosti pri bolnikih s pridruženo duševno motnjo, specialistično ambulantno dejavnost, obravnavo v dnevni bolnišnici ter podaljšano bolnišnično obravnavo z rehabilitacijo.

 

V letu 2009 je bilo v Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog obravnavanih 4322 oseb. Od tega jih je bilo 3324 vključenih v substitucijsko zdravljenje in sicer: Metadon 2498, Suboxone 466, Subutex 1 in Substitol 289.