Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MATERIALI NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI

Materiali in izdelki namenjeni za stik z živili so vsi materiali in izdelki, ki
-so v stiku z živili,
-so namenjeni za stik z živili,
-se lahko razumno pričakuje, da bodo prišli v stik z živili.
V stik z živili vstopajo kot embalažni material, posoda, jedilni servis, tesnila  in v novejšem času kot  aktivni ter inteligentni materiali za podaljševanje roka uporabnosti ali izboljšanje stanja pakiranih živil. Izdelani so iz raznovrstnih materialov, kot so kovine, zlitine, keramika, pluta, steklo, papir, tekstilije, les in vosek ter v zadnjem obdobju zelo razširjenih plastičnih mas, regenerirane celuloze, lakov in premazov.
Med materiale za stik z živili spadajo tudi silikoni, smole za ionsko izmenjavo in tiskarske barve.
 
Področje materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili je na nivoju EU urejeno s krovnima predpisoma - Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS in Uredbo Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili.
 
V Sloveniji področje materialov in izdelkov za stik z živili pokriva  Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04. Poleg navedenega zakona je v veljavi tudi Uredba o obvezni registraciji in ravnanju podjetij, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, (Uradni list RS, št. 57/08).

Namen vseh predpisov je zagotavljanje visoke stopnje zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov ter zagotoviti učinkovito delovanje notranjega trga EU za materiale in izdelke, ki prihajajo v stik z živili.
 
Na spletni strani Komisije   http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm
so zbrani podatki, ki so s stališča EU pomembni za to področje.

 

 

Zakonodaja

 

Kovine in zlitine, uporabljene v materialih in izdelkih v stiku z živili – praktični vodnik za proizvajalce in pripravljavce predpisov

Kovine in zlitine se pogosto uporabljajo v materialih, ki prihajajo v stik z živili. Iz njih je izdelana oprema za predelavo živil, posoda, kuhinjski pripomočki in pribor, folija s katero ovijemo živila. Pri  uporabi kovinskih materialov se lahko v živila sproščajo kovinski ioni. Lahko bi bili prisotni v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi, ali pa bi povzročali nesprejemljivo spremembo v sestavi živil ali poslabšanje njihovih organoleptičnih lastnosti.

 

V Evropski uniji na področju kovinskih materialov v stiku z živili ni specifične poenotene zakonodaje, ki bi bolj natančno določala zahteve za kovinske materiale v stiku z živili. Zato je Odbor strokovnjakov za embalažne material za živila in farmacevtske izdelke (P-SC-EMB) ob podpori nacionalnih predstavnikov v Odboru za zaščito zdravja potrošnikov (CD-P-SC), ki deluje znotraj Direktorata za kakovost zdravil in zdravstveno varstvo Sveta Evrope pripravil Praktični vodnik za kovine in zlitine (Technical guide for metals and alloys (Council of Europe, 1st Edition, 2013).


Praktični vodnik je strokovni dokument Resolucije Sveta Evrope CM/Res (2013) 9. Resolucija temelji na izkušnjah in sodelovanju nacionalnih ministrstev, pristojnih zdravstvenih organov in izvršilnih organov. Resolucija Sveta Evrope za države članice ni pravno zavezujoča, temveč je referenca za izvajanje prvega odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 1935/2004.

 

V Praktičnem vodniku za kovine in zlitine so navedena splošna določila in mejne vrednosti specifičnega sproščanja kovin iz materialov, ki prihajajo v stik z živili. V njem so opisani viri in ravni vnosa posameznih kovin ter kontaminantov in nečistoč kovin. Opisani so tudi njihova uporaba, sproščanje, varnostni vidiki, ugotovitve in priporočila, ki vključujejo mejne vrednosti sproščanja, ter  literatura v zvezi s kovinskimi materiali v stiku z živili. V praktičnem vodniku so opisane  še analizne metode za preskušanje skladnosti kovinskih materialov v stiku z živili.

 

Praktični vodnik je lahko v pomoč proizvajalcem in uradnemu nadzoru pri zmanjšanju tveganj za zdravje zaradi izpostavljenosti kovinam.  Pripravljen je v tiskani in spletni različici v angleščini in francoščini. Naročila so mogoča na tej spletni strani.

 

Prevod v slovenščino je omogočilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. Spletna različica je brezplačno na voljo tukaj.
Gre za prvo izdajo omenjenega vodnika in tudi za prvi prevod v slovenski jezik. Medtem že poteka revizija vodnika in njegove dopolnitve, kar pa ne zmanjša vrednosti in pomena te prve izdaje.

 

Vsem uporabnikom želimo, da bi to delo, ki je plod dolgoletnega dela tima številnih strokovnjakov, pripomoglo k izboljšanju zdravja potrošnikov.