Skoči na vsebino

VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA (PREHRANA, GIBANJE, DUŠEVNO ZDRAVJE, ITD.)

 

Zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja. Prispevajo k boljšemu zdravju, večji kakovosti življenja in k vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Med odraščanjem zagotavljajo optimalno rast in razvoj, izboljšujejo počutje in delovno storilnost pri odraslih, dolgoročno pa krepijo zdravje, povečujejo kakovost življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju.

 

Na ministrstvu za zdravje smo v sodelovanju z drugimi resorji, stroko in NVO  pripravili  Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za desetletno obdobje.

Nacionalni program je strateški in celovit okvir, s katerim želimo izboljšati prehranske navade in povečati telesno dejavnost med prebivalci Slovenije od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti. Opredeljene ima konkretne in merljive cilje, s katerimi želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne teže prebivalcev, vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, posledično na vzdržnost zdravstvenega sistema ter vplivati na zmanjšanje razlik v zdravju prebivalcev. Za usklajeno delovanje in izvajanje nacionalnega programa bo skrbela medresorska delovna skupina. Konkretne aktivnosti, s katerimi bo dosežena operacionalizacija ukrepov, njihovi nosilci in tudi potrebna finančna sredstva, pa bodo opredeljene v periodičnih izvedbenih načrtih. več informacij

 

 

vsebine

  • Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili (18.7.2016) več informacij