Skoči na vsebino

NOVICA

Nagovor državne sekretarke dr. Ane Medved na izredni seji Državnega zbora o stanju na otroški kardiologiji

Državna sekretarka dr. Ana Medved je na današnji izredni povedala: "Spoštovani predsednik DZ, spoštovane poslanke in poslanci poslanke, spoštovani gostje. Tudi v tem nagovoru bom, tako kot sem bila na petkovi seji odbora DZ za zdravstvo, kratka. Zakaj? Ker ocenjujem, da je izredna seja nepotrebna, če ne celo škodljiva, kot je to - med drugimi - ocenilo tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije na tiskovni konferenci prejšnji teden. 
Naj ponovim dejstva:

1.    Program za otroke s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana  poteka varno in kontinuirano. To je javnosti takoj po napovedanih odhodih zdravnikov  10. maja sporočila stroka. 

• Namreč, prof. dr.  Mirta Koželj, vodja Službe za kardiologijo Pediatrične klinike Ljubljana, je povedala, da vsi kardiologi ostajajo na svojih deloviščih, saj imajo dvomesečni odpovedni rok. 

• Ambulante tako delajo, operativni posegi potekajo po načrtovanem urniku, otroci so naročeni na preglede. V čakalni vrsti za posege trenutno čaka okoli 10 otrok.

• Vodstvo UKC Ljubljana je ves čas obveščalo javnost o svojih prizadevanjih, da poišče rešitve za nadomestitev odhajajočih  kardiologov. 

• UKC Ljubljana je podpisal pogodbo s petimi otroškimi intenzivisti s Hrvaške, dva od teh sta tudi interventna kardiologa. Za sodelovanje so se dogovorili tudi s češkim interventnim kardiologom – ta zdravnik bo izvajal urgentne interventne posege. V UKC bodo vsi skupaj začeli delati prihodnji mesec.

• Na področju kirurgije pa trenutno poteka sodelovanje s šestimi zdravniki kirurgi iz Univerzitetne bolnišnice Motol Praga, za kar imajo tudi že vse podpisane pogodbe.

• Poleg tega je UKCL v dogovorih za sodelovanje še z dvema zdravnikoma iz drugih slovenskih zavodov, na pogovore o sodelovanju prihajata še dva kardiologa iz tujine.

• V petek pa je generalni direktor UKC Ljubljana članom odbora DZ za zdravstvo pojasnil, da je prihod tujih strokovnjakov, ki bodo pomagali pri premostitvi trenutnih kadrovskih težav, ki so dodatno nastale z nedavno odpovedjo treh slovenskih otroških kardiologov, le kratkoročna rešitev in ni optimalna. Dolgoročno bo potrebno celoten oddelek graditi na novo z lastnimi strokovnjaki.

• V UKCL Ljubljana imajo tudi stalno odprto komunikacijsko pot s starši, dnevno so v kontaktu s povprečno petimi starši, prostore Pediatrične klinike so si na pobudo vrhnjega vodstva ogledali tudi posamezni poslanci.

• S programom zdravljena otrok s srčnimi boleznimi na oddelku za otroško kirurgijo kirurške klinike in v službi za kardiologijo pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se je v četrtek prejšnji teden seznanil tudi svet pacientov UKC Ljubljana. Člani sveta so v celoti podprli prizadevanja stroke in vodstva UKC za ureditev razmer na omenjenih oddelkih. Ocenili so, da je "predstavljeni načrt v skladu s cilji zagotoviti strokovno in varno obravnavo otrok ter vzpostaviti aktivni dialog med starši in zdravniki".

• Torej se vsebinsko v obravnavi otrok v UKC Ljubljana ni nič spremenilo.

 

2.    Vlada je  konec decembra lansko leto, natančno 21.12. 2017, ustanovila  Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni.
• Skupaj s STROKO, PREDSTAVNIKI STARŠEV IN VODSTVOM UKC LJUBLJANA smo bili namreč  enotni, da se težave v programu otrok s prirojenimi srčnimi napakami vlečejo že več kot desetletje in jih ni uspelo rešiti nobeno vodstvo UKC Ljubljana. 

• Ni jih rešila niti neuspešna mediacija med zaposlenimi, ki je trajala dve leti in je UKC Ljubljana stala več deset tisoč evrov. Ugotovitve mediacije so bile naslednje: Medčloveški odnosi so bili slabi, potekal ni niti prenos nujnih strokovnih informacij o pacientih med zdravniki, zaupanje staršev je bilo porušeno. Zato so iz oddelka odhajali tako zdravniki kot medicinske sestre in drugi zaposleni. 

