Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI

• Nov sistemski Zakon, ki ga je Državni zbor sprejel  po 24. letih.

 

• Prinaša sodobne rešitve in omogoča, da se slovenska lekarniška dejavnost razvija skladno s svetovnimi, sodobnimi standardi lekarništva in da farmacija deluje v korist pacienta in našega zdravstvenega sistema.

 

• Zakon predvideva, da lekarniška dejavnost v Sloveniji ostaja regulirana, saj  je javna zdravstvena služba splošnega pomena. Namen lekarništva je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, učinkovite in pravilne uporabe.

 

• V prejšnjem Zakonu o lekarniški dejavnosti mreža ni bila določena. Nov zakon jo določa, in sicer na podlagi geografskih, demografskih in strokovnih kriterijev.  Prebivalcem Slovenije bo mreža zagotavljala še boljšo dostopnost do zdravil.

 

• Na primarni ravni zdravstvenega varstva mrežo lekarn zagotavlja občina ali več sosednjih občin, na sekundarni in terciarni ravni država.

 

• Zakon predvideva prepoved vertikalnih povezav. To pomeni, da izvajalci lekarniške dejavnosti, neposredno ali posredno ne smejo ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb ali na drug način pridobiti ali imeti nadzor nad upravljanjem oziroma voditi pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost industrijske izdelave zdravil, medicinskih pripomočkov ter drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, medicinskimi pripomočki.

 

• Zakon opredeljuje nosilca lekarniške dejavnosti. Nosilec je magister farmacije. To je reguliran poklic v EU, kar pomeni, da s svojo osebno odgovornostjo jamči za strokovno odgovornost in neodvisnost.

 

• Licence smo uvedli, da zagotovimo popolno strokovno integriteto farmacevtov.

 

• Prepovedane so vse oblike nosilcev zapisa, na podlagi katerih lekarna zagotavlja kupcem popuste ali nagrade za vse opravljene nakupe za zdravila in druge izdelke za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja (ne za ostale izdelke kot so npr. prehranska dopolnila).

 

Zakon prinaša tudi naslednje novosti v korist pacientov:

 

o Brezšivno skrb: v Resoluciji nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-2015  "Skupaj za družbo zdravja" smo se zavezali k uvedbi t.i. brezšivne skrbi.

 

o Po usmeritvah Resolucije  zakon uvaja tudi klinično farmacijo. Klinična farmacija je specialistična farmacevtska dejavnost, ki zajema aktivnosti in storitve farmacevta, ki vodijo k celoviti osebni obravnavi pacienta, racionalni in optimalni uporabi zdravil ter so komplementarne aktivnostim drugih zdravstvenih delavcev. Klinični farmacevt je del zdravstvenega tima, ki prilagodi porabo zdravil potrebam posameznega pacienta.

 

o Paciente je nedopustno spodbujati k nakupu ali uporabi zdravil, saj to lahko vodi v škodljive posledice tako za pacienta kot za zdravstveni sistem. Poveča se število neželenih učinkov zdravil, neželeno medsebojno delovanje zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenju, pri čimer lahko nastanejo zdravju in življenju škodljive posledice.

To so razlogi, da smo opredelili, da nam izvajalci lekarniške dejavnosti ne bodo smeli z nagrajevanjem ali z drugimi tržnimi pristopi spodbujati k čezmernemu in nekritičnemu nakupovanju zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, kar bi lahko imelo za posledico njihovo čezmerno, nepotrebno in nesmiselno uporabo.

 

• V Zakonu je natančno opredeljena farmacevtska obravnava. To je individualna, celovita, proaktivna, periodična in sistematična obravnava pacientov za zagotovitev njihovega aktivnega ohranjanja zdravja, pravilne uporabe zdravil in drugih ukrepov za obvladovanje bolezni ter pravočasnega vključevanja drugih zdravstvenih delavcev.

 

• Z izvajanjem farmacevtske obravnave in uvedbo klinične farmacije bomo učinkovito vplivali na vse večji izziv, ki ga predstavlja  polifarmakoterapija – jemanje več zdravil hkrati - s čemer bomo povečali varnost bolnikov s pravilno predpisano terapijo, zmanjšali neželene učinke in posledično hospitalizacije  ter zmanjšali porabo zdravil.