Skoči na vsebino

NACIONALNI INŠTITUT ZA OTROŠKE SRČNE BOLEZNI

Vlada RS je svoji redni seji, dne 21. 12. 2017, sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni in iz naslova ustanoviteljskih obveznosti zagotovila potrebna zagonska sredstva za vzpostavitev delovanja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni.

 

Otroška srčna kirurgija Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je bila vzpostavljena v 60-letih prejšnjega stoletja in je postala glavni pediatrični napotitveni center za bolnike s prirojenimi srčnimi napakami na območju tedanje Jugoslavije. Po osamosvojitvi Slovenije so se razmere v otroški srčni kirurgiji popolnoma spremenile in poslabšale. Nastali so problemi, ki so vplivali na izide zdravljena, katastrofalne odnose med posameznimi strokami in posameznimi zdravniki, kar je tudi ugotovila mednarodna komisija v poročilu za obdobje 2007-2013.


Vlada RS se je s sklepom št. 16100-1/2017/2 z dne 26. 10. 2017 seznanila z aktivnostmi na področju izvajanja dejavnosti obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja in dala soglasje k nadaljevanju aktivnosti za vzpostavitev, zagon in delovanje Centra za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja.

 

Nadalje je Vlada RS sprejela sklep št. 16100-1/2017/4 z dne 9. 11. 2017, s katerim je določila, da se zaradi razmer na področju izvajanja dejavnosti obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja do ureditve razmer v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Center za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja oblikuje kot samostojni javni zdravstveni zavod. Ministrstvo za zdravje nemudoma oziroma v najkrajšem možnem času pripravi vse potrebno za vzpostavitev javnega zdravstvenega zavoda Center za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja. 

 

Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni je samostojni javni zdravstveni zavod, organizacijsko izven Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, v sedanjih prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki ga ustanovi Vlada RS.

 

V Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni bodo stalno zaposlene vse strokovne skupine v različnih deležih, ki so potrebne za kvalitetno in varno izvajanje diagnostike in zdravljenja otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami, kakor tudi otrok s srčnimi boleznimi. Zagotovljena bo stalna dostopnost sprva tujega kardiologa in kardiokirurga, kar pomeni poleg nujnega zagotavljanja varnosti izvajanja storitev, tudi večjo razpoložljivost prostih kapacitet ključnih človeških virov. Pomembna naloga tujih strokovnjakov pa bo tudi stalno učenje domačih zdravnikov in ostalih strokovnih skupin. 
 

PRIPRAVE NA ZAČETEK DELOVANJA NIOS INTENZIVNO POTEKAJO

 

27. 7. 2018

Težave v programu otrok s prirojenimi srčnimi napakami se vlečejo že več kot 12 let in jih doslej ni uspelo rešiti nobeno vodstvo UKC Ljubljana.

Pri tem ni pomagala niti mediacija med zaposlenimi, ki je trajala dve leti in je UKC Ljubljana zanjo plačal več deset tisoč evrov. Ugotovitve mediacije so bile naslednje: Medčloveški odnosi so bili slabi, potekal ni niti prenos nujnih strokovnih informacij o pacientih med zdravniki, zaupanje staršev je bilo porušeno. Zato so iz oddelka odhajali tako zdravniki kot medicinske sestre in drugi zaposleni. O vsem tem je večkrat razpravljal tudi Odbor za zdravstvo, nazadnje pa še poslanci 22. 5. 2018 na izredni seji v Državnem zboru RS in so se lahko z razmerami do potankosti seznanili.
Ministrstvo je po posvetovanjih s stroko in po pogovorih s starši otrok ugotovilo, da so težave tako eskalirale, da jih je nemogoče rešiti v okviru obstoječe organiziranosti.

Ker je stroka nasprotovala predlogu ministrstva, da se program ukine in se zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami zagotovi v tujini, je Vlada RS s sklepom 21. decembra 2017 ustanovila Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOSB).

Veseli nas, da so vsi podpisani sindikati prof. dr. Igorja Gregoriča prepoznali kot zaupanja vrednega strokovnjaka in poudarjajo, da je vlada sprejela dobro odločitev, ko mu je zaupala aktivnosti za vzpostavitev novega centra.

Vsako ustanavljanje nove institucije zahteva določen čas. Pri vseh novostih, ne samo v zdravstvu se v začetku pojavljajo določene negotovosti in pomisleki, predvsem tistih, ki niso neposredno vključeni v  proces sprememb.

Kot je že večkrat javno povedal prof. dr. Gregorič bo klinični del inštituta zaživel, ko bo zagotovljeno varno in kakovostno zdravljenje otrok.