• Torej je potrebno začeti zidati hišo na novih temeljih. Aktivnosti za vzpostavitev novega centra smo po strokovni plati zaupali prof. dr. Igorju Gregoriču. Pri ustanovitvi NIOSB pristojni stalno sodelujejo z vodstvom UKC Ljubljana, saj gre za tesno prepletanje dejavnosti. 

• V NIOSB bodo stalno zaposlene vse strokovne skupine v različnih deležih, ki so potrebne za kvalitetno in varno izvajanje diagnostike in zdravljenja otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami, kakor tudi otrok s srčnimi boleznimi. Zagotovljena bo stalna dostopnost sprva tujega kardiologa, kardiokirurga, po potrebi tudi konzultanta s področja intenzivne terapije. To pomeni poleg nujnega zagotavljanja varnosti izvajanja storitev tudi večjo razpoložljivost prostih kapacitet ključnih človeških virov. Pomembna naloga tujih strokovnjakov pa bo tudi stalno učenje domačih zdravnikov in ostalih strokovnih skupin. 

 

3.    Kronologija in predvidene aktivnosti NIOSB

• Vlada RS je NIOSB s sklepom ustanovila 21. decembra lani. 

• Skladno z Aktom o ustanovitvi je bil NIOSB vpisan v sodni register dne 5. 3. 2018. 

• Javni zdravstveni zavod NIOSB bo začel delovati najkasneje do 1. julija 2018. 

• Vlada RS je dne 10. 5. 2018 imenovala tudi svoje predstavnike v svetu NIOSB. To so: prof. dr. Igor D. Gregorič, ki vodi priprave za ustanovitev NIOSB, izr. prof. Andrej Robida, dr. med in Tina Jamšek, vodja sektorja za dostopnost zdravstvenega varstva na Ministrstvu za zdravje.

• Izbrani so prostori v okviru UKC Ljubljana, pripravljeni so prostorski načrti za NIOSB z ocenami investicij za ureditev prostorov in instalacij, določena je potrebna oprema, potekajo aktivnosti nadgradnje in prilagoditve informacijskega sistema tako za izvajanje temeljne zdravstvene dejavnosti kot za izvajanje podpornih procesov. 

• Pripravljen je delovni program NIOSB, na podlagi katerega potekajo dogovori z ZZZS za pogodbeno razmerje in financiranje dejavnosti. 

• Pripravljen je osnutek finančnega načrta NIOSB za leto 2018 in rezervirana proračunska sredstva, ki so dodatno potrebna za plačilo prisotnosti tujih strokovnjakov in omogočanje stalnega izobraževanja slovenskih zdravstvenih delavcev. 

• Za NIOSB so pripravljeni dokumenti: Statut NIOSB, Akt o sistemizaciji delovnih mest in Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v NIOSB, ki bodo predvidoma sprejeti in potrjeni na konstitutivni seji Sveta zavoda. Po imenovanju članov Sveta zavoda NIOSB je v pripravi formiranje organa upravljanja s sklicem ustanovne seje.

• Sočasno potekajo pogovori z domačimi in tujimi zdravniki, ki bodo delali v NIOSB, in dogovori s tujimi referenčnimi centri o zagotavljanju strokovne podpore. 

 

4.    Torej naj povzamem. Vodstvo UKC Ljubljana zagotavlja varno obravnavo otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Vlada ob pomoči že imenovanih pa vzpostavlja nov center. Naj poudarim, da vsi med seboj dobro sodelujemo.

 

5.    Vsi skupaj bi se morali zavedati, da z razpihovanjem neresničnih informacij posamezniki delajo škodo v prvi vrsti staršem, pri katerih zbujajo nepotreben strah in nezaupanje. Zdravstvenim delavcem in nenazadnje  vodstvu UKC Ljubljana, ki se mora ukvarjati z nepotrebnim medijskim razpihovanjem strasti, pa povzročajo s tem silne težave pri izvajanju prepotrebnih hitrih akcij za uravnoteženje stanja.   

 

6.     Pozivam vse poslance, da odgovornim za Progam za otroke s prirojenimi srčnimi napakami dovolijo, da opravijo svoje delo strokovno, odgovorno in v miru. Sodijo naj jih po rezultatih dela, ne pa po medijskem in političnem linču. Strinjam se z vsemi, ki pozivajo politiko, naj se ne vmešava v strokovne zadeve, sploh pa ne  v predvolilnem času. 

 

7.    Povedati pa je tudi potrebno, da bodo skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če ne bo možnosti za diagnostiko ali  zdravljene v Republiki Sloveniji, vsi  otroci napoteni na zdravljenje v tujino. Zakon določa 100 odstotno  kritje teh stroškov.