Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODELITEV NAZIVOV

1. PRIDOBITEV NAZIVA KLINIKA, KLINIČNI INŠTITUT ALI KLINIČNI ODDELEK

 

Naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek se lahko podeli bolnišnici oziroma njenemu oddelku ali oddelku visokošolskega zavoda, ki izpolnjuje pogoje predpisane s 17. in 18. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) in na podlagi Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek (Uradni list RS, št. 72/06 in 49/09; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

 

Naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek podeli ministrstvo za dobo 5 let. Najpozneje 30 dni pred potekom te dobe mora klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek predlagati podaljšanje veljavnosti naziva.

 

Zakonodaja:
-  Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),  
-  Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek (Uradni list RS, št. 72/06 in 49/09).


Navodila za pripravo vloge:
-  Navodila za pripravo vloge

-  Merila za izpolnjevanje pogojev iz 4., 5., 6. in 7. točke 6. člena Pravilnika


-  Obrazec tabele (obvezna priloga k vlogi) 

Komisija bo obravnavala le popolne vloge, ki so v skladu s Pravilnikom in Navodili za pripravo vloge ter obrazcem tabele.

Vloge se posreduje v natisnjeni ali elektronski obliki na naslov: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, Sektor za organizacijo zdravstvenega varstva, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si.2. PRIDOBITEV NAZIVA SVETNIK ALI VIŠJI SVETNIK


Naziv svetnik ali višji svetnik se lahko podeli zdravstvenemu delavcu oziroma zdravstvenemu sodelavcu z visoko izobrazbo, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) in s Pravilnikom o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik (Uradni list RS, št. 72/06), na podlagi meril za strokovno napredovanje, ki so določena v prilogi I navedenega pravilnika.

Naziv svetnik je treba obnavljati vsakih 7 let. Po šestdesetem letu starosti postane naziv svetnik trajen. Naziv višji svetnik je treba obnavljati vsakih 10 let. Po šestdesetem letu starosti postane naziv višji svetnik trajen.

Zakonodaja:
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) - (72. člen)
- Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik (Uradni list RS, št. 72/06).


-        Navodilo za pripravo vloge in obrazec vloge za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik (pdf)

 

-        Merila za strokovno napredovanje (pdf). 


Pisna vloga na predpisanem obrazcu mora vsebovati navedbe o dokazilih o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik.

Vlogo za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik kandidat predloži na naslov: Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si.
3. PODELITEV NAZIVA PRIMARIJ

Naziv primarij se podeli kandidatu, ki izpolnjuje pogoje predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13)  za njihovo dolgoletno in uspešno zdravstveno-vzgojno, organizacijsko in strokovno delo, na podlagi Pravilnika o podeljevanju naziva primarij (Uradni list RS, št. 6/93 in 113/00).
 
Zakonodaja:
Pravilnik o podeljevanju naziva primarij (Uradni list RS, št. 68/17)


Navodilo za pripravo predloga:
Navodilo za pripravo predloga za pridobitev naziva primarij
 
Vloge za pridobitev naziva primarij kandidati posredujejo po pošti na Ministrstvo za zdravje (komisija za podelitev naziva primarij), Štefanova 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mz@gov.si

Predloge je možno posredovati komisiji skozi vse leto, najkasneje do 31. decembra za podelitev v prihodnjem letu. Komisija bo obravnavala le popolne vloge, ki so v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naziva primarij in Navodili za pripravo predloga za pridobitev naziva primarij.