Skoči na vsebino

ODGOVORI NA VPRAŠANJA - PODROČJE PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUŽBE S HIV IN DRUGIH SPOLNO PRENOSLJIVIH OKUŽB

VPRAŠANJE: Ali se v razpisu predviden odnos med prijaviteljem in partnerjem razume kot odnos med izvajalcem programa in podizvajalcem, kjer prijavitelj oz. izvajalec najame partnerja oz. podizvajalca za izvedbo zunanjih storitev na programu? Ali si partnerji delijo finančno in vsebinsko odgovornost za izvedbo programa?
ODGOVOR: Do ministrstva za zdravje odgovornost nosi izvajalec, s katerim se podpiše pogodba. Razpisna dokumentacija ne določa, na kakšen način si partnerji delijo finančno ter vsebinsko odgovornost.

 

 

VPRAŠANJE:  Ali se strošek plače z vsemi pripadajočimi dodatki osebe, ki je na programu zaposlena pri partnerju šteje v vsoto, od katere se obračunavajo posredni stroški projekta oz. ali se posredni stroški do 20% lahko priznajo tudi partnerju, če je pri partnerju redna zaposlitev na programu?
ODGOVOR: Ne. Prvi odstavek točke VIII/1 razpisne dokumentacije pri stroških plač in povračil v zvezi z delom pri pogojih upravičenosti določa, da se kot zaposlene razume osebe, ki so z izvajalcem sklenile pogodbo o zaposlitvi. Nadalje je v točki VIII/3 določeno, da so posredni stroški tisti stroški, ki so neposredno povezani z neposrednimi aktivnostmi na programu, in sicer v višini do 20% vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na programu. Definicija neposrednih stroškov osebja je podana v opombi št. 2 (stran 9) in določa, da gre za stroške zaposlenih, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, vključno s stroški dela po podjemni in avtorski pogodbi, pri čemer pojasnjujemo, da morajo biti to podjemne in avtorske pogodbe, ki so sklenjene z izvajalcem (ko govorimo o osnovi za izračun pavšala).

 

VPRAŠANJE: Na kakšen način se uveljavljajo stroški, ki nastanejo pri partnerjih?
ODGOVOR: Stroške, ki nastanejo pri partnerjih, je treba predvideti v stroških storitev zunanjih izvajalcev.

 

VPRAŠANJE:  Kam lahko uvrstimo stroške sodelavcev, ki imajo status samozaposlenega - kako se opredeli le-te?
ODGOVOR: Samozaposleni so lahko vključeni v stroške storitev zunanjih izvajalcev.

 

VPRAŠANJE:  Kaj je z obdobjem med 4/11/2019-31/12/2019. Se to obdobje upošteva časovno in stroškovno ali ne?
ODGOVOR: Uveljavljali se bodo lahko le stroški, ki bodo nastali do 4.11.2019 in bodo opremljeni z ustreznimi dokazili, izvajanje programa pa se lahko nadaljuje tudi po tem datumu. Podrobneje je način uveljavljanja stroškov na letni ravni pojasnjen v prijavnici  pod točko 3.2.1 Struktura stroškov.

 

VPRAŠANJE:  Kako so predvidena nakazila za partnerje? Ali se bodo izvajala preko prijavitelja ali bodo partnerji prejemali nakazila neposredno od Ministrstva za zdravje?
ODGOVOR: Pogodba bo podpisana z izvajalcem in nakazila se bodo izvrševala izvajalcu. Plačil partnerjem s strani ministrstva ne bo. Partnerji so zunanji izvajalci, s katerimi se tako kot z ostalimi izvajalci sklenejo ustrezne pogodbe o sodelovanju.

 

VPRAŠANJE Ali lahko vrednost programa med leti variira, če je intenziteta načrtovane izvedbe na letni ravni različna?
ODGOVOR: V razpisni dokumentaciji je določeno:
V prijavnici je potrebno načrtovati finančna sredstva na letni ravni in teh zneskov ne bo možno prenašati v naslednje leto ali presegati. Gre za integralna proračunska sredstva, ki se ne prenašajo iz leta v leto. V prijavnico smo dodali dodatna pojasnila.

 

VPRAŠANJE: Ali je razpis namenjen tudi organizacijam, ki delujejo na področju drog?
ODGOVOR: Javni razpis je namenjen izvajalcem programov na področju preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV. Razpis določa pogoje za prijavo, cilje razpisa ter prednostne vrste ukrepov in aktivnosti, ki se pričakujejo od prijaviteljev. Komisija bo glede na to ter ob upoštevanju  meril za dodelitev sredstev med prijavljenimi programi, ki izpolnjujejo pogoje, izbrala programe z največ doseženimi točkami. Ob tem pojasnjujemo, da bo objavljen tudi javni razpis za dodelitev sredstev za programe, ki se ukvarjajo s preprečevanjem rabe prepovedanih drog ter programe zmanjševanja škode, od katerih se pričakuje  tudi ukrepe in aktivnosti za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Prijavljanje istih aktivnosti/stroškov na dva različna programa zaradi preprečevanja dvojnega financiranja ne bo dovoljeno.