Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

EVROPSKA ZAKONODAJA

 • ZAKONODAJA NA PODROČJU ŽIVIL ZA POSEBNE SKUPINE

UREDBE

 • Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009.

OPOMBA: Uredba 609/2013 se uporablja od 20. julija 2016, z izjemo 15. člena in Priloge k tej uredbi, ki se uporabljata od datuma začetka uporabe delegiranih aktov iz prvega odstavka 11. člena uredbe.

 

 • Na podlagi Uredbe 609/2013 so trenutno sprejete tri delegirane uredbe Komisije:
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/127  z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok.
  OPOMBA: Delegirana uredba Komisije 2016/127  se uporablja od 22. februarja 2020, razen za začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, izdelane iz beljakovinskih hidrolizatov, za katere se uporablja od 22. februarja 2021.
   
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/128 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene.

OPOMBA: Delegirana uredba Komisije 2016/128 se uporablja od 22. februarja 2019, razen za živila za posebne zdravstvene namene, pripravljena za zadovoljitev prehranskih potreb dojenčkov, za katera se uporablja od 22. februarja 2020.

 

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1798  z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo.

OPOMBA: Delegirana uredba Komisije 2017/1798  se uporablja od 27. oktobra 2022.

 

 • Uredba Komisije (ES) št. 1243/2008 z dne 12. decembra 2008 o spremembi prilog III in VI k Direktivi 2006/141/ES v zvezi z zahtevami glede sestave nekaterih formul za dojenčke.
   

DIREKTIVE

 • Direktiva Komisije 1999/21/ES z dne 25. marca 1999 o živilih za posebne zdravstvene namene.

            OPOMBA: V skladu s četrtim odstavkom  20. člena Uredbe št. 609/2013 in 10. členom Delegirane uredbe Komisije 2016/128 se Direktiva 1999/21/ES razveljavi z učinkom od 22. februarja 2019. Vendar se Direktiva 1999/21/ES še naprej uporablja do 21. februarja 2020 za živila za posebne zdravstvene namene, pripravljena za zadovoljitev prehranskih potreb dojenčkov.

 

 • Direktiva Komisije 96/8/ES z dne 26. februarja 1996 o živilih, namenjenih za uporabo pri energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže.

      OPOMBA: V skladu s tretjim odstavkom  20. člena Uredbe št. 609/2013 se Direktiva 96/8/ES ne uporablja od 20. julija 2016 za živila, predstavljena kot nadomestek za enega ali več dnevnih obrokov hrane. Tovrstni izdelki so po novem obravnavani po Uredbi (EU) št. 432/2012  z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok.

 

 • Direktiva Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES.

            OPOMBA: V skladu s četrtim odstavkom  20. člena Uredbe št. 609/2013 in 13. členom Delegirane uredbe Komisije 2016/127 se Direktiva 2006/141/ES razveljavi z učinkom od 22. februarja 2020. Vendar se Direktiva 2006/141/ES še naprej uporablja do 21. februarja 2021 za začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, izdelane iz beljakovinskih hidrolizatov.

 

 • Direktiva Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke.

OPOMBA: trenutno še v pripravi na nivoju EU

 

 

 

OSNOVNA ZAKONODAJA S PODROČJA VARNOSTI ŽIVIL

 

 • Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.

 

  1. SPLOŠNO OZNAČEVANJE ŽIVIL

 

 • Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 – Začetek uporabe 13.12. 2014
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih.

 

Dodatne informacije v zvezi s splošnim označevanjem živil:

 
 1. 2. PREHRANSKE IN ZDRAVSTVENE TRDITVE NA ŽIVILIH 
 • Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih
 • Uredba (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

Dodatne informacije v zvezi s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami na živilih:

 

 1. 3. NOVA ŽIVILA  
 • Uredba (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta  in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001

 

Dodatne informacije v zvezi z novimi živili: