Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na ministrstvu za zdravje predstavili nov način razpisovanja specializacij

Spoštovani mladi zdravniki in predstavniki izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe!


Zakon o zdravniški službi je uvedel več pomembnih sprememb na področju določanja in razpisovanja specializacij, upoštevajoč v preteklosti večkrat izražene kritike in predloge za spremembe.

 

Med najpomembnejše spremembe spada prav gotovo ustanovitev petčlanskega odbora, sestavljenega iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZS), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: združenje). V tem odboru so zastopani vsi pomembni deležniki za načrtovanje kadrov oziroma specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine. V skladu z ZZdrS odbor dvakrat letno pripravi predlog števila in vrst specializacij za območje celotne države (v nadaljnjem besedilu: državna raven) oziroma posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti. Predlog odbora je podlaga ministru, da za potrebe mreže javne zdravstvene službe določi število posameznih vrst specializacij na državni ravni oziroma za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti ter ZZS naloži objavo javnega razpisa.

 

Ker je določitev specializacij za letošnjo leto potekala nekoliko drugače kot doslej, želimo pojasniti metodologijo določitve specializacij tako na državni ravni kakor tudi za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) in izhodišča za metodologijo za prihodnje določanje specializacij.

 

Na tem mestu je treba podati nekatera nujna pojasnila, saj želimo jasno predstaviti potek tako kandidatom za specializacije kakor tudi izvajalcem zdravstvene dejavnosti – delodajalcem.

 

Katere so torej prednosti in kateri so izzivi v novem načinu določanja in razpisovanja specializacij za kandidate in delodajalce?

 

Kandidati za pridobitev specializacije se prijavijo na javni razpis specializacij, ki ga objavi ZZS,  (v nadaljevanju uporabljamo izraza »razpis za državno raven« in »razpis za izvajalca«).

 

1. Razpis za državno raven z vidika specializanta

Prednosti  za zdravnika/mladega specialista:
Zdravnik specialist lahko po končani specializaciji izbira, kje se bo zaposlil (zdravnik specialist se mora glede na določilo ZZdrS zaposliti v mreži javne zdravstvene službe v treh mesecih po specialističnem izpitu. ZZS koordinira možnosti zaposlitve zdravnikov specialistov glede na potrebe za zaposlitev, ki jih sporočijo izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, in glede na stalno prebivališče zdravnika specialista.

Zdravnik specialist, ki je bil izbran na državnem razpisu, je prost obveznosti, če v treh mesecih po končani specializaciji od izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj enako obdobje, kot je trajala specializacija, ali se sam ne zaposli v okviru mreže javne zdravstvene službe, ali če na podlagi prejete ponudbe v treh mesecih po končani specializaciji ne pride do sklenitve pogodbe o zaposlitvi za najmanj enako obdobje, kot je trajala specializacija, iz razlogov na strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, pri čemer se mora ponudba za delo nanašati na delovno mesto zdravnik specialist ustrezne specialnosti.).

 

Izzivi  za zdravnika/mladega specialista:
Specializant med specializacijo še ne ve zagotovo, kdo bo njegov delodajalec, vendar izvajalce zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe med specializacijo seveda bolje spozna in se lahko dogovarja za zaposlitev po opravljenem specialističnem izpitu.

 

Vloga mladega specialista mora biti tudi v tem primeru aktivna, kar pomeni, da morajo mladi specialisti spremljati in se prijavljati na objave prostih delovnih mest, ki ustrezajo njihovi strokovni usposobljenosti, in tudi sami pri teh izvajalcih opraviti poizvedbe o možnosti prve zaposlitve pri njih kot specialisti.

 

Razpis za državno raven torej zdravniku/mlademu specialistu  omogoča izbiro poznejšega mesta zaposlitve, a  brez zagotovila, da bo dobil tako mesto.

 

2. Razpis za izvajalca z vidika zdravnika/mladega specialista

Prednosti  z vidika zdravnika/mladega specialista:
Zdravnika specialista mora izvajalec po končani specializaciji zaposliti najmanj za enako obdobje, kot je trajala specializacija; specializant načelno torej ve, kdo bo njegov delodajalec po končani specializaciji.

 

Zdravnik specialist je po koncu specializacije vsaj za enako obdobje, kot je trajala specializacija, zavezan, da se zaposli pri izvajalcu ne glede na morebitno željo za spremembo izvajalca.

