Skoči na vsebino

CILJI IN UKREPI PRI SPODBUJANJU TELESNE DEJAVNOSTI

Spodbujanje telesne dejavnosti v različnih življenjskih obdobjih
 

Specifični cilj

Spodbujanje telesne dejavnosti v ciljnih skupinah populacije.

 

Nosilna ministrstva: MIZŠ, MZ, MDDSZ, MJU

 

UKREPA:

– sprejem in uveljavitev medsektorsko usklajenih nacionalnih smernic za telesno dejavnost za zdravje za različne ciljne populacije,

– sprejem in uveljavitev medsektorsko usklajenih nacionalnih smernic za preprečevanje sedečega življenjskega sloga (vedenja) za različne ciljne populacije.

 

Telesna dejavnost otrok, mladostnikov in študentov

 

Specifična cilja

Zagotoviti vsaj eno uro kakovostno vodene vadbe dnevno za vse starostne skupine otrok in mladine.

Izboljšanje gibalne zmožnosti in telesne pripravljenosti otrok in mladine.

 

Nosilna ministrstva: MIZŠ, MZ, MDDSZ, MJU

 

UKREPI:

– podpora izvajanju programoma Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah, Mladi za mlade v srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter drugim podobnim programom za povečanje gibalne zmogljivosti in obvladovanje debelosti pri otrocih in mladostnikih,

– podpora ponovni uvedbi obvezne ure športne vzgoje v prvih letnikih visokošolskih študijskih programov,

– boljše povezovanje med pristojnimi službami (zdravstvo, šolstvo, sociala) in športnimi organizacijami, društvi in lokalno skupnostjo pri spodbujanju telesne dejavnosti otrok zlasti iz socialno ogroženih družin,

– izvajanje obštudijskih športnih dejavnosti.

 

Telesna dejavnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu

 

Specifični cilj

Zagotavljanje ustrezne količine redne športne vzgoje za vse otroke in mladino ter izboljšanje njene kakovosti.

 

Nosilni ministrstvi: MIZŠ, MZ

 

UKREPI:

– na ravni šole vzpostavitev tesnejšega in kakovostnejšega interdisciplinarnega sodelovanja zdravstvene službe (pediatrov, šolskih zdravnikov, fizioterapevtov in drugih zdravstvenih delavcev) s šolami v primeru potrebe po prilagajanju ali omejitvi telesne dejavnosti kratkotrajnim ali dolgotrajnejšim posebnostim ali zdravstvenim omejitvam posameznika namesto opravičevanja od vseh oblik telesne dejavnosti,

– spodbujanje telesne dejavnosti v vrtcih in šolah (minuta za gibanje, rekreativni odmor),

– proučitev možnosti za ponovno uvedbo t.i ur korektivne vadbe oziroma dopolnilnega pouka za tiste učence, ki za zdrav razvoj potrebujejo še dodatne oblike telesne dejavnosti,

– osveščanje otrok in staršev o primerni prehrani med telesno dejavnostjo ter posebna skrb za otroke, ki so športniki.

 

 

Telesna dejavnost odraslih

 

Specifični cilj

Povečati delež telesno dejavnih odraslih.

 

Nosilna ministrstva: MIZŠ, MZ, MDDSZ, MJU

 

UKREPI:

– osveščanje prebivalcev o koristih redne telesne dejavnosti za krepitev zdravja in osveščanje o nevarnosti sedečega življenjskega sloga; osveščanje telesno dejavnih odraslih o primerni prehrani pri telesni dejavnosti,

– organizacija in izpeljava za uporabnika brezplačnih celoletnih programov kakovostno vodene rekreativne vadbe z različno vsebino na javno dostopnih površinah, s čimer se pričakuje pomemben zdravstveni učinek na vadeče (npr. občinske trim šole),

– podpora socialnim partnerjem za uveljavljanje priporočil o telesni dejavnosti in zmanjševanju neprekinjenega sedenja v okviru programov promocije zdravja na delovnem mestu in izmenjavi dobrih praks (podpora izvajanju minutam za zdravje v delovnih okoljih, podpora vadbe na delovnem mestu),

– boljša povezanost dejavnosti v zdravstvenem sistemu s programi športnih organizacij in društev ter lokalne skupnosti pri spodbujanju telesne dejavnosti med aktivno populacijo.

 

Telesna dejavnost starejših odraslih

 

Specifična cilja

Povečati delež telesno dejavnih starejših.

Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje s telesno dejavnostjo.