NIOSB je že zaposlil nosilce zdravstvene dejavnosti. Nadaljeval bo z zaposlovanjem zdravnikov, medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za kakovostno in varno delovanje. NIOSB je javni zdravstveni zavod, zato bodo veljala enaka pravila kot v ostalih javnih zdravstvenih zavodih. Pravice delavcev ne bodo ogrožene.

Posamezni strokovnjaki bodo delali tudi po podjemnih pogodbah, vendar le dokler NIOSB ne bo imel dovolj lastnih kadrov za varno in kakovostno obravnavo bolnikov. Dnevni honorarji so primerljivi s honorarji zdravnikov, ki prihajajo iz Prage.

Priznani strokovnjaki iz tujine trenutno, preko NIOSB pomagajo UKC LJ, saj UKC LJ nima dovolj svojih strokovnjakov, da bi lahko zagotavljal varno in kakovostno obravnavo otrok.

Veseli smo in verjamemo, da so zadovoljni tudi člani podpisanih sindikatov, da je zdravnik iz Španije, ki ga je NIOSB v skrbi za varno obravnavo otrok "posodil" UKC Ljubljana, s privolitvijo staršev uspešno operiral otroka, ki se je rodil s prirojeno srčno napako.  

Kot smo že večkrat poudarili, bomo v NIOSB s pomočjo tujih strokovnjakov ne samo zagotovili varne in kakovostne obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami, pač pa izobrazili zadostno število domačih strokovnjakov, da bodo poskrbeli za otroke rojene v Sloveniji in v širši regiji.

Ko bo NIOSB deloval v skladu z mednarodnimi smernicami kakovosti in varne obravnave pacientov in ko bo primerno kadrovsko ter organizacijsko urejen, bo potreben razmislek ali  ga je smiselno priključiti UKC LJ.

Do takrat bo potrebno veliko dela, kadrovskih in finančnih vložkov predvsem v izobraževanje mladih, ki so v 12. letih zaradi neurejenih razmer v omenjenem programu odhajali v okolja, kjer lahko v miru opravljajo svoje poslanstvo.
Prepričani smo, da bomo s trdim delom in potrebno strpnostjo vseh neposredno vpletenih, še posebej pa tistih, ki trenutno izpostavljajo samo finančne vidike delovanja NIOSB, zagotovili varno in kakovostno obravnavo otrok s prirojenimi srčnimi napakami, zaposlenim pa spodbudno delovno okolje.  

 

 

19. 7. 2018

Danes, 19. 7. 2018, je stopila v veljavo novela Zakona o zdravniški službi, na podlagi katere je Ministrstvo za zdravje izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvenih storitev zdravniku, ki bo delal v UKC Ljubljana. V postopku pa so tudi dovoljenja za zdravnike, ki bodo delali v NIOSB.
Tako bo zagotovljena 24 urna oskrba otrok, vse dni v tednu. Takšna obravnava otrok je skladna z mednarodno uveljavljenimi smernicami in standardi kakovosti. S tem sledimo pozivom staršev, stroke, zdravniških stanovskih organizacij, poročilu mednarodne komisije in politike, da naj zagotovimo neprekinjeno, varno in kakovostno obravnavo otrok v Sloveniji.
Kot pravi predsednik sveta zavoda NIOSB prof. dr. Gregorič: "24 urna prisotnost zdravnikov zagotavlja varno in kakovostno oskrbo pacientov, pri tem sta pomembni dobra dokumentacija in komunikacija med zdravniki, zdravstvenim osebjem in starši otrok.  Tudi v ZDA tekom zdravljenja posameznega pacienta ni vedno prisoten isti kardiolog, lahko pa ga pokličem po telefonu, ko ga potrebujem. Tudi v ambulanti ne pregleda pacienta vedno isti kirurg."
Slovenski zdravniki so že večkrat dokazali, da sodijo v sam svetovni vrh, kar pričajo številna mednarodna priznanja. Na Ministrstvu za zdravje verjamemo, da sodelovanje med slovenskimi in tujimi zdravniki ne bo predstavljalo težav, saj so na prvem mestu življenja otrok.