 

Skratka, razpis za izvajalce mlademu specialistu zagotavlja zaposlitev na delovnem mestu specialista po koncu specializacije.

 

3. Razpis za državno raven z vidika delodajalca/izvajalca

Prednosti  z vidika izvajalca:
Med vsemi novimi zdravniki specialisti bodo izvajalci lahko izbirali svoje zdravnike specialiste. Ta oblika je še posebej primerna za večje izvajalce oziroma tiste, pri katerih specializanti že predhodno krožijo med specializacijo, saj lahko že med kroženjem prepoznajo možne kandidate in jih tudi aktivno »vabijo« na poznejše delo pri njih.

 

Izzivi  z vidika izvajalca:
Izvajalci nimajo zagotovljenega zdravnika specialista po koncu specializacije, ampak ga morajo privabiti izmed vseh dostopnih zdravnikov specialistov. To je lahko težava predvsem manjših izvajalcev, predvsem tistih, pri katerih specializanti ne krožijo med specializacijo, ker jih ne morejo aktivno privabljati kot večji  izvajalci. Gotovo pa bodo lahko našli način, da jih bodo privabili.

 

Razpis za državno raven tudi izvajalcem omogoča izbiro zdravnikov specialistov, če jih izvajalec seveda zna pritegniti.

 

Odbor meni, da glede na navedeno razpis za državno raven obojim, tako mladim specialistom kakor tudi izvajalcem, omogoča veliko večjo izbiro in zagotavlja večjo prožnost pri zaposlovanju. Poleg tega bodo izvajalci najbolj zainteresirani, da v strokovni javnosti veljajo za zanimive oziroma privlačne delodajalce.

 

4. Razpis za izvajalca z vidika delodajalca/izvajalca

Prednosti  z vidika izvajalca:
Izvajalci imajo načelno zagotovljenega zdravnika specialista. A hkrati je razpis za izvajalce tudi izziv; vsaj za prvo obdobje trajanja specializacije sta specialist in izvajalec določena oziroma menjava na pobudo enega ali drugega ni mogoča.

 

Razpis izvajalcem zagotavlja zdravnika specialista.

 

Pri tem je treba poudariti, da razpis za izvajalca ne pomeni, da izvajalec sam izbere specializanta, temveč se izbira opravi v upravnem postopku, ki ga vodi ZZS na podlagi objavljenega javnega razpisa. Predstavnik izvajalca pa v tem postopku sodeluje, in sicer v izbirni komisiji.

 

Potek priprave predloga za določitev specializacij v letu 2018

Podatki, ki so podlaga za predlog specializacij, ki ga pripravi prej navedeni odbor, določa že ZZdrS, in sicer so potrebe po novih specialistih sporočali izvajalci, prav tako so se upoštevali mreža javne zdravstvene službe (npr. pregled programov), podatki iz registra zdravnikov in potrebe prebivalstva (npr. čakalne dobe, obolevnost), strategije (npr. resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, državni program za obvladovanje raka, javna mreža primarne zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za področji ambulantne splošne oziroma družinske medicine in pediatrije na primarni ravni itd.). Za mnenje glede predloga števila specializacij po posameznih specialnostih so bili zaprošeni tudi nacionalni koordinatorji, dodatne podatke sta na zaprosilo prispevala NIJZ in ZZZS.


Izvajalci so  navedli skoraj 1500 potreb po specializacijah, kar za več kot štirikrat presega število diplomantov obeh medicinskih fakultet v enem letu (v šolskem letu 2016/2017 je bilo diplomantov 328), zato je dejansko število specializacij na leto  približno 450.

 

V skladu z novo razdelitvijo specializacij, kot jo je določil ZZdrS, torej na specializacije za državno raven in za posamezne izvajalce, je bilo skupno število mest (torej za državno raven in posamezne izvajalce) za določeno specializacijo na letni ravni razdeljeno načelnem ključu; potrebna mesta so bila a priori alocirana za državno raven, razen za tiste  izvajalce, ki so ustrezno utemeljili  »izredno potrebo«.

 

Skupno število mest za specializacije na letni ravni je približen izračun faktorjev dosedanjega števila specialističnih mest, predvidenih potreb v naslednjih 5–7 letih, upoštevajoč povprečje EU-28 in zmožnosti sistema, da sprejme tolikšno število specializantov (učna mesta, mentorji; npr. družinska medicina).


Razmerje med spomladanskim in jesenskim številom specializacij je izračunano ob upoštevanju predvidenih dokončanj pripravništev zdravnikov oziroma podatkov o številu zdravnikov s strokovnim izpitom.

 

Obe določitvi, torej za državno raven in izvajalce, imata tako prednosti kot izzive, ki smo jih podrobneje navedli zgoraj. Glede na opisane prednosti in izzive ene in druge oblike za specializante in izvajalce se je odbor odločil, da v večini primerov ugodi predlogom dodelitve mest »za izvajalce« tistim izvajalcem, ki so manjši kot oba terciarna centra ali Splošna bolnišnica Celje. Menimo, da so razpisi za državno raven ustreznejši za tri največje javne zavode, zato je odbor večino mest, ki so jih ti izvajalci predlagali, prenesel na državno raven. Ob teh menjavah predlaganih mest je skupno število mest za posamezno stroko ostalo vsaj enako oziroma višje.


Dodatni razlog za prerazporeditev mest za tri največji bolnišnice na državno raven je bila ocena, da bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do nedopustnega položaja, kjer bi se kandidati na manjšem razpisu za izvajalce medsebojno »izigrali« zaradi prevelikega navala na majhno število mest,  obenem pa zgrešili večji državni razpis in tako ostali brez želene specializacije tako za posameznega izvajalca kakor tudi na državni ravni.

 

Glede na zgoraj opisani način določitve predloga specializacij, odbor predlaga, da je to tudi  metodologija določitve števila specializantskih mest za obe vrsti razpisa v prihodnje. Verjamemo pa, da bo ta bistveno enostavnejša.

Cilj, ki ga želimo skupaj doseči, je, da bo skupno končno število specialistov določene stroke primerljivo s povprečjem EU-28 (v nekaterih strokah ga že dosegamo, v nekaterih še ne, za tretje ni podatka), ob upoštevanju posebnosti zdravstvenega varstva v Slovenji in potreb prebivalstva.

 

‒ Časovni okvir za dosego tega cilja (za posamezno stroko) je naslednjih 5–7 let oziroma okvirno leto 2025.
‒ Temu cilju se v opisanem obdobju želimo približati s čim bolj stalnim, predvidljivim, uravnoteženim  in stabilnim številom mest za specializacije v naslednjih letih, uravnoteženim razmerjem med spomladansko in jesensko določitvijo specializacij  npr. v naslednjih 5–7 letih bo na letni ravni  razpisanih skupno (za državno raven in izvajalce skupaj)  približno 80 mest za družinsko medicino, približno 30 mest za pediatrijo in okoli 2 mesti na leto za specializacijo iz javnega zdravja; približno uravnoteženo med  spomladanskim in jesenskim predlogom).

 

Poleg tega želimo v prihodnje tudi bolje opredeliti pogoje za vložitev predloga izvajalca za obrazložitev potrebe »za izvajalca«; o čemer bodo izvajalci prejeli dodatna pojasnila oziroma navodila.


Predvidevamo, da se bo delež mest, dodeljenih »za izvajalce«, postopoma zmanjševal in bo večina mest določena za državno raven.

 

To bo obojim, mladim specialistom in izvajalcem, omogočilo veliko večjo izbiro in zagotovilo prožnost pri zaposlovanju. Obenem bodo tudi izvajalci zainteresirani, da bi v strokovni javnosti veljali za zanimive in privlačne delodajalce.

 

Iz vsega opisanega so jasne tudi dolgoročne vzpodbude za aktivno kadrovsko politiko izvajalcev, zato predlagamo, da  izvajalci v skladu z 22. členom ZZdrS na ZZS vložite vlogo za pridobitev pooblastila za izvajanje vrste in obsega specializacij za čim večji delež specializantskih delovnih mest in s tem ustvarite pogoje, da privabite specializante. Predlagamo, da krožečim specializantom ponudite razloge, da  bodo vas in vaše mentorje ocenili čim bolje, kar bo privabilo nove specializante.

 

Odbor za razpisovanje specializacij se zaveda, da bodo želene spremembe zahtevale čas, a obenem upa, da bodo pozitivne vzpodbude mladim zdravnikom in izvajalcem omogočile, da mladi zdravniki med specializacijo pridobijo čim več znanja in čim boljše zaposlitvene možnosti, izvajalci pa zdravnike specialiste, s pomočjo katerih bodo lahko državljanom nudili najvišjo možno raven zdravstvene oskrbe.

 

Število specializacij (.xml)