Skoči na vsebino

ZAKONODAJA S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

 

1. Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. L. RS 33/2006- UPB)


Poglavje III opredeljuje PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB (to opredeljuje že prvotni zakon iz l.1995 in glede tega do danes ni bilo nobenih sprememb) :

 

44. člen:  določa, da mora vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost izvajati program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Določa obvezno vsebino programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb:

  • epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb,
  • doktrino izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih , negovalnih in ostalih postopkov,
  • doktrino sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in rokovanja z odpadki,
  • doktrino ravnanja z bolniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci z okužbami,
  • program zaščite zdravstvenih delavcev in sodelavcev na delovnih mestih,
  • program usposabljanja zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih.


45. člen določa, da bo minister, pristojen za zdravje, predpisal minimalne strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in izvajanje programa.

 

 

2. Na podlagi 45. člena je bil v letu 1999 izdan Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur. l. RS št. 74/1999)

 

Ta pravilnik opredeljuje minimalne strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Določa, da morajo imeti bolnišnice zdravnika za obvladovanje bolnišničnih okužb (ZOBO), sestro za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO) ter komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) ter njihove naloge.

 

Pravilnik določa vrsto in vsebino pisnih navodil, ki jih mora vsebovati program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

 

V 15. členu določa tudi tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje programa, med katerimi je tudi preskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo.


V 20. členu določa, da minister, pristojen za zdravje, izda strokovna navodila za izvajanje tega pravilnika.


Na podlagi tega člena so bila leta 2003 izdane Strokovne podlage za pripravo programa za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 2000 – 2003, ki jih je pripravila delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje in predstavljajo izvajalcem zdravstvene dejavnosti strokovno pomoč pri pripravi programa.

 

3. V letu 2006  je bil izdanPravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur. l. RS št. 92/2006)

 

Ta določa postopek za izvajanje strokovnega nadzora izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (strokovni nadzor). Strokovni nadzor izvaja nadzorna komisija, ki jo s sklepom imenuje minister, pristojen za zdravje. Sestavljena je iz petih članov, ki so strokovnjaki s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

 

 

4. Preskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo določa Pravilnik o pitni vodi  (Ur. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006).

 

S spremembo Pravilnika o pitni vodi v letu 2006 je bil Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ RS) imenovan kot strokovna inštitucija, ki pripravlja navodila za odpravo neskladnosti, kadar je vzrok neskladnosti interno vodovodno omrežje in so jih zavezanci dolžni od leta 2006 upoštevati. V 9. členu pravilnika je določeno, da so v javnih objektih za odpravo neskladnosti, ki so posledica internega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja odgovorni lastniki ali upravljavci javnih objektov.

Navodila za odpravo neskladnosti so objavljena na spletni strani IVZ RS.

Med temi navodili so tudi: