Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKUPINA POMPIDOU - SVET EVROPE

 

Poglobljeno mednarodno sodelovanje Slovenije na področju drog in zasvojenosti s skupino Pompidou, ki je skupina za sodelovanje v boju proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami pri Svetu Evrope, sega v leto 1992. Takrat so se strokovnjaki na področju drog in zasvojenosti pričeli udeleževati srečanja evropskih epidemioloških izvedencev, ki delujejo v okviru te skupine.

Rezultat udeležbe na teh srečanjih je bil tudi dogovor o organizaciji usposabljanja slovenskih strokovnjakov s področja informatike in epidemiologije na področju drog in zasvojenosti, ki smo ga prvič pripravili v Ljubljani konec leta 1993 in naslednjič v Piranu, septembra 1994.

 

V okviru teh usposabljanj je prišlo do intenzivnega multidisciplinarnega sodelovanja, v katerem so bila zastopana resorna a ministrstva, druge ustanove in strokovne organizacije. Sodelujoče vladne in nevladne organizacije so že takrat prepoznale nujnost epidemiološkega in drugega raziskovalnega dela kot podlage politik in naporov na področju drog. Do sedaj se je v okviru sodelovanja in pomoči, ki jo nudi Pompidoujeva skupina usposabljalo že več sto slovenskih strokovnjakov iz javnega zdravstva, splošne medicine, sodne medicine, psihiatrije, sociale, kriminalistike, policije, pravosodja, šolstva in drugih strok, sektorjev in nevladnih organizacij. Poleg usposabljanja velja omeniti številna strokovna in znanstvena srečanja na katerih so aktivno sodelovali slovenski strokovnjaki in ki sta jih soorganizirala in deloma ali v celoti tudi financirala Svet Evrope oziroma Pompidoujeva skupina. V sodelovanju s skupino Pompidou smo v kasnejših letih, zlasti v Ljubljani, razvili in vpeljali številne inovativne projekte, ki jih je bilo mogoče prenašati tudi na druga slovenska mesta.

 

 

Slovenski strokovnjaki za evropske učbenike

 

Slovenski strokovnjaki so bili vključeni tudi v pripravo nekaterih evropskih učbenikov s področja epidemiološko- raziskovalne in preprečevalne metodologije, na primer o načelih in izvajanju terenskega dela z uporabniki drog ( "Outreach Work with Drug Users: Principles and Practices", 1996); o terenskem raziskovalnem delu in praktičnih postopkih, kjer je predstavljeno inovativno vzorčenje in metodologija "snežne kepe" ("Handbook onSnowball Sampling", 1997); o preprečevalstvu na področju alkohola, tobaka in drog v šolskem okolju in drugje ( Hadbook. Prevention. Alcohol, Drugs and Tobacco", 1998). Dve publikaciji sta  prevedeni  v slovenski jezik.

Ne gre prezreti, da je v okviru teh srečanj, ki jih spodbuja skupina Pompidou, prišlo tudi do številnih bilateralnih in multilateralnih sodelovanj med Slovenijo in različnimi zahodno, srednje in vzhodnoevropskimi ter mediteranskimi državami, zlasti na področju epidemiologije, preventive, zdravljenja ter preprečevanja prepovedane trgovine z drogami. Program dela Pompidoujeve skupine posebno pozornost namenja sodelovanju z organizacijami WHO, UNDCP, TEU, EMCDDA, UNESCO, ILO, INCB, UNICRI itd. Na primer v okviru regionalnega PHARE programa Evropske unije za boj proti drogam v srednji in vzhodni Evropi, sodeluje tudi na področju evropske informatike in ukrepov za zmanjševanje povpraševanja po drogah.

 

 

 

Razprava in soodločanje kot način dela

 

Pomemben element delovne metode, ki jo uporabljajo strokovnjaki, ki se združujejo pod okriljem skupine Pompidou je intenzivno razpravljanje in skupno odločanje sodelujočih držav o razvoju takšne metodologije dela , da bi dosegli maksimalno uporabnost in primerljivost ob najmanjših stroških vlaganja. Obenem je vsak sodelujoči strokovnjak odgovoren za opravljanje dogovorjenih postopkov glede na možnosti v svoji lastni državi.

Znotraj skupine se omogoča razpravljanje o podobnostih in razlikah. Gre za procese razjasnjevanja nesporazumov, vzpostavljanje vzajemnega razumevanja in možnost širših primerjav. Pri tem ne smemo podcenjevati težav pri usklajevanju različnih interesov in prizadevanj.

Večletne izkušnje sodelovanja Slovenije v Pompidoujevi skupini kažejo, da gre za počasen in včasih boleč proces. Dve glavni komponenti za zagotavljanje uspeha sta nedvomno strokovna kontinuiteta - sodelujočih posameznikov ali vsaj inštitucij, v posamezni državi ter kontinuiteta v politični, administrativni in finančni podpori vsake sodelujoče države.

Konec leta 2000 so države članice Pompidoujeve skupine na evropski ministrski konferenci o zmanjševanju tveganja kot sestavnem delu široko zastavljenega, multidisciplinarnega pristopa k reševanju problemov zlorabe drog, sprejele nov program dela Pompidoujeve skupine za obdobje od leta 2000 do leta 2003.

Na ministrski konferenci so sodelovali ministri in vladni predstavniki držav članic Sveta Evrope in Pompidoujeve skupine, predstavniki Evropske komisije, držav nečlanic ter drugi opazovalci, zavedajoč se, da usklajevanje politik in strategij na najširši mednarodni ravni odločilno prispeva k učinkovitemu delovanju za zmanjševanje povpraševanja po drogah, tveganj ter škodljivih posledic za posameznika in skupnost.