Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za zdravje se je udeležil druge mednarodne konference Obvladovanja krhkosti danes za jutri 2018

Minister za zdravje se je danes udeležil druge mednarodne konference Obvladovanja krhkosti danes za jutri 2018. Poudaril je: 


•    Družba se stara, živimo vse dlje. Kaže, da bo leta 2060 skoraj vsak tretji prebivalec Slovenije star 65 let ali več. Do leta 2060 naj bi se odstotek državljanov Evropske skupnosti, starejših od 65 let, povišal iz 18 % na 28 %, odstotek ljudi, starejših od 80 let, pa več kot podvojil (5 – 12 %) (WHO, 2015).
•    Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v državah Evropske unije se povečuje in je leta 2013 v državah Evropske v povprečju unije znašalo 83,3 let za ženske ter 77,8 let za moške, v Sloveniji pa 83,6 let za ženske ter 77,2 let za moške (Eurostat, 2015). 
•    Število novih primerov kronično bolnih in skupno število vseh pacientov v Sloveniji rasteta. Mnogi bolniki imajo več kroničnih bolezni hkrati, narašča pa tudi število tistih, ki so odvisni od tuje pomoči in potrebujejo dolgotrajno oskrbo. 
•    S starostjo se povečuje tudi število ljudi s funkcionalnim upadom oziroma nezmožnostjo ali krhkostjo, povečujejo pa se tudi poškodbe, pogosto kot posledica padcev pri starejših. 
•    Pri osnovnih dnevnih aktivnostih, kot sta npr. oblačenje in hranjenje, bi v Sloveniji po oceni pomoč potrebovalo 20 odstotkov starejših od 70 let in 28 odstotkov starejših od 85 let. Naraščajoči delež starih ljudi bo zato v prihodnje predstavljal izziv tako za sistem zdravstvenega kot socialnega varstva.
•    Staranje prebivalstva ima veliko pozitivnih učinkov na razvoj družbe. V prvi meri je staranje prebivalstva civilizacijski dosežek, ki je posledica izrazito izboljšanih higienskih razmer, razvoja zdravstva, uspešnega socialno ekonomskega razvoja in na splošno višje kakovosti življenja. Povečevanja števila starejših nikakor ne moremo obravnavati kot breme, saj tudi formalno neaktivni starejši prebivalci igrajo pomembno vlogo v družbi, ki bo z nadaljnjim staranjem prebivalstva le še večja.
•    Po drugi strani pa staranje predstavlja velike izzive na skoraj vseh področjih življenja: Med pomembnejšimi je zadostitev večjim zahtevam po zdravstvenem varstvu in prilagoditev zdravstvenih sistemov potrebam starejših ter prilagoditve trga dela in socialne varnosti. Glavni izziv pa bo spodbujanje zdravega in aktivnega staranja državljanov. Boljše zdravje v starosti pomeni boljšo kakovost življenja, večjo neodvisnost in daljšo aktivnost ljudi. Zdravi starostniki manj obremenjujejo zdravstvene sisteme in manj ljudi se bo upokojevalo zaradi slabega zdravja in bo dlje aktivno prispevalo h gospodarski rasti.
•    Vse to so razlogi, da je v Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« eno poglavje namenjeno razvoju geriatrične medicine v Sloveniji in je predviden vrsta ukrepov za obvladovanja krhkosti in multimorbidnosti.

Ukrepi v okviru aktivnosti za razvoj geriatrične medicine v Sloveniji predvidevajo:

  • vzpostavitev geriatričnih oddelkov in drugih oblik geriatrične obravnave na sekundarni ravni zdravstvenega varstva (npr. ambulante za obravnavo padcev);
  • pripravo smernic in protokola za obravnavo krhkosti oziroma ogroženosti za razvoj nezmožnosti in izgube avtonomije ter usposabljanje za izvajanje smernic;
  • zasnovo protokolov povezovanja zdravstva in socialnega varstva z namenom čim daljšega bivanja teh pacientov v domačem okolju ter
  • pripravo smernic za vzpostavitev individualizirane preskrbe z zdravili, vključno z njihovo dostavo in skrbjo za varno in pravilno jemanje za krhke in multimorbidne paciente – tako v institucionalni kot domači oskrbi.

•    Tako krhkost kot multimorbidnost lahko v Sloveniji najbolje naslovimo  s preventivo v celotnem življenju; celovitim pristopom v zdravstvu in dobrim sodelovanjem med osnovnim zdravstvenim varstvom in specialistično ravnjo; ter povezovanjem z drugimi resorji pri skrbi za starejše in omogočanju zdravega načina življenja.