Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

NACIONALNA ZAKONODAJA

 

EU ZAKONODAJA

 • Uredba Komisije (ES) št. 1170/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov vitaminov in mineralov ter njihovih oblik, ki se lahko dodajo živilom, vključno s prehranskimi dopolnili  
 • Uredba Komisije (ES) št. 1161/2011 z dne 14. novembra 2011 o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 953/2009 glede seznamov mineralnih snovi, ki se lahko dodajo živilom
 • Spletna stran Evropske Komisije glede prehranskih dopolnil – DG SANTE (preimenovanje DG SANCO)

 

Prijavitelj je dolžan zagotoviti, da izdelek, poleg pogojev, ki veljajo za prehranska dopolnila, izpolnjuje tudi pogoje v skladu z:

 

 

OSNOVNA ZAKONODAJA S PODROČJA VARNOSTI ŽIVIL

 • Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane - Prečiščeno besedilo Uredbe št. 178/2002
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, št. 42/02 in št. 47/04)

 

SPLOŠNO OZNAČEVANJE ŽIVIL

 

 • Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil     (Uradni list RS, št. 83/2014)
 • Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 – Začetek uporabe 13.12. 2014
 • Aktualno dogajanje  glede označevanja na nivoju EU lahko spremljate na spletni strani DG SANTE

 

Dodatne informacije v zvezi s splošnim označevanjem živil (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)

 

 

 

PREHRANSKE IN ZDRAVSTVENE TRDITVE

 

 • Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih
 • Uredba (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

 

Dodatne informacije v zvezi s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)

 

 

NOVA ŽIVILA IN NOVE ŽIVILSKE SESTAVINE

 • Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami

 

Dodatne  informacije v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)

 

 

VZAJEMNO PRIZNAVANJE IZDELKOV

 

Pravila vzajemnega priznavanja izdelkov so določena v Uredbi 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES.

 

Uporaba Uredbe 764/2008 o vzajemnem priznavanju za prehranska dopolnila je podrobneje opisana v Smernicah evropske Komisije.