Skoči na vsebino

NOVICA

6. 9. 2017

Skupno javno naročanje materiala za interventno kardiologijo – stenti

Skupno javno naročanje materiala za interventno kardiologijo – stenti je potekalo v okviru projekta Skupno javno naročanje medicinskih pripomočkov.

 

Postopek javnega naročanja je izvedlo Ministrstvo za javno upravo. Tehnične specifikacije in strokovno tehnične opise stentov je pripravila Strokovna komisija, ki jo je imenovala ministrica Milojka Kolar Celarc.

 

Javno naročilo stentov je bilo razdeljeno na pet sklopov glede na usklajene strokovne zahteve vseh petih katetrskih laboratorijev v slovenskih bolnišnicah (UKC Ljubljana, UKC Maribor, SB Celje, SB Nova Gorica, SB Izola). štirje sklopi obsegajo stente DES (Drug Eluting Stent) 2 do 3 generacije (vsebujejo zdravilo iz skupine Limus), peti sklop obsega stente DCS (Drug Coated Stent) brez polimere. Predvidena skupna količina stentov je 7000.

 

Strokovna komisija, v kateri je sodelovala tudi predstavnica Slovenskega inštituta za standardizacijo je pripravila in uskladila strokovni del dokumentacije v štirih mesecih, od februarja do maja 2017.

 

Eden od bistvenih pogojev, ki bi jih morali ponudniki spoštovati pri pripravi ponudbe je bila tudi najvišja sprejemljiva cena za posamezno vrsto stenta. Drug pomemben pogoj je bil, da morajo biti stenti podprti z randomizirano študijo, kar pomeni, da je bila izvedena multicentrična randomizirana primerjalna raziskava z drugimi stenti s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov za eno leto, ki so objavljene v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira baza podatkov PUBMed  in imajo faktor vpliva.

 

Pri oblikovanju cenovne meje se je strokovna komisija oprla na javno dostopne cene (brez DDV) po katerih nabavljajo stente bolnišnice na Švedskem, v okrožju Stockholm. Okrožje Stockholm je po površini (6519,3 km2), številu prebivalstva (2,2 mio) in številu bolnišnic, ki nabavljajo stente (pet, od tega ena univerzitetna) primerljivo s Slovenijo. Podatek, ki ni zanemarljiv je tudi, da te cene dosegajo ob tem, da je njihov GDP dvakrat višji od slovenskega.

 

Menimo, da je bila dokumentacija pripravljena strokovno zelo dobro, kar izkazuje tudi podatek, da je bilo po objavi naročila, v fazi ponudb postavljenih na portal javnih naročil zelo malo vprašanj (vsega skupaj 18). Prav tako lahko zaključimo, da je postopek potekal v celoti skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje.

 

Javno naročilo je bilo objavljeno na slovenskem portalu javnih naročil in na TED-u, to pomeni na evropskem portalu.

Ponudbo je oddalo devet (9) ponudnikov, od teh nekateri za enega, drugi za dva ali več sklopov: Angiomedic d.o.o., Kastor Medical Dental d.o.o., Shimadzu d.o.o., Labohem d.o.o., Bormia d.o.o., Mark medical d.o.o., Kefo d.o.o., Pro-gem d.o.o., Apta Medica Internacional d.o.o.

 

Po zaključku pregleda vseh ponudb je naročnik dne 1.9.2017 sprejel odločitev o neoddaji naročila, ker nobena od ponudb ni izpolnjevala vseh zahtev in pogojev tega javnega naročila, niti za ne sklop.

 

Razlogi za izključitev vseh ponudb so bili prvenstveno ali višja cena od dovoljene ali neizpolnjevanje pogoja randomizirane študije.

 

Poudariti je potrebno, da je bil pogoj najvišje sprejemljive cene opredeljen nedvoumno, z določenim zneskom in jasno opredelitvijo, da bo ponudba, ki ne bo izpolnjevala tega pogoja izključena. Ponudnikom, ki tega pogoja niso spoštovali je moralo oziroma bi moralo biti jasno, da bo njihova ponudba izključena, zato naročnik ne pozna razloga zakaj so sploh oddali ponudbo.

 

Ministrstvo za javno upravo je zaradi suma morebitnega kartelnega dogovarjanja podalo prijavo na Agencijo za varstvo konkurence.

 

Zaključimo lahko, da ponudniki, od devetih je bil samo eden iz tujine, v Sloveniji niso pripravljeni dobavljati stentov po cenah, ki bi bile enake ali primerljive cenam v nekaterih drugih državah, članicah Evropske unije.

Zaradi navedenega bo potrebno po pravnomočnosti odločitve izvesti nov postopek javnega naročanja, kar posledično tudi pomeni, da bo pet bolnišnic, ki imajo katetrske laboratorije nabavo stentov v tem času vršilo po obstoječih sklenjenih pogodbah.

 

Vse bolnišnice oz. kateterske laboratorije bomo obvestili o novem postopku javnega naročanja in dali navodila kako izvajati v tem času nabave stentov v okviru individualnih postopkov, ter jih v tem okviru seznani s cenami, ki so jih dali ponudniki na skupnem javnem naročanju.

 

Proizvajalce stentov (Abbott, Biotronik, Medtronik, Terumo, Boston Scientific) bomo pisno seznanili s potekom neuspešnega javnega naročanja in razlogi, ki so privedli do tega. Predvsem se izpostavi pogoj sprejemljivih cen stentov za slovenske bolnišnice, ki je bil oblikovan na podlagi dokumentirano dostopnih cen na Švedskem (okrožje Stockholm, ki je primerljivo tako po velikosti kot po številu bolnišnic s Slovenijo). Na proizvajalce se apelira, da upoštevajo objektivne pogoje, ki jih je Slovenija postavila v izvedenem javnem naročanju.