Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVNA UREDITEV PODROČJA PREPOVEDANIH DROG V RS

 

V letih 1999 in 2000 so bili v Sloveniji sprejeti trije temeljni zakoni na področju prepovedanih drog. Ti zakoni so: Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD), Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) in Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge - ta zakon so leta 2007 nadomestile tri uredbe EU, ki pokrivajo področje predhodnih sestavin, ki so potrebne za proizvodnjo drog.

 

ZPUPD v osnovi določa ukrepe in dejavnosti, ki naj prispevajo k zmanjševanju povpraševanja po drogah. Med te ukrepe in dejavnosti sodijo različne informativne kampanje in preventivni programi, zdravstvene in socialne dejavnosti, programi zmanjševanja škode ter aktivnosti povezane s spremljanjem in analizo problematike uporabe drog.

 

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog med drugim definira tudi obravnavo uživalcev prepovedanih drog, ki obsega zdravljenje ter reševanje socialne problematike, povezane z uživanjem prepovedanih drog. Zdravljenje uživalcev prepovedanih drog poteka v obliki hospitalnih in ambulantnih  programov zdravljenja, ki jih je potrdil Zdravstveni svet. Za zdravljenje se po tem zakonu šteje tudi vzdrževanje z metadonom in ostalimi substitucijskimi sredstvi, ki jih potrdi Zdravstveni svet. Za opravljanje ambulantne dejavnosti preprečevanja in zdravljenja odvisnosti so se v okviru mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni organizirali Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

 

Z izvajanjem ZPPPD se skuša zmanjšati ponudba prepovedanih drog. Ta zakon določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter posest prepovedanih drog. Zakon definira prepovedane droge, ki so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno socialno stanje ljudi. Zakon je tudi podlaga za razvrstitev prepovedanih drog sprejme v tri skupine glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe ter glede na uporabo v medicini. V tem kontekstu je potrebno omeniti še Kazenski zakonik RS, ki v členih 186 in 187. opredeli kazniva ravnanja povezana z drogami ter kazni za kršilce.

  

Slovenija je podpisnica naslednica treh konvencij OZN, ki opredeljujejo celotno področje prepovedanih drog in vse ukrepe ter aktivnosti, ki jih izvajajo posamezne države. Slovenska zakonodaja, ki temelji na določilih teh konvencij, je usklajena tudi s pravnim redom EU glede predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in temeljnimi usmeritvami Sveta Evrope glede človekovih pravic.