 

Nosilna ministrstva: MIZŠ, MDDSZ, MZ, MJU

 

UKREPI:

– kakovostno vodena gibalna vadba za starejše v različnih okoljih (npr. v socialno-varstvenih zavodih, zdravstvenih domovih, društvih upokojencev, športnih društvih) s povezovanjem upokojenskih, zdravstvenih in športnih organizacij,

– kakovostno vodena in za uporabnika brezplačna skupinska gibalna vadba starejših na javno dostopnih površinah,

– ciljano izvajanje programov za ravnotežje in koordinacijo zaradi preprečevanja padcev in posledičnih poškodb,

– zagotavljanje dostopnosti do telesne dejavnosti vsem, s poudarkom na socialno ogroženih in funkcijsko manjzmožnih oziroma funkcijsko nezmožnih starejših,

– zaznavanje oseb s primanjkljajem v telesni pripravljenosti in svetovanje za vključevanje v kakovostne gibalne programe z interdisciplinarnimi svetovalnicami za telesni in gibalni razvoj v zdravstvenih domovih (sodelovanje zdravnika, kineziologa, fizioterapevta, medicinske sestre, nutricionista, športnega pedagoga).

 

Okolje za spodbujanje telesne dejavnosti

 

Specifična cilja

Usmeritev občinskih prostorskih načrtov v kakovostno bivalno okolje ter zagotavljanje dostopnosti do površin za telesno dejavnost v lokalnem okolju vsem prebivalcem.

Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja s telesno dejavnostjo.

 

Nosilna ministrstva: MIZŠ, MDDSZ, MZ, MOP, MZI, MJU

 

UKREPI:

– ohranjanje in vzpostavljanje sistemov ter infrastrukture v lokalnem okolju, ki spodbujajo telesno dejavnost za zdravje (npr. kolesarske povezave, parki, otoki športa za vse, trim steze, zunanja šolska in vrtčevska igrišča),

– povečati kakovost in število javno dostopnih športnih površin v naravnem okolju ob upoštevanju ciljev ohranjanja narave, prednostno z obnovo in ureditvijo obstoječih poti in površin (npr. planinske, tekaške, kolesarske povezave, naravna kopališča) ter jih promovirati,

– vzpostavitev sistema preverjanja kakovosti organiziranih ponudb telesne vadbe, infrastrukture za telesno dejavnost ter oseb ali ponudnikov, ki ponujajo in izvajajo programe telesne dejavnosti,

– vzpostavitev programov za uporabnike brezplačne telesne vadbe,

– vzpostavitev pogojev za izvedbo kakovostne neorganizirane telesne vadbe v naravi oziroma na prostem, ob upoštevanju naravovarstvenih vidikov,

– povečanje dostopnosti do pitne vode na javnih mestih in v javnih ustanovah, ob upoštevanju okoljskih vidikov (npr. uporaba pitnikov namesto vodnih balonov, kjer je mogoče).

 

Telesna dejavnost kot aktivni transport za povečevanje trajnostne mobilnosti

 

Specifična cilja

Vključiti aktivni transport med vsakodnevne dejavnosti in prispevati k trajnostni mobilnosti (npr. prihod in odhod v službo, vrtec, šolo).

Zagotoviti pogoje za varen, učinkovit in prijeten aktiven transport.

 

Nosilna ministrstva: MZIP, MIZŠ, MOP, MZ, MJU

 

UKREPI:

– spodbujanje udeležencev v prometu k varnemu aktivnemu transportu (npr. pešačenje in kolesarjenje) in h kombiniranju aktivnega transporta z javnim prevozom (trajnostna mobilnost),

– umestitev pogojev za aktiven transport v vrtce, šole in na delovna mesta (kolesarjenje, hoja) v prostorske načrte,

– povečati kakovost sistemov P&R ter sistemov izposoje koles, zlasti v urbanih in primestnih okoljih,

– usmeritev priprave občinskih prostorskih načrtov v zagotavljanje trajnostne mobilnosti,

– zagotovitev ustrezne infrastrukture (npr. ureditev kolesarnic, kolesarskih povezav – stez, pasov, poti in ureditev pločnikov ter pešpoti – tudi v manjših naseljih ter med občinami),

– spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk zavarovanih območij.

 

Vloga sistema zdravstvenega varstva

 

Specifični cilji

Izboljšati obveščenost in opolnomočenost bodočih staršev.

 

Nosilno ministrstvo: MZ

 

UKREPI:

– umestitev vsebin o  telesni dejavnosti v programe šol za bodoče starše,

– povečati delež ustrezno izobraženega zdravstvenega osebja,

– razvoj in podpora uveljavitvi priporočil za telesno dejavnost nosečnic,

 

Otroci in mladostniki

 

Specifični cilj

Zmanjšati delež otrok in mladostnikov s povečano telesno maso in delež debelih otrok in mladostnikov, s posebnim poudarkom na fantih.