 

18. 7. 2018

Ministrstvo za zdravje je včeraj, 17. 7. 2018, izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti Nacionalnemu  inštitutu za otroške srčne bolezni (NIOSB) za specialistično ambulantno dejavnost in bolnišnično dejavnost.
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) določa, da Ministrstvo za zdravje izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz 3. a člena. Ta člen določa, da mora za pridobitev dovoljenja izvajalec zdravstvene dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
• ima zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za polni delovni čas ali krajši delovni čas sorazmerno glede na predvideni obseg izvajanja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, razen v primeru izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je fizična oseba, ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti,
• zdravstvene storitve bodo opravljali zdravstveni delavci oziroma zdravstveni sodelavci, ki izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, zdravniki pa tudi pogoje iz zakona, ki ureja zdravniško službo,
• ima prostore in opremo za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti,
• mu ni bilo s pravnomočno sodbo ali dokončno odločbo prepovedano opravljanje zdravstvene dejavnosti.
NIOSB izpolnjuje vse pogoje za izdajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti.
Ima zaposlene odgovorne nosilce za pediatrijo,  anesteziologijo, reanimatologijo in perioperativno intenzivno medicino in kardiovaskularno kirurgijo. Nosilci, ki izpolnjujejo vse pogoje, ki jih določa ZZDej, so zaposleni za krajši delovni čas.
Odgovorni nosilci so odgovorni za organizacijo dela, ustreznosti prostorov, opreme in kadrov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, za katero je Ministrstvo za zdravje izdalo dovoljenje. Odgovornost odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ne posega v odgovornost vsakega posameznega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca za strokovno opravljanje njihovega dela.
NIOSB bo nadaljeval z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov, medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za normalno delovanje NIOSB. S prenosom kliničnega dela bo sklenjena tudi pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
NIOSB ima z UKC Ljubljana sklenjeno pogodbo o  sodelovanju, s katero UKC Ljubljana NIOSB zagotavlja prostore in opremo ter nujno medicinsko pomoč, anesteziološko dejavnost z reanimacijo, laboratorijsko, rentgensko in drugo diagnostiko v skladu s svojo strokovno usmeritvijo, preskrbo z zdravili, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost,  reševalno službo in medicinske rehabilitacije pacientov.
 


12. 7. 2018

Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOSB) je javni zavod, vpisan v sodni register z zakonitim zastopnikom, vršilcem dolžnosti Branetom Dobnikarjem. Konstituiran je bil svet zavoda, ki je sprejel temeljne akte za delovanje zavoda. Svet zavoda vodi prof. dr. Gregorič, ki je tudi stalno dosegljiv za konzultacije.
NIOSB  bo zaposlil 4 zdravnike, nosilce dejavnosti ter enega ali dva sodelavca v strokovni službi inštituta.
Ministrstvo za zdravje bo, skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti.
NIOSB bo nadaljeval z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov, medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za normalno delovanje NIOSB. S prenosom kliničnega dela bo sklenjena tudi pogodba z ZZZS.
Novela Zakona o zdravniški službi bo omogočila, da bodo pomagali strokovnjaki iz Evrope in ZDA.
NIOSB pa je že sklenil Svetovalno pogodbo z zdravnikom iz ZDA za konzultacije, svetovanje, izobraževanje in vzpostavitev procesov za delovanje NIOSB, za obdobje od 7. do vključno 15. julija 2018, v vrednosti 22.829,23 € bruto bruto. Ameriški zdravnik se je v UKC Ljubljana seznanil procesi dela, spoznaval prostore, opremo in sodelavce v UKC Lj ter je na razpolago za konzultacije ostalim zdravnikom. Na podlagi že omenjene pogodbe bo izdelal Poročilo s predlogi za vzpostavitev delovanja NIOSB.
Namen  NIOSB je zagotavljanje kontinuirane, varne in kakovostne oskrbe pacientov. Cilj je tudi, da obravnava otrok poteka v Sloveniji, po mednarodno uveljavljenih smernicah in standardih.
Z zadovoljstvom lahko povemo še, da smo v zadnjih mesecih pri reševanju problema otroške kardiokirurgije delali z roko v roki tako Ministrstvo za zdravje, vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in vodstvo Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni
 

10. 7. 2018

Danes je državni zbor sprejel novelo Zakona o zdravniški službi. Državna sekretarka je ob tem povedala: "Veseli me, da so poslanci potrdili novelo Zakona o zdravniški službi, ki zagotavlja kontinuirano, varno in kakovostno oskrbo pacientov.
 Novela omogoča,  da bodo lahko zdravniki specialisti, ki so kvalifikacijo pridobili v tujini, v Sloveniji začasno opravljali delo. S tem so poslanci omogočili hitrejše zaposlovanje tistih zdravnikov specialistov, ki jih je na trgu razmeroma malo, tudi v primerjavi z drugimi ozkimi strokovnimi področji znotraj zdravstva.

