Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada spreminja odlok in zvišuje letošnje odhodke ZZZS

Vlada je danes določila besedilo sprememb Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020, in sicer v delu, ki se nanaša na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v letu 2018. Spremembe odloka bodo omogočile zvišanje letošnjih odhodkov ZZZS, kar je posledica pritoka višjih socialnih prispevkov. Cilj sprememb je povečati dostopnost zdravstvenih storitev, potencialno skrajšati čakalne dobe v zdravstvu in zagotoviti boljšo oskrbo zavarovanih oseb. Spremembe odloka mora sprejeti DZ.

 

Vlada odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu pripravi vsako leto aprila, in sicer za naslednja tri leta, potrdi pa ga državni zbor. Odlok vzpostavlja ključne javnofinančne okvire, ki jih je treba zasledovati s ciljem odgovornega javnofinančnega načrtovanja. Odlok med drugim opredeljuje najvišji možni obseg izdatkov za sektor država in posamezne blagajne javnega financiranja - za državni proračun, proračune občin, pokojninsko in zdravstveno blagajno.

Vlada je danes določila, da se odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020 spremeni, in sicer v delu, ki se nanaša na ZZZS za leto 2018. Višja gospodarska rast je namreč vplivala na višje prihodke ZZZS v prvi polovici letošnjega leta (predvsem so se zvišali prispevki za socialno varnost zaradi višje zaposlenosti), zdravstvena politika pa je ena od prioritet vlade, zato se s predlaganim odlokom zvišuje zgornja meja odhodkov ZZZS ob t. i. scenariju nespremenjenih politik.

 

Zgornja meja odhodkov se zvišuje z 2,847 milijarde evrov na 2,882 milijarde evrov oz. za 35 milijonov evrov, za kolikor se bodo na podlagi realizacije poslovanja ZZZS v prvem letošnjem polletju, znane realizacije v juliju in ocene do konca leta v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom lahko povečali letošnji prihodki ZZZS.

 

ZZZS bo višje prihodke zato primarno namenil za ukrepe, ki bodo povečali dostopnost zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, skrajšali čakalne dobe ter izboljšali oskrbo zavarovanih oseb. Predvidena poraba sredstev je osredotočena na plačilo povečanega obsega večine zdravstvenih storitev tako na primarni kot tudi na sekundarni in terciarni ravni, kjer so nedopustno dolge čakalne dobe.

Na ta način naj bi znižali ali vsaj ustalili število čakajočih in skrajšali pričakovane čakalne dobe na najbolj kritičnih področjih. Natančen razrez porabe 35 milijonov evrov dodatnih sredstev bo sicer določen v postopku partnerskih dogovarjanj v okviru aneksa 2 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018.

 

Vlada bo spremembe posredovala državnemu zboru v sprejem po nujnem postopku in fiskalnemu svetu v oceno.

Dvig zgornje meje izdatkov ZZZS pomeni tudi potencialni dvig zgornje meje izdatkov sektorja država, vendar bodo ostale tri blagajne javnega financiranja na podlagi polletne realizacije ter druge enote sektorja država v letu 2018 predvidoma lahko omogočile spoštovanje javnofinančnega cilja, kot je s t. i. scenarijem nespremenjenih politik določen v programu stabilnosti za leto 2018.