 

Nosilno ministrstvo: MZ

 

UKREPA:

– zgodnje odkrivanje in zdravljenje otrok in mladostnikov, ki so ogroženi z dejavniki tveganja za razvoj bolezni in stanj, povezanih z neustreznim prehranjevanjem, čezmerno hranjenostjo, debelostjo in nezdravim življenjskim slogom ter motnjami hranjenja in njihovo vključevanje v individualizirane intervencijske programe za izboljšanje zdravja in telesne pripravljenosti skozi delovanje interdisciplinarnih svetovalnic v zdravstvenih domovih (sodelovanje zdravnika, kineziologa, fizioterapevta, medicinske sestre, dietetika, športnega pedagoga),

– nadgradnja obstoječih preventivnih in zdravstvenovzgojnih programov, tudi patronažnega varstva, za ogrožene otroke in mladostnike ter njihove starše v okviru primarnega zdravstvenega varstva.

 

Odrasli prebivalci s poudarkom na posebnih potrebah starejših

 

Specifični cilj

V okviru zdravstvenega varstva zagotoviti zgodnje odkrivanje in učinkovito obravnavo neustreznih prehranjevalnih navad ter nezadostne telesne dejavnosti pri odraslih ter funkcijske manjzmožnosti oziroma nezmožnosti pri starejših odraslih s posebnim poudarkom na specifičnih potrebah žensk in moških, socialno ogroženih in drugih ranljivih ali prikrajšanih skupin.

 

Nosilna ministrstva: MZ, MDDSZ, MIZŠ

 

UKREPI:

– širitev referenčnih ambulant na vse ambulante splošne in družinske medicine s ciljem kakovostne obravnave kroničnih bolnikov ter zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja in ogroženih zaradi neustreznih prehranjevalnih in gibalnih navad, čezmerne hranjenosti in podhranjenosti, nezadostne telesne dejavnosti pri odraslih ter funkcijske manjzmožnosti oziroma nezmožnosti pri starejših odraslih,

– nadgradnja obstoječih preventivnih programov in programov krepitve zdravja za odrasle in starejše odrasle, ki se nanašajo na prehrano (prehransko svetovanje) in telesno dejavnost za zdravje (svetovanje) ter funkcijsko zmožnost,

– okrepitev izvajalske mreže kadrov v zdravstveno-vzgojnih centrih (centrih za krepitev zdravja, patronažnih služb) s standardnimi timi za izvajanje programov krepitve zdravja in podpore za opolnomočenje na področju zdravega prehranjevanja (dietetiki), redne telesne dejavnosti in funkcijske zmožnosti za vse populacijske skupine (kineziologi, fizioterapevti),

– izvedba pilotnih projektov in testiranje programov za delovanje interdisciplinarnih svetovalnic v zdravstvenih domovih v razširjeni multidisciplinarni ekipi (sodelovanje zdravnika, kineziologa, fizioterapevta, medicinske sestre, dietetika, športnega pedagoga) pred razširitvijo v zdravstveni sistem,

– okrepitev in nadgradnja programov ter izvajalske mreže v podporo programom krepitve zdravja za socialno ogrožene in drugače prikrajšane prebivalce, ki so zdravstveno najbolj ogroženi, in vzpostavitev povezav s sistemom socialnega varstva ter ustreznimi programi v lokalnem okolju v povezavi z medgeneracijskimi ali skupnostnimi centri,

– priprava priporočil za telesno dejavnost kroničnih bolnikov,

– podpora uveljavitvi priporočil za telesno dejavnost kroničnih bolnikov.

 

Obravnava na bolnišnični ravni in v socialnovarstvenih zavodih

 

Specifični cilji

Bolnikom v bolnišnicah omogočiti terapiji podporno telesno dejavnost. Vzpostavitev sistema rednega spremljanja stanja prehranjenosti in funkcijske zmožnosti starejših odraslih in bolnikov ter prehranskega svetovanja in podporne obravnave za funkcijsko zmožnost v okviru zdravstvene obravnave.

 

Nosilni ministrstvi: MZ, MDDSZ

 

UKREPI:

– uvesti sistemsko ureditev presejanja, obravnave in ustrezne podpore za funkcijsko zmožnost bolnikov in starejših z dejavniki tveganja za funkcijsko manjzmožnost v klinični praksi ter zagotoviti spremljanje vpliva podpore funkcijski zmožnosti bolnikov in oskrbovancev,

– proučiti možnosti za uvedbo novih profilov strokovnjakov (kineziolog) na vseh treh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva,

– v zdravstvenih zavodih in socialno-varstvenih zavodih zagotoviti pogoje za telesno dejavnost za zdravje kot del dnevnih aktivnosti ter spodbujati bolnike in oskrbovance k telesni in umski dejavnosti,

– zagotoviti ustrezno opremo dnevnih prostorov za izvajanje gibalnih in kognitivnih dejavnosti oskrbova

 

Izobraževanje in usposabljanje ter Raziskovanje

 

Specifični cilji

Pridobitev sodobnega znanja in konceptov o telesni dejavnosti ter zdravem življenjskem slogu med dodiplomskim študijem (npr. pedagoškega, zdravstvenega).

Povečanje kompetenc obstoječih učiteljev in vzgojiteljev na področju promocije zdravja, telesne dejavnosti, prehrane in spodbujanja telesne pripravljenosti otrok s programi stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

 

Nosilni ministrstvi: MIZŠ, MZ

 

UKREPI:

– zagotavljanje celostno sistemsko vpetih vsebin o telesni dejavnosti za zdravje v vzgojno-izobraževalni sistem po načelu med-predmetnega podajanja,

– stalno izobraževanje in usposabljanje glede telesne dejavnosti ter spodbujanja telesne pripravljenosti otrok v sistemu vzgojno-izobraževalnih zavodov.

 

Specifična cilja

Povečati obseg in financiranje temeljnega in aplikativnega raziskovanja na področju telesne dejavnosti in telesne pripravljenosti.

Zagotoviti redno posodobljena priporočila za telesno dejavnost za različne ciljne skupine.

 

Nosilna ministrstva: MIZŠ,  MZ

 

UKREPI:

– izvajanje periodičnih presečnih raziskav kvalitativnega in kvantitativnega tipa, s katerimi spremljamo stanje in trende na področju gibalnih navad, telesne pripravljenosti, v posameznih populacijskih skupinah v Republiki Sloveniji in regijah, ter priprava predlogov prioritet in ukrepov v okviru ciljnih raziskovalnih projektov,

– posodobitev sistema letnega spremljanja telesnega in gibalnega razvoja šolajočih se otrok in mladine (v okviru sistema Športnovzgojni karton) za pripravo individualnih oziroma diferenciranih programov telesne dejavnosti ter redno poročanje o trendih sprememb in zagotavljanje povratnih informacij, zagotavljanje sistemskega financiranja analiz telesnega in gibalnega razvoja šolajočih se otrok in mladine o trendih sprememb iz podatkov sistema Športnovzgojni karton,

– nadgradnja sistema diagnostike in vrednotenja telesnega in gibalnega razvoja šolajočih se otrok in mladine Športnovzgojni karton za vseživljenjsko spremljanje telesnega in gibalnega razvoja, razvoj napovedovalnih modelov za zdravstvena tveganja in dostop zdravnikov do podatkov za svetovanje in usmerjanje v ustrezne programe za izboljšanje telesne pripravljenosti in prehranjevalnih navad preko zdravstvenovzgojnih centrov,

– vključevanje vseh relevantnih deležnikov v proces načrtovanja in izvajanja medsektorsko povezanih interdisciplinarnih raziskovalnih programov na področju (pre)hrane in telesne dejavnosti, povezava raziskovalnih ustanov in njihova vključitev v procese spremljanja,

– redno posodabljanje priporočil za telesno dejavnost za različne ciljne skupine prebivalcev na podlagi novih mednarodnih in nacionalnih spoznanj,

– proučitev uspešnosti uvedbe novih profilov strokovnjakov (kineziolog, dietetik) z vidika telesne pripravljenosti in prehranskega statusa na vseh treh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva, v zdravstvenih ustanovah in socialnovarstvenih zavodih.

 

Informiranje in osveščanje

 

Specifična cilja

Okrepiti vrednote in povečati obveščenost in znanje prebivalcev o koristih  telesne dejavnosti za zdravje, ob upoštevanju vidika spolov.

Zagotoviti verodostojne, strokovne in razumljive informacije o telesni dejavnosti v vseh življenjskih obdobjih.

 

Nosilna ministrstva: MIZŠ, MZ, MKGP, MK

 

UKREPI:

– redna in sistematična komunikacija, vključno z izvedbo kampanj za osveščanje in spodbujanje redne telesne dejavnosti, zmanjševanje sedečega življenjskega sloga,

– vzpostavitev spletnega mesta za zagotavljanje strokovnih in razumljivih informacij s področja telesne dejavnosti,

– promocija organiziranih programov telesne vadbe, ki so za uporabnika brezplačni,

– izvedba specifično in celovito zastavljenih institucionaliziranih promocijskih dejavnosti, ki bodo vključevale in povezovale starše, otroke, šolski sistem, zdravstveni sistem in lokalno okolje (npr. aktiven prihod v šolo, dan slovenske hrane, tradicionalni slovenski zajtrk),

– sodelovanje z mediji za zagotavljanje medijskega prostora za predstavitev celostnih vsebin o telesni dejavnosti za zdravje za različne skupine prebivalstva,

– predstavljanje vsebine nacionalnega programa 2015–2025 na rednih nacionalnih konferencah.