 Novela Zakona določa, da bo zdravnik specialist lahko zdravstvene storitve v Sloveniji opravljal največ 12 mesecev, če bo prejel povabilo izvajalca zdravstvene dejavnosti iz terciarne ravni zdravstvene dejavnosti in če o njegovem strokovnem znanju pričajo mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov. 

Naj poudarim, da novela ne ukinja pravice pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah, da zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z njim govorijo v slovenščini.  Predlog določa, da vabljenim zdravnikom ni treba znati slovensko. Izvajalec zdravstvene dejavnosti pa mora zagotoviti, da ta komunikacija poteka v slovenščini. To pomeni, da se zdravnik s pacientom lahko sporazumeva tudi s tolmačem.

 Z zadovoljstvom lahko povem, da smo v zadnjih mesecih pri reševanju problema otroške kardiokirurgije delali z roko v roki tako Ministrstvo za zdravje, vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, vodstvo novega Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni in stroka.

Za pomoč smo pridobili mednarodno uveljavljenega in cenjenega kirurga prof. dr. Igorja Gregoriča, ki je v ZDA takšen center, ki ga še vedno vodi, ustanovil popolnoma na novo in nato sodeloval pri vzpostavljanju drugih centrov za zdravljenje srčnih bolezni.

Z njegovo pomočjo in zaradi novele Zakona nam je uspelo, da nam bodo v prehodnem obdobju, dokler ne postavimo domače ekipe zdravnikov, pomagali strokovnjaki iz Evrope in ZDA."

 

28. 6. 2018

Vlada RS je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi in ga bo poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku. 

 

19. 6. 2018

Vodenje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) je včeraj prevzel diplomirani pravnik Brane Dobnikar. V izjavi za javnost je napovedal, da bo NIOSB administrativno predvidoma vzpostavljen v roku, to je do 1. julija, klinično pa, ko bo zagotovljena varna in kakovostna obravnava in oskrba otrok. Do takrat bo to zagotavljal UKC Ljubljana.
V.d. direktorja Dobnikar je pojasnil, da potekajo pogovori o sodelovanju tako s kirurgi kot kardiologi iz Evrope in ZDA. Trenutno rešujejo vprašanja izpolnjevanja pogojev za delo tujih zdravnikov v Sloveniji.
O kontinuiranem zagotavljanju varne kakovostne obravnave pacientov so v petek, 15. junija, na skupnem sestanku na ministrstvu za zdravje govorili vodstvo UKC, generalni direktor Aleš Šabeder in strokovna direktorica dr. Jadranka Buturović, predstavniki ministrstva in v.d. direktorja NIOSB.   

 

15. 6. 2018

Na ministrstvu za zdravje je danes potekal sestanek predstavnikov ministrstva za zdravje, vodstva UKC Ljubljana in vodstva Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Pogovarjali so se o rešitvah na odprta vprašanja zagotavljanja dolgoročne varne in kakovostne obravnave in oskrbe otrok s srčnimi boleznimi ter  možnosti, da bi v prehodnem obdobju do kliničnega začetka dela v NIOSB  klinično oskrbo otrok z boleznimi srca  v sodelovanju zagotavljala UKC Ljubljana in NIOSB.

Na sestanku pri ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc so sodelovali državna sekretarka MZ dr. Ana Medved, generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder, strokovna direktorica UKC Ljubljana prof.dr. Jadranka Buturović Ponikvar, predsednik sveta NIOSB prof. dr. Igor D. Gregorič in novi v.d. direktorja NIOSB Brane Dobnikar. 

Dobnikar bo mandat uradno nastopil s 16. junijem, potem ko ga je svet NIOSB na včerajšnji dopisni seji imenoval na to mesto. Dobnikar bo funkcijo v.d. opravljal do imenovanja direktorja.  

Svet NIOSB je na svoji 2. seji 12. junija sprejel sklep o začetku postopka imenovanja direktorja, ki ga bo izvedel po soglasju vlade na statut NIOSB.

 

25. 5. 2018

Prof. dr. Igor D. Gregorič se je danes na novinarski predstavil kot prvi predsednik Sveta Inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB). Ustanovna seja sveta javnega zdravstvenega zavoda NIOSB je potekala v sredo, 23. maja.
»V čast mi je, da me je vlada imenovala v svet NIOSB, člani sveta pa so me imenovali za predsednika," je dejal.

"Pri postavljanju otroškega srčnega centra aktivno sodelujem od vsega začetka, ker sem prepričan, da Slovenija potrebuje tak center, ki bo v prihodnosti lahko tudi referenca za ostale države. To je najboljša organizacijska struktura. Nedvomno je boljše, da se otroci zdravijo v Sloveniji. Pri vzpostavljanju centra stremimo k temu, da ga postavimo na najvišjih  strokovnih temeljih, ki predstavljajo standarde za takšne centre v tujini, Evropi in ZDA. Na prvem mestu je varnost otrok."

