Skoči na vsebino

HIGIENA ŽIVIL

Bela knjiga o higieni živil je radikalno spremenila zakonodajo živil. Poglavitni cilj splošnih in posebnih higienskih pravil je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov. Vsak nosilec dejavnosti, v živilski verigi mora zagotoviti, da varnost hrane ni ogrožena.

Zakonodaja skupnosti se nanaša na vse stopnje proizvodnje, predelave, distribucije in dajanja v promet živil, ki so namenjeni prehrani ljudi. Definicija pojma "Dajanje v promet" pomeni imeti živila za prodajo, vključno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike prenosov.
 

Nova pravila temeljijo na sledečih principih:

• primarna odgovornost za zagotavljanje varna hrane je na strani nosilca živilske dejavnosti,
• varnost živil mora biti zagotovljena skozi celotno prehransko verigo, začenši s primarno proizvodnjo,
• v celotni prehranski verigi morajo biti vključeni postopki, ki temeljijo na principih HACCP,
• zakonodaja omogoča razvoj smernic dobre higienske prakse, oziroma določa uporabo principov HACCP, kot orodja za izpolnjevanje novih zahtev zakonodaje.
• upoštevana je fleksibilnost zakonodaje do proizvajalcev v odročnih predelih (npr. visokogorje) ter do tradicionalnih postopkov in metod,
• obvezna je registracija in odobritev živilskih obratov.


Nosilec živilske dejavnosti mora obrat registrirati pri ZIRS, če opravlja: 
• katero koli aktivnost v povezavi s prehranskimi dopolnili ali živili za posebne prehranske namene.


Pravila Skupnosti, ki se nanašajo na higieno živil (Uredbo 852/2004/ES) se ne uporabljajo za primarno proizvodnjo za zasebno domačo uporabo ali za domačo pripravo, ravnanje s hrano ali njeno skladiščenje za zasebno domačo porabo.

 

Področje higiene živil se tesno prepleta z:
• Uredbo (ES) št. 178/2002 EP in Sveta, z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.
• Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali.