Skoči na vsebino

IZPIT NMP ZA VOZNIKE SANITETNIH PREVOZOV

 

Izpit iz izbranih vsebin nujne medicinske pomoči morajo opraviti vozniki sanitetnih prevozov pacientov, ki nimajo zaključene zdravstvene izobrazbe (tehnik zdravstvene nege ali višje stopnje) s strokovnim izpitom. V  skladu s prilogo 4 Pravilnika o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09) mora kandidat dokazati znanja iz naslednjih vsebin izpita izbranih vsebin nujne medicinske pomoči:

 

Teoretična znanja:

• Sistem NMP v R Sloveniji, aktivacija sistema NMP, klic na številko 112
• Oprema za nudenje delne medicinske pomoči, posebnost pripomočkov
• Osnove ustroja in delovanja človeškega telesa
• Temeljni postopki oživljanja odraslih oseb in otrok, uporaba AED
• Prepoznavanje in ukrepanje v primeru dihalne  stiske, nezavesti, epileptičnega napada, možganske kapi, tipične bolečine v prsih, nagle zastrupitve
• Ukrepanje pri krvavitvah, razvijajočem šoku, zlomih, zvinih in izpahih
• Oskrba akutne rane, poznavanje topih ran, zaprtih poškodb
• nudenje pomoči, etična odgovornost in zakonodaja 

 

Praktično prikazana usposobljenost:
• Temeljni postopki oživljanja odrasle osebe in otroka z uporabo AED
• Oskrba ran in zaustavitev krvavitev
• Imobilizacija zloma, zvina ali izpaha

 

Kandidat mora pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje, dokazati teoretično poznavanje vsebin in prikazati praktično usposobljenost.

Ministrstvo za zdravje bo pripravilo priročnik za pripravo na izpis za voznike sanitetnih prevozov pacientov. Do izdaje priročnika naj kandidati za pripravo na ta preizkus temeljno znanje črpajo iz naslednjih virov:

- Ahčan U. Prva pomoč: Priročnik s praktičnimi primeri. Rdeči križ Slovenije, 2006
- Ahčan U. in sod. Prva pomoč: Priročnik za bolničarje. Rdeči križ Slovenije, 2009
- Derganc M. Osnove prve pomoči za vsakogar. Rdeči križ Slovenije, 1999

 

Poglobljeno znanje iz predpisanih vsebin nujne medicinske pomoči pa kandidati lahko črpajo iz naslednjih virov:
-  Grmec Š. in sod. Oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju. UM Visoka zdravstvena šola Maribor, 2006
- Zborniki predavanj z mednarodnih simpozijev o urgentni medicini v organizaciji Slovenskega združenja za urgentno medicino
- Zborniki predavanje s strokovnih srečanj v organizaciji Sekcije reševalcev v zdravstvu, ki deluje pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZSRDMSBZTS
- NUJNA STANJA (Grmec in sod.) založnik Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije.