Skoči na vsebino

TELESNA DEJAVNOST ZA ZDRAVJE

Stalno povečevanje pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni, še posebej debelosti, ne le v Evropi in svetu, marveč tudi v Sloveniji, je pripeljalo do strokovne odločitve, da je za obvladovanje naraščajoče debelosti poleg zdravega prehranjevanja nujno opozarjati tudi na zadostno vsakodnevno telesno dejavnost v vseh starostnih skupinah.

 

Ministrstvo za zdravje  je zato v sodelovanju z drugimi resorji, stroko in nevladnim sektorjem pripravilo Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, ki je nadgradnja prvega programa, to je Nacionalnega programa prehranske politike 2005–2010. Pri oblikovanju resolucije sta nas vodili skrb za posebej ranljive skupine, kot so otroci in starostniki, ter želja, da bi tako uspešno zmanjševali neenakosti v zdravju, ki se kažejo kot razlike v zdravstvenih izidih med družbenimi skupinami z različnim socialno-ekonomskim statusom.

Vodilo pri pripravi Nacionalnega programa  je bil vseživljenjski pristop, s katerim želimo v vseh življenjskih obdobjih opolnomočiti posameznika in mu s ključnimi mehanizmi olajšati odločitev za zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost. S tem želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev Republike Slovenije ter vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni in posledično na vzdržnost zdravstvenega sistema.

  

Z izvajanjem nacionalnega programa 2015–2025 želimo doseči naslednje strateške cilje za področje telesne dejavnosti:

 

‒        zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni;

‒        zmanjšati delež  funkcionalno manj zmožnih starejših ter bolnikov;

  

Nacionalni program 2015–2025 opredeljuje specifične cilje in ukrepe na naslednjih prednostnih področjih telesne dejavnosti: 

 

‒        spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev v vseh starostnih skupinah,

‒        spodbujanje ponudbe za zdravo izbiro v gostinstvu in turizmu v povezavi s turistično ponudbo v lokalnih okoljih s ciljem, da Republika Slovenija postane prepoznavna po odlični, zeleni, aktivni in zdravi ponudbi,

‒        informiranje in ozaveščanje vseh deležnikov, vključno z javnozdravstvenimi kampanjami,

‒        krepitev vloge zdravstvenega sektorja pri obvladovanju debelosti, preprečevanju podhranjenosti in spodbujanju telesne dejavnosti s ciljem zmanjševanja kroničnih bolezni,

‒        izobraževanje in raziskovanje na področju telesne dejavnosti za zdravje.

 

 

 

 

 

Medresorski projekti

V Sloveniji ocenjujemo, da neposredni stroški zdravstvene oskrbe zgolj sladkorne bolezni, ki jo ima približno 7 % ljudi v Sloveniji, znašajo najmanj 114,3 milijona evrov letno. Če ne bomo učinkovito ukrepali, se bo število obolelih vsako leto povečalo za približno 3 %.

 

Zaradi vsega naštetega je Državni zbor Republike Slovenije že leta 2005 sprejel prvi nacionalni program prehranske politike, ki je povezal ključne resorje in partnerje v prizadevanjih, da bi prebivalcem Slovenije zagotovili ne le varno in kakovostno hrano, ampak bi jim z različnimi ukrepi tudi omogočali zdravo prehranjevanje. Dve leti zatem je bil sprejet komplementarni dokument, Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja 2007-2012. Z izvajanjem ukrepov je rastlo tudi zavedanje, da zdravo prehranjevanje in telesna dejavnost vplivata na zdravje posamično in skupaj – v sinergiji, ter da se učinki obeh dopolnjujejo. Na teh osnovah je nastal skupni Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, ki ga v sodelovanju z več resorji koordinira Ministrstvo za zdravje, in ga  je parlament sprejel julija 2015. več informacij

 

Z njim želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti.  S predvidenimi ukrepi želimo vplivati tudi na zmanjšanje razlik v zdravju prebivalcev, ki nastajajo zaradi nepravilnega prehranjevanja in pomanjkanja telesne dejavnosti med socialno in ekonomsko ogroženimi skupinami prebivalstva. Pomembna kakovost sedanjega programa je povezovanje in doseganje sinergij med že sprejetimi usmeritvami in ukrepi številnih resorjev, ki podpirajo strateške cilje nacionalnega programa.

 

Promocija zdravega načina življenja pa je vključena tudi v različne nacionalne strateške dokumente:npr. Strategija o zdravju otrok v povezavi z okoljem 2012-2020, Nacionalni program za mladino 2012-2021, Nacionalni program športa 2014-2023, Nacionalni program obvladovanja raka 2010 – 2015, Nacionalni program preprečevanja sladkorne bolezni 2010 – 2020, Akcijski plan za invalide 2014-2021, Resolucija o varnosti c cestnem prometu 2013-2022, Zakon o varnosti in zdravju pri delu…

 

 VIDEO Evropske komisije o delu na področju gibanja in spodbujanja zdrave prehrane

 

 

Evropska mreža HEPA

Slovenija sodeluje tudi v Evropski mreži HEPA (Health Enhancing Physical Activity), ki sodi pod okrilje Svetovne zdravstvene organizacije. Namen te mreže je okrepiti in podpreti prizadevanja in aktivnosti, ki lahko povečajo mednarodno sodelovanje in izboljšajo pogoje za zdrav življenjski slog predvsem na področju telesne dejavnosti, ki krepi zdravje. Namen sodelovanja v evropski HEPA mreži je predvsem aktivno delovanje v okviru t. i. »Steering Committee«-ja oz. "Usmerjevalnega odbora" te mreže.

Cilji evropske HEPA mreže so: prispevati k razvoju in implementaciji HEPA politik in strategij v Evropi; razvijati, podpirati in razširjati učinkovite strategije, programe, pristope in ostale primere dobre prakse z namenom HEPA promocije;podpirati in vzpodbujati razvoj multi-sektoralnih pristopov glede HEPA promocije.

vsebine

 • Temeljni dokument
  • Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025  ( .pdf) , več
 • Stanje na področju gibalnih navad v Sloveniji
  • Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji (NIJZ) več
  • Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2014 (NIJZ) več
 • Medresorski projekti
  • Mobilnost - Evropski teden mobilnosti 2015 več