Dr. Gregorič je pojasnil, da smo v procesu vzpostavitve inštituta naredili veliko, 1. julija bo center administrativno zaživel, klinični del inštituta pa, ko bo zagotovljeno varno in kakovostno zdravljenje, tudi če bo to dva ali tri tedne kasneje. Kdaj, je odvisno od tega, kako bodo potekali pogovori z zaposlenimi o pogodbah in zaposlitvah. "O konkretnih imenih v tem trenutku ne želim govoriti. Verjamem, da je najbolje, da se pogovarjamo v miru".
 Trenutno se po njegovih besedah dogovarjajo o sodelovanju z veliko zdravniki tako iz Slovenije kot iz tujine. V tem trenutku se dogovarjajo o podrobnostih, medtem ko pogodbe še niso podpisali z nobenim strokovnjakom. Število kardiologov, ki bodo zaposleni v inštitutu, bo odvisno od potreb. Gregorič ocenjuje, da jih bo med štiri in šest. Če bodo dodatne potrebe, pa bodo lahko po pogodbi sodelovali tudi s tujimi kardiologi. Sočasno potekajo tudi pogovori o možnosti izobraževanja slovenskih zdravnikov.

Pojasnil je, da so rešitve, ki so sedenje rešitve  v dani situaciji najbolj optimalne in pohvalil sodelovanje z UKC Ljubljana.
 Dr. Gregorič je poudaril: "Gledam izključno, kaj je najboljše za otroka, se pravi varno, kvalitetno in v skladu z najvišjimi kliničnimi smernicami za to področje.

 

22. 5. 2018

Državna sekretarka dr. Ana Medved je na današnji izredni seji v DZ povedala: "Spoštovani predsednik DZ, spoštovane poslanke in poslanci poslanke, spoštovani gostje. Tudi v tem nagovoru bom, tako kot sem bila na petkovi seji odbora DZ za zdravstvo, kratka. Zakaj? Ker ocenjujem, da je izredna seja nepotrebna, če ne celo škodljiva, kot je to - med drugimi - ocenilo tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije na tiskovni konferenci prejšnji teden.
 Naj ponovim dejstva:

1.    Program za otroke s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana  poteka varno in kontinuirano. To je javnosti takoj po napovedanih odhodih zdravnikov  10. maja sporočila stroka.

• Namreč, prof. dr.  Mirta Koželj, vodja Službe za kardiologijo Pediatrične klinike Ljubljana, je povedala, da vsi kardiologi ostajajo na svojih deloviščih, saj imajo dvomesečni odpovedni rok.

• Ambulante tako delajo, operativni posegi potekajo po načrtovanem urniku, otroci so naročeni na preglede. V čakalni vrsti za posege trenutno čaka okoli 10 otrok.

• Vodstvo UKC Ljubljana je ves čas obveščalo javnost o svojih prizadevanjih, da poišče rešitve za nadomestitev odhajajočih  kardiologov.

• UKC Ljubljana je podpisal pogodbo s petimi otroškimi intenzivisti s Hrvaške, dva od teh sta tudi interventna kardiologa. Za sodelovanje so se dogovorili tudi s češkim interventnim kardiologom – ta zdravnik bo izvajal urgentne interventne posege. V UKC bodo vsi skupaj začeli delati prihodnji mesec.

• Na področju kirurgije pa trenutno poteka sodelovanje s šestimi zdravniki kirurgi iz Univerzitetne bolnišnice Motol Praga, za kar imajo tudi že vse podpisane pogodbe.

• Poleg tega je UKCL v dogovorih za sodelovanje še z dvema zdravnikoma iz drugih slovenskih zavodov, na pogovore o sodelovanju prihajata še dva kardiologa iz tujine.

• V petek pa je generalni direktor UKC Ljubljana članom odbora DZ za zdravstvo pojasnil, da je prihod tujih strokovnjakov, ki bodo pomagali pri premostitvi trenutnih kadrovskih težav, ki so dodatno nastale z nedavno odpovedjo treh slovenskih otroških kardiologov, le kratkoročna rešitev in ni optimalna. Dolgoročno bo potrebno celoten oddelek graditi na novo z lastnimi strokovnjaki.

• V UKCL Ljubljana imajo tudi stalno odprto komunikacijsko pot s starši, dnevno so v kontaktu s povprečno petimi starši, prostore Pediatrične klinike so si na pobudo vrhnjega vodstva ogledali tudi posamezni poslanci.

