Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

 

ZAKONODAJA

 

UREDBE

·         Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009

OPOMBA: Uredba 609/2013 se uporablja od 20. julija 2016;

z izjemo: členov 11, 16, 18 in 19, ki se uporabljajo od 19. julija 2013 ter člena 15 in Priloge  k tej uredbi, ki se uporabljata od datuma začetka uporabe delegiranih aktov iz člena 11 (1)

 

·         Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih

            OPOMBA: uporablja se od 20. julija 2016

 

·         Uredba Komisije (ES) št. 953/2009 z dne 13. oktobra 2009 o snoveh, ki so za posebne prehranske namene lahko dodane živilom za posebne prehranske namene

  • Uredba Komisije (ES) št. 41/2009 z dne 20. januarja 2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten in Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 41/2009 z dne 20. januarja 2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten
  • Uredba Komisije (ES) št. 1243/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi prilog III in VI k Direktivi 2006/141/ES v zvezi z zahtevami glede sestave nekaterih formul za dojenčke

NACIONALNA ZAKONODAJA

 

Osnovni pravilnik za živila za posebne prehranske namene je:

OPOMBA: Pravilnik o živilih za posebne prehranske namene je zadnjič spremenjen z Uredbo Komisije (ES) št. 953/2009 z dne 13. oktobra 2009 o snoveh, ki so za posebne prehranske namene lahko dodane živilom za posebne prehranske namene

 

Skupine živil za posebne prehranske namene, ki jih urejajo posebni predpisi:

GLUTEN

  • Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten, (Uradni list, št. 35/09 in 50/2010)

ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE

ZAČETNE IN NADALJEVALNE FORMULE ZA DOJENČKE

  • Pravilnik o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke, (54/07, 2/08 - popr., 8/10 in 38/14)

OPOMBA: po Uredbi Komisije (ES) št. 1243/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi prilog III in VI k Direktivi 2006/141/ES v zvezi z zahtevami glede sestave nekaterih formul za dojenčke se k Pravilniku o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke, (Uradni list RS, št. 54/07 in 2/08 popr.) spremenita prilogi III in VI.

 

ŽITNE KAŠICE IN HRANA ZA DOJENČKE

  • Pravilnik o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke, (Uradni list RS, št. 25/09)

ENERGIJSKO OMEJENE DIETE

  • Pravilnik o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, (Uradni list RS, št. 90/2000, 142/04, 24/05, 70/07)

SPLOŠNO OZNAČEVANJE ŽIVIL

-        Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil     (Uradni list RS, št. 83/2014)

 

-          Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 – Začetek uporabe 13.12. 2014

 

-            Aktualno dogajanje  glede označevanja na nivoju EU lahko spremljate na spletni strani DG SANTE

 

Dodatne informacije v zvezi s splošnim označevanjem živil (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)