Skoči na vsebino

SPLOŠNA ŽIVILSKA ZAKONODAJA


• Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ZZUZIS- Ur. l. RS št. 52/00, 42/02
• Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju zdravja (ZdZPZ), Ur.l.RS 47/04
• Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane UL L 31/2002
• Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali UL L 165/2004
• Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin Uradni list RS, št. 82/10)
 

 

HIGIENA - predpisi

• Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
• Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil UL L 139, 30.4.2004
• Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi UL L  273, 10.10.2002
• Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 58/11)
• Uredba Komisije (ES) št. 832/2007 z dne 16. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 197/2006 glede uporab nekdanjih živil in podaljšanja veljavnosti prehodnih ukrepov v zvezi s takimi živili UL L 185/2007
• Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila , UL L 338/2005
• Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila UL L 379/2006
• Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 87/14)
• Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil Ur.l. RS št. 63/2002, 117/2002, 46/2006
• Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili , Ur.l. RS št. 82/2003, 25/2009
 Priloga 1: Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom
 Priloga 2: Individualna izjava o bolezenskih znakih
 Priloga 3: Potrdilo o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili

• Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom UL RS, št. 39/2010
• Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, Ur.l. RS, št. 70/2008
• Uredba Komisije (ES) št. 37/2005 z dne 12. januarja 2005 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi, UL L 10/2005
• Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o higieni živil, Ur.l. RS št.54/2007

 
 

NAPOTKI ZA IZVAJANJE NEKATERIH DOLOČB SKUPNOSTI

 

Napotki za izvajanje nekaterih določb Uredbe (ES) št. 853/2004 o higieni za živila živalskega izvora
 
Napotki za izvajanje nekaterih določb Uredbe (ES) št. 852/2004 o higieni živil
 
Napotki o izvajanju postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP, in olajšanju izvajanja načel HACCP v nekaterih živilskih dejavnostih (osnutek)
 
Guidance document - Key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene and official food controls. več informacij