• S programom zdravljena otrok s srčnimi boleznimi na oddelku za otroško kirurgijo kirurške klinike in v službi za kardiologijo pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se je v četrtek prejšnji teden seznanil tudi svet pacientov UKC Ljubljana. Člani sveta so v celoti podprli prizadevanja stroke in vodstva UKC za ureditev razmer na omenjenih oddelkih. Ocenili so, da je "predstavljeni načrt v skladu s cilji zagotoviti strokovno in varno obravnavo otrok ter vzpostaviti aktivni dialog med starši in zdravniki".

• Torej se vsebinsko v obravnavi otrok v UKC Ljubljana ni nič spremenilo.

2.    Vlada je  konec decembra lansko leto, natančno 21.12. 2017, ustanovila  Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni.
• Skupaj s STROKO, PREDSTAVNIKI STARŠEV IN VODSTVOM UKC LJUBLJANA smo bili namreč  enotni, da se težave v programu otrok s prirojenimi srčnimi napakami vlečejo že več kot desetletje in jih ni uspelo rešiti nobeno vodstvo UKC Ljubljana.

• Ni jih rešila niti neuspešna mediacija med zaposlenimi, ki je trajala dve leti in je UKC Ljubljana stala več deset tisoč evrov. Ugotovitve mediacije so bile naslednje: Medčloveški odnosi so bili slabi, potekal ni niti prenos nujnih strokovnih informacij o pacientih med zdravniki, zaupanje staršev je bilo porušeno. Zato so iz oddelka odhajali tako zdravniki kot medicinske sestre in drugi zaposleni.

• Torej je potrebno začeti zidati hišo na novih temeljih. Aktivnosti za vzpostavitev novega centra smo po strokovni plati zaupali prof. dr. Igorju Gregoriču. Pri ustanovitvi NIOSB pristojni stalno sodelujejo z vodstvom UKC Ljubljana, saj gre za tesno prepletanje dejavnosti.

• V NIOSB bodo stalno zaposlene vse strokovne skupine v različnih deležih, ki so potrebne za kvalitetno in varno izvajanje diagnostike in zdravljenja otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami, kakor tudi otrok s srčnimi boleznimi. Zagotovljena bo stalna dostopnost sprva tujega kardiologa, kardiokirurga, po potrebi tudi konzultanta s področja intenzivne terapije. To pomeni poleg nujnega zagotavljanja varnosti izvajanja storitev tudi večjo razpoložljivost prostih kapacitet ključnih človeških virov. Pomembna naloga tujih strokovnjakov pa bo tudi stalno učenje domačih zdravnikov in ostalih strokovnih skupin.

3.    Kronologija in predvidene aktivnosti NIOSB

• Vlada RS je NIOSB s sklepom ustanovila 21. decembra lani.

• Skladno z Aktom o ustanovitvi je bil NIOSB vpisan v sodni register dne 5. 3. 2018.

• Javni zdravstveni zavod NIOSB bo začel delovati najkasneje do 1. julija 2018.

• Vlada RS je dne 10. 5. 2018 imenovala tudi svoje predstavnike v svetu NIOSB. To so: prof. dr. Igor D. Gregorič, ki vodi priprave za ustanovitev NIOSB, izr. prof. Andrej Robida, dr. med in Tina Jamšek, vodja sektorja za dostopnost zdravstvenega varstva na Ministrstvu za zdravje.

• Izbrani so prostori v okviru UKC Ljubljana, pripravljeni so prostorski načrti za NIOSB z ocenami investicij za ureditev prostorov in instalacij, določena je potrebna oprema, potekajo aktivnosti nadgradnje in prilagoditve informacijskega sistema tako za izvajanje temeljne zdravstvene dejavnosti kot za izvajanje podpornih procesov.

• Pripravljen je delovni program NIOSB, na podlagi katerega potekajo dogovori z ZZZS za pogodbeno razmerje in financiranje dejavnosti.

• Pripravljen je osnutek finančnega načrta NIOSB za leto 2018 in rezervirana proračunska sredstva, ki so dodatno potrebna za plačilo prisotnosti tujih strokovnjakov in omogočanje stalnega izobraževanja slovenskih zdravstvenih delavcev.

• Za NIOSB so pripravljeni dokumenti: Statut NIOSB, Akt o sistemizaciji delovnih mest in Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v NIOSB, ki bodo predvidoma sprejeti in potrjeni na konstitutivni seji Sveta zavoda. Po imenovanju članov Sveta zavoda NIOSB je v pripravi formiranje organa upravljanja s sklicem ustanovne seje.

