Skoči na vsebino

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Vlada RS je na seji  dne 20. 4. 2017 potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. 


Predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti prinaša spremembe, ki pomenijo izboljšanje izvajanja zdravstvene dejavnosti v smeri zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti, strokovnosti in učinkovitejšega nadzora. Predlog novele zakona vsebuje dopolnitve zakonske ureditve posameznih področij: podeljevanje koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti; izvajanje nadzora nad izvajalci zdravstvene dejavnosti; podeljevanje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti izvajalcem, ki so pravne osebe ali imajo status samostojnega podjetnika posameznika; postopki podelitve in odvzema dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti; oglaševanje zdravstvenih storitev in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona.


Bistvena vsebina predloga zakona je tako odprava pravne praznine na področju izdaje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki so pravne osebe ali imajo status samostojnega podjetnika posameznika. Predlog zakona uvaja enake pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ne glede na statusno obliko, ureja tudi postopek za pridobitev dovoljenja ter razloge in postopek za odvzem dovoljenja. V prehodnih določbah predloga zakona se določa tudi način uskladitve že izdanih dovoljenj z novo predlagano ureditvijo.

 

Celovito se ureja tudi področje podeljevanja koncesij, ki je bilo do sedaj pomanjkljivo urejeno, sedaj pa se v predlogu zakona urejajo razlogi oziroma pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se koncedent odloči, da gre v postopek podelitve koncesije, celovito se ureja postopek podeljevanja koncesij od sprejema koncesijskega akta dalje, razlogi za odvzem in drugi načini prenehanja koncesije, vsebina in možne spremembe koncesijske pogodbe ter nadzor nad izvajalci koncesij. S tem se zagotavlja podeljevanja koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti na transparenten in konkurenčen način, kar sta osnovna načela koncesijskih razmerij. V prehodnih določbah predloga zakona se določa tudi način uskladitve že podeljenih koncesij  z novo predlagano ureditvijo.


Dopolnjuje se tudi ureditev pogojev za opravljanja zdravstvenih storitev  zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih izven javnega zavoda.

 

Predlog zakona tudi celovito ureja vse oblike nadzora nad izvajalci zdravstvene dejavnosti, inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona ter področje oglaševanja zdravstvenih storitev, kar do sedaj ni bilo urejeno.


V prehodnih določbah zakona se ureja tudi priznavanje kompetenc, pridobljenih z delom, za nadaljevanje opravljanja dela na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre, za katere se že od leta 2004 dalje zahteva visoka izobrazba, in sicer tistih srednjih medicinskih sester, ki so ta dela, ki se opravljajo na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre, opravljale že vrsto let.

 

S predlaganim zakonom se v slovenski pravni red delno implementira tudi evropska Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, se prenaša v delu, ki se nanaša na določitev sedeža izvajalca zdravstvene storitve, ko le ta storitev opravi v obliki telemedicine.

 

V zvezi z določilom, ki je bilo prvotno v zakonu in s katerim bi uredili položaj družinskih članov uslužbencev v zdravstvu, ki umrejo na delovnem mestu, je Vlada RS sprejela sklep, da Ministrstvo za javno upravo sistemsko uredi problematiko pravic družinskih članov javnih uslužbencev, ki umrejo na delovnem mestu za celotni javni sektor.