Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNA ŽIVILSKA ZAKONODAJA


• Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ZZUZIS- Ur. l. RS št. 52/00, 42/02
• Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju zdravja (ZdZPZ), Ur.l.RS 47/04
• Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane UL L 31/2002
• Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali UL L 165/2004
• Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin Uradni list RS, št. 82/10)
 

 

HIGIENA - predpisi

• Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
• Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil UL L 139, 30.4.2004
• Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi UL L  273, 10.10.2002
• Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 58/11)
• Uredba Komisije (ES) št. 832/2007 z dne 16. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 197/2006 glede uporab nekdanjih živil in podaljšanja veljavnosti prehodnih ukrepov v zvezi s takimi živili UL L 185/2007
• Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila , UL L 338/2005
• Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila UL L 379/2006
• Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 87/14)
• Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil Ur.l. RS št. 63/2002, 117/2002, 46/2006
• Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili , Ur.l. RS št. 82/2003, 25/2009
 Priloga 1: Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom
 Priloga 2: Individualna izjava o bolezenskih znakih
 Priloga 3: Potrdilo o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili

• Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom UL RS, št. 39/2010
• Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, Ur.l. RS, št. 70/2008
• Uredba Komisije (ES) št. 37/2005 z dne 12. januarja 2005 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi, UL L 10/2005
• Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o higieni živil, Ur.l. RS št.54/2007

 
 

NAPOTKI ZA IZVAJANJE NEKATERIH DOLOČB SKUPNOSTI

 

Napotki za izvajanje nekaterih določb Uredbe (ES) št. 853/2004 o higieni za živila živalskega izvora
 
Napotki za izvajanje nekaterih določb Uredbe (ES) št. 852/2004 o higieni živil
 
Napotki o izvajanju postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP, in olajšanju izvajanja načel HACCP v nekaterih živilskih dejavnostih (osnutek)
 
Guidance document - Key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene and official food controls. več informacij