Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG IJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa: Ministrstvo za zdravje
Odgovorna uradna oseba za katalog: Aleš Šabeder
Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: 17. 6. 2019
 
Katalog je dostopen na svetovnem spletu: Ministrstvo za zdravje

 

Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstva za zdravje.

 

Naslov: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 1 478 60 01
Faks: + 386 1 478 60 58
Elektronski naslov: gp.mz(at)gov.si


2. SPLOŠNI PODATKI O MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

a) Organigram in podatki o organizaciji

 

Organigram

 

Seznam vseh večjih notranjih organizacijskih enot:

 

Kabinet ministra
Vodja kabineta: mag. Lucija Mak Uhan
T: 01 478 60 03
E: lucija.mak-uhan@gov.si

 

Direktorat za zdravstveno varstvo
po pooblastilu: dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
T: 01 478 60 05
E: tomaz.plibersek@gov.si

 

Direktorat za javno zdravje
Generalna direktorica: Mojca Gobec
T: 01 478 60 07
E: mojca.gobec(at)gov.si

 

Direktorat za zdravstveno ekonomiko 
Generalni direktor: mag. Mirko Stopar
T: 01 478 69 60
E: mirko.stopar@gov.si 

 

Direktorat za dolgotrajno oskrbo

Generalna direktorica: mag. Kristina Kuhanec Tratar, vršilka dolžnosti
T: 01 478 60 99
E: kristina.kuhanec-tratar@gov.si
 
Sekretariat
Generalna sekretarka: Blanka Česnik Wolf, vršilka dolžnosti
T: 01 478 6021
E: blanka.cesnik-wolf@gov.si

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
Vodja službe: Metka Logar 
T: 01 478 60 90
E: metka.logar(at)gov.si

 

Služba za sistemsko pravno urejanje
Vodja službe: Mojca Grabar 

T: 01 478 69 47
E: mojca.grabar(at)gov.si


Seznam drugih organov z delovnega področja Ministrstva za zdravje:

 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (organ v sestavi)
Glavni zdravstveni inšpektor: Darko Mehikić
Naslov: Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
T: 01 280 38 02
E: gp.zirs(at)gov.si

 

Povezava na katalog informacij javnega značaj


Urad Republike Slovenije za kemikalije (organ v sestavi)
Direktor: mag. Alojz Grabner
Naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
T: 01 478 60 51
E: gp-ursk.mz(at)gov.si

 

Povezava na katalog informacij javnega značaj


Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (organ v sestavi)
Direktor: dr. Damijan Škrk
Naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
T: 01 478 87 09
E: gp-ursvs.mz(at)gov.si

 

Povezava na katalog informacij javnega značaj


b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

 

Mojca Grabar
Področje: Ministrstvo za zdravje, razen spodaj navedenih področij
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 01 478 60 32
E: mojca.grabar(at)gov.si

 
Mirjana Ranzinger

Področje: Direktorat za zdravstveno varstvo
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 01 478 60 05
E: mirjana.ranzinger(at)gov.si

 

Špela Struna
Področje: Direktorat za javno zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 01 478 60 07
E: spela.struna(at)gov.si

 

Sanja Mekić
Področje: Direktorat za dolgotrajno oskrbo
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 01 478 60 47
E: sanja.mekic(at)gov.si

(nadomestna: Mojca Grabar

T: 01 478 60 32

E: mojca.grabar(at)gov.si)

 

Matevž Lakota
Področje: ekonomika javnega zdravstva
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 
T: 01 478 69 76
E: matevz.lakota(at)gov.si  
   
Maja Kastelic Pleskovič

Področje: investicije in javna naročila
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 01 478 69 76
E: maja.kastelic-pleskovic(at)gov.si
(nadomestna: mag. Simona Hribar Motore
T: 01 478 69 76
E: simona.hribar-motore(at)gov.si)

 

 

Ana Karlovšek
Področje: kohezija
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 01 478 62 52
E: ana.karlovsek(at)gov.si
(nadomestna: Silva Peinkiher
T: 01 478 69 69
E: silva.peinkiher(at)gov.si

 
Mag. Špela Dragar

Področje: kadrovske in splošne zadeve
Naslov: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 01 478 60 21
E: spela.dragar1(at)gov.si


c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Ministrstva za zdravje

 

Veljavni predpisi


č) Seznam predlogov predpisov z delovnega področja Ministrstva za zdravje

 

Predpisi v pripravi


d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Pomembni dokumenti


e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih Ministrstvo za zdravje vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

 

• Priprava normativnih aktov in drugih predpisov v pristojnosti ministrstva
• Sodelovanje z ministrstvi pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje in ostalih predpisov s posameznih področjih
• Vodenje in odločanje na prvi stopnji v postopkih: izdaje dovoljenj za opravljanje zdravstvene, lekarniške in zdraviliške dejavnosti, pridobitev naziva klinika, klinični inštitut in klinični oddelek, priznavanje poklicnih kvalifikacij  na področju zdravstva, podeljevanje naziva primarij, svetnik in višji svetnik, podeljevanja koncesij s področja zdravstvene, lekarniške in zdraviliške dejavnosti, podeljevanje statusa društva v javnem interesu ipd.
• Vodenje in odločanje na drugi stopnji zoper odločbe izdane s strani Zdravniške zbornice Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke ipd.
• Vodenje in odločanje v postopkih posredovanja informacij javnega značaja
• Sodelovanje in priprava letnega dogovora z izvajalci zdravstvene dejavnosti glede izvajanja javne zdravstvene službe


f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja Ministrstvo za zdravje

Organ ne upravlja javnih evidenc.
     

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Organ ne upravlja zbirk podatkov.


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer ali Mozilla ali Chrome. Večina informacij je dostopna na spletni strani Ministrstva za zdravje ob vsakem času. Dostop do informacij v fizični obliki je mogoč v prostorih ministrstva na Štefanovi ulici 5, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8.30 do 15.30.
 

4. STROŠKOVNIK

 

Stroškovnik določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen.


5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

• Informacije v zvezi s postopki oddaje javnega naročila
• Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na podelitve koncesij v zdravstvu
• Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na področje nujne medicinske pomoči
• Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na javne uslužbence Ministrstva za zdravje
• Področje javnih natečajev in izbire kandidatov