Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje v Državnem zboru predstavila novelo Zakona o zdravniški službi

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je danes v Državnem zboru predstavila novelo Zakona o zdravniški službi. Ob tej priložnosti je povedala: "Spoštovani predsednik Državnega zbora, cenjeni poslanke in poslanci,  kolegice in kolegi iz vlade, drugi udeleženci, z novelo Zakona o zdravniški službi, ki je pred vami, sledimo usmeritvam Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 "Skupaj za družbo zdravja". Ta kot poseben cilj določa  s pravicami čim bolj polno obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je očiščeno vsebin, ki vanj ne sodijo, med drugim specializacije zdravnikov in pripravništvo.

 

Zato s predlogom zakona financiranje pripravništva vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja prenašamo na proračun Republike Slovenije. Proračun bo stroške pripravništva ter specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine kril postopoma: v letu 2017 v višini 23 milijonov evrov, v letu 2018 v višini 40 milijonov evrov, v letu 2019 v višini 60 milijonov evrov in v letu 2020 v višini 80 milijonov evrov, kar pomeni v celoti.

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje bo odslej ta sredstva namenjal za zagotavljanje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma za dodatne zdravstvene storitve. To pomeni skrajševanje čakalnih dob v mreži javne zdravstvene službe. S prenosom plačila navedenih stroškov dela na proračun bomo zagotovili dolgoročno finančno vzdržnost sistema zdravstvenega varstva.

 

Cilj predloga zakona je tudi sistemsko načrtovanje kadrov – zdravnikov - v zdravstvu, skladno z usmeritvami iz resolucije. Tako na novo določamo pristojnosti glede načrtovanja števila zdravnikov in doktorjev dentalne medicine. Pristojni organ za načrtovanje zdravnikov bo Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije bo na podlagi usmeritev ministrstva odobravala specializacije, jih spremljala, koordinirala in skrbela za kakovost izvajanja.

Ministrstvo za zdravje bo pri načrtovanju upoštevalo dostopnost in potrebe prebivalstva, zato uvajamo "dvotirno" načrtovanje specializacij zdravnikov. To pomeni, da bomo število zdravnikov in doktorjev dentalne medicine načrtovali za celotno državo (nacionalni nivo) in za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti. Izvajalci zdravstvene dejavnosti dobivajo večjo vlogo, saj bodo sodelovali v postopku izbire kandidata in vplivali na izbor kadrov.

 

Zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na primarni ravni in da bi zagotovili zaposlitve mladih zdravnikov, ki niso uspeli pridobiti specializacije, uvajamo enoletno usposabljanje - sekundariat. Z uvedbo sekundariata omogočamo, da mladi zdravniki po opravljenem pripravništvu do pridobitve možnosti specializacije ne bodo brezposelni. Po končanem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu bodo ostali zaposleni še določeno obdobje kot sekundariji. Ob izpolnjevanju določenih pogojev bo to obdobje všteto v obdobje specializacije.


Da bi razbremenili osebne izbrane zdravnike in uredili socialni status zdravnikov s strokovnim izpitom (do odobritve specializacije) zakon omogoča specializantu, da pod pogoji, ki jih določa zakon, opredeljuje paciente. Istočasno se specializantom omogoči lažji prehod iz statusa specializanta v status specialista. V regijah, kjer je število zdravnikov pod povprečjem, pomeni pridobitev specialistov.

 

Na kratko: Z novelo Zakona o zdravniški službi stremimo k izboljšanju dostopnosti do zdravstvenih storitev, saj bomo pri načrtovanju specializacij upoštevali dejanske potrebe prebivalstva in izkazan javni interes. Spodbujamo in omogočamo zaposlovanje mladih zdravnikov, ki jim ni uspelo pridobiti specializacije, ter izboljšujemo njihov socialni položaj. Prav tako razbremenjujemo zdravnike primarne ravni in posledično skrajšujemo čakalne dobe. Zaradi finančne razbremenitve plačevanja specializacij in pripravništev pa zagotavljamo finančna sredstva za dodatne zdravstvene storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja."