Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

mag. Klavdija Kobal Straus, generalna direktorica

tel.: 01 478 68 65

e-pošta: klavdija.kobal-straus@gov.si

 

 

Direktorat za dolgotrajno oskrbo opravlja naloge, ki se nanašajo na področje dolgotrajne oskrbe, in sicer:

 • sodelovanje pri pripravi predpisov, razvojnih in drugih strateških dokumentov;
 • priprava strokovnih izhodišč za potrebe priprave splošnega dogovora;
 • sodelovanje pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil; 
 • odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, priprava odgovorov na novinarska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov s področja direktorata;
 • vodenje oziroma odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih s področja dolgotrajne oskrbe;
 • pravne preglede dokumentov, ki jih pripravljajo javni uslužbenci, zaposleni v Direktoratu za dolgotrajno oskrbo;
 • razvoj integrirane mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 • koordinacijo izvedbe pilotnih projektov, sofinanciranih iz strukturnih skladov Evropske unije na področju dolgotrajne oskrbe;
 • postopno uvajanje novih zakonodajnih rešitev, vključno z vzpostavitvijo mreže enotnih vstopnih točk za dolgotrajno oskrbo in novega integriranega postopka ocene potreb;
 • vzpostavitev ekonomike za dolgotrajno oskrbo: načrtovanje in zagotovitev dodatnih virov za dolgotrajno oskrbo na osnovi izračunov, ki se bodo pripravili v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitutom za ekonomsko raziskovanje, letno dogovarjanje za izvedbo programov dolgotrajne oskrbe,
 • koordinacijo evalvacije pilotnih projektov v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in zunanjimi evalvatorji, na osnovi katere se bo v nadaljevanju odločalo o dokