ZAKONODAJA - ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH IN PODZAKONSKI AKTI

 

Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08; ZPacP) 

 

Zakon določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Določa postopke uveljavljanja teh pravic v primeru kršitev in s temi pravicami povezane dolžnosti. Namen ZPacP je omogočiti  enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Zakon gradi predvsem na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma sodelavcem.

 

 

Podrejeni predpisi:

 

Pravilnik o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej izražene volje (Uradni list RS, št. 77/08)

Pravilnik določa postopek zapisa in izbrisa podatkov, hrambo in postopek seznanitve s pooblastilom, s katerim pacient določi svojega zdravstvenega pooblaščenca v skladu z 32. členom Zakona o pacientovih pravicah. Določa tudi izključitev oseb, ki so po zakonu upravičene do odločanja o zdravstveni oskrbi, izjavo o vnaprej izraženi volji v skladu s 34. členom zakona in prepoved oziroma dovolitev seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po smrti pacienta.

 

Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva (Uradni list RS, št. 77/08)

Pravilnik določa postopek izvedbe internega strokovnega nadzora pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva, na podlagi sklepa senata Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Strokovni nadzor se uvede z namenom ugotovitve dejanskega stanja in vseh okoliščin, povezanih z domnevno kršitvijo pacientovih pravic, ki so potrebne za odločitev v konkretni zadevi.

 

Pravilnik o mediaciji v zdravstvu (Uradni list RS, št. 77/08)

Pravilnik določa postopek mediacije pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic v sporih zaradi kršitev pacientovih pravic, merila usposobljenosti mediatorjev, pogoje za uvrstitev mediatorjev na seznam mediatorjev, način nadzora nad delom mediatorjev in način vodenja statističnih podatkov o opravljenih postopkih mediacij.

 

Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta (Uradni list RS, št. 82/08)

Pravilnik določa vsebino in obliko obrazcev o pisnih izjavah volje pacienta ter minimalne zahteve o vsebini obrazcev. Izvajalci zdravstvenih storitev lahko vsebino in obliko obrazcev priredijo v skladu s potrebami, ki izhajajo iz organizacije dela vrste dejavnosti in drugih posebnosti, vendar ne v nasprotju s predpisi ali na način, ki zmanjšuje pravno varnost pacientov in izvajalcev zdravstvenih storitev.

 

Pravilnik o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 82/08) 

S tem pravilnikom se določajo materialni stroški in višina materialnih stroškov nastanitve, ki jih izvajalec zdravstvenih storitev lahko zaračuna za potrebe izvrševanja pravice otrok do nastanitve enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka v primeru stacionarne zdravstvene oskrbe otroka

 

Pravilnik o čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o vodenju čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 91/08) 

Pravilnik določa najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve za izvajalce zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe, postopek vpisa in prednostne kriterije za uvrščanje pacientov na čakalni seznam ter način vodenja čakalnih seznamov.

 

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu

Uredba natančneje določa sistem naročanja na zdravstveno storitev in uvaja Zdravstveni kontaktni center. Po uveljavitvi uredbe pacienti ne bodo čakali na izvedbo zdravstvene storitve na primarni ravni več kot 20 minut, na sekundarni in terciarni pa ne več kot 60 minut od določenega termina. Uredba opredeljuje tudi začetek dela enotnega zdravstvenega portala, ki mora biti vzpostavljen najkasneje do 31. decembra 2009.