• Sočasno potekajo pogovori z domačimi in tujimi zdravniki, ki bodo delali v NIOSB, in dogovori s tujimi referenčnimi centri o zagotavljanju strokovne podpore.

4.    Torej naj povzamem. Vodstvo UKC Ljubljana zagotavlja varno obravnavo otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Vlada ob pomoči že imenovanih pa vzpostavlja nov center. Naj poudarim, da vsi med seboj dobro sodelujemo.

5.    Vsi skupaj bi se morali zavedati, da z razpihovanjem neresničnih informacij posamezniki delajo škodo v prvi vrsti staršem, pri katerih zbujajo nepotreben strah in nezaupanje. Zdravstvenim delavcem in nenazadnje  vodstvu UKC Ljubljana, ki se mora ukvarjati z nepotrebnim medijskim razpihovanjem strasti, pa povzročajo s tem silne težave pri izvajanju prepotrebnih hitrih akcij za uravnoteženje stanja.  

6.     Pozivam vse poslance, da odgovornim za Progam za otroke s prirojenimi srčnimi napakami dovolijo, da opravijo svoje delo strokovno, odgovorno in v miru. Sodijo naj jih po rezultatih dela, ne pa po medijskem in političnem linču. Strinjam se z vsemi, ki pozivajo politiko, naj se ne vmešava v strokovne zadeve, sploh pa ne  v predvolilnem času.

7.    Povedati pa je tudi potrebno, da bodo skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če ne bo možnosti za diagnostiko ali  zdravljene v Republiki Sloveniji, vsi  otroci napoteni na zdravljenje v tujino. Zakon določa 100 odstotno  kritje teh stroškov.

 

18.5.218

Državna sekretarka dr. Ana Medved je na današnji seji Odbora DZ za zdravstvo povedala: "Danes bom kratka. Zakaj? Ocenjujem, da je današnja seja nepotrebna, če ne celo škodljiva, kot je to - med drugimi - ocenilo tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije že včeraj. Naj povem dejstva:

1. Program za otroke s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana  poteka varno in kontinuirano. To je javnosti 10. maja sporočila stroka.
•    Namreč, prof. dr.  Mirta Koželj, vodja programa. Povedala je, da  vsi kardiologi ostajajo na svojih deloviščih, saj imajo dvomesečni odpovedni rok.
•    Ambulante tako delajo, otroci so naročeni na preglede!
•    Vodstvo UKC Ljubljana je 10. maja  povedalo, da išče rešitve za nadomestitev odhajajočih  kardiologov. Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bodo, če ne bo  možnosti za diagnostiko ali  zdravljene,  otroci napoteni v tujini. Zakon določa 100 odstotno  kritje teh stroškov! Trenutno poteka sodelovanje z zdravniki iz Centra Motol (Praga), za kar imajo tudi že  vse podpisane pogodbe.
•    Torej se v obravnavi otrok v UKC Ljubljana ni nič spremenilo! Prav nič!

2. Vlada je  konec decembra lansko leto, natančno 21.12. 2017, ustanovila  Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni.
•    Skupaj s STROKO, PREDSTAVNIKI STARŠEV IN VODSTVOM UKC LJUBLJANA smo bili namreč  enotni, da  se težave v programu otrok s prirojenimi srčnimi napakami vlečejo že več kot desetletje in jih ni uspelo rešiti nobeno vodstvo UKC Ljubljana.
•    Ni jih rešila niti mediacija med zaposlenimi, ki je trajala dve leti in je UKC Ljubljana stala 31 tisoč evrov. Kajti mediacija je bila prekinjena zaradi samovoljnega izstopa enega od udeležencev. Medčloveški odnosi so bili slabi, potekal ni niti prenos nujnih strokovnih informacij o pacientih med zdravniki, zaupanje staršev je bilo porušeno. Zato so iz oddeleka odhajali tako zdravniki kot medicinske sestre in drugi zaposleni. Torej je bilo potrebno začeti zidati hišo na novih temeljih.

3. Aktivnosti za vzpostavitev novega centra smo po strokovni plati zaupali prof. dr. Igorju Gregoriču. Pri ustanovitvi NIOS-a pristojni sodelujejo tudi z vodstvom UKC Ljubljana, saj se bo program izvajal v dosedanjih prostorih.

4. V sklepu Vlade je zapisano, da naj NIOS začne delovati 1. julija letos.

5. Torej naj povzamem. Vodstvo UKC Ljubljana zagotavlja varno obravnavo otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Vlada ob pomoči že imenovanih pa vzpostavlja  nov center. Naj poudarim, da vsi med seboj dobro sodelujejo!

6. To so dejstva !

7. Zato naj še enkrat povem,  da sta izredni sklic Državnega zbora in današnja seja odbora za zdravstvo  popolnoma nepotrebni.
•    Izjave sklicateljev o skrbi za otroke so licemerna.
•    Zavedati bi se morali, da z razpihovanjem neresničnih informacij posamezniki delajo škodo v prvi vrsti staršem, pri katerih zbujajo nepotreben strah in nezaupanje. Zdravstvenim delavcem in nenazadnje  vodstvu UKC Ljubljana, ki se mora ukvarjati z nepotrebnim medijskim razpihovanje strasti, povzročajo silne težave.   

8. Pozivam vse poslance, da odgovornim za Progam za otroke s prirojenimi srčnimi napakami dovolijo, da opravijo svoje delo strokovno, odgovorno in v miru. Sodijo naj jih po rezultatih zdravljenja, ne pa po medijskem in političnem linču. Strinjam se z vsemi, ki pozivajo politiko, naj se ne vmešava v strokovne zadeve, sploh pa ne  v predvolilnem času.

9. Vendarle pa naj spomnim, da so se težave v Programu otrok s prirojenimi srčnimi napakami začele leta 2007, ko je ministrstvo za zdravje vodil minister, član stranke SDS, torej sklicateljice današnje seje. V tistem času sta  UKC Ljubljana vodili,  strokovna in generalna direktorica, obe vidni članici SDS.

 

16. 5. 2018

Težave z obravnavo otrok s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana so začele že pred več kot desetletjem. Od takrat so jih skušali rešiti tako vodstva UKC Ljubljana kot tudi ministri za zdravje. 


 Vodstvo UKC Ljubljana redno seznanja Ministrstvo za zdravje o razmerah na otroški srčni kirurgiji. UKC Ljubljana je Ministrstvo za zdravje seznanilo tudi o napovedanih odhodih zdravnikov na otroški kardiologiji. Zagotovili so, da kljub odpovedim zdravljenje otrok še vedno poteka varno, kar je najbolj pomembno. Zagotovili so tudi, da bo za varno obravnavo otrok poskrbljeno do 1. julija, ko bo začel delovati Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOS). 
 Priprave za začetek delovanja NIOS potekajo intenzivno, izbrani so prostori v okviru UKC Ljubljana, določena je oprema, prav tako potekajo pogovori z domačimi in tujimi zdravniki, ki bodo delali v centru, in dogovori s tujimi centri o zagotavljanju strokovne podpore. Prav tako je v priprave za začetek delovanja NIOS-a vključeno tudi vodstvo UKC Ljubljana.


 Državna sekretarka dr. Ana Medved je na novinsrki konferenci v petek zvečer pojasnila: "Pogovarjamo se z različnimi centri, katerih kirurgi bodo v inštitutu stalno izvajali posege in učili naše strokovnjake. Za varno oskrbo otrok si skupno  prizadevajo ter iščejo rešitve tako ministrstvo, UKC Ljubljana in zdravniška zbornica. V vmesnem času bodo za otroke, ki imajo bolezni srca, poskrbeli v UKC Ljubljana v sodelovanju s praško bolnišnico Motol." Poudarila je, da imamo v primeru, če bi v teh dveh mesecih do 1. julija vseeno prišlo do kadrovskega izpada, zelo trdne načelne dogovore s tujimi strokovnjaki, ki so nam pripravljeni pomagati tudi v tem krajšem času, da prebrodimo to krizo in otroci pridejo do storitev, ki jih potrebujejo.


 Ministrstvo za zdravje se od leta 2014 intenzivno ukvarja z reševanjem tega problema. Ministrstvo je po posvetovanjih s stroko in po pogovorih s starši otrok ugotovilo, da so težave tako kulminirale, da jih je nemogoče rešiti v okviru obstoječe organiziranosti. Zato je ministrstvo predlagalo ustanovitev samostojnega Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Vlada je center s sklepom ustanovila 21. decembra 2017, januarja pa za v.d. direktorice imenovala dr. Aleksandro Stjepanović Vračar. Javni zdravstveni zavod NIOS bo začel delovati 1. julija 2018. Vlada je na svoji zadnji seji imenovala tudi svoje predstavnike v svetu NIOS: To so: mednarodno priznani kirurg Igor D. Gregorič, ki vodi priprave za ustanovitev NIOS, Andrej Robida, dr. med in Tina Jamšek, vodja sektorja za dostopnost zdravstvenega varstva na Ministrstvu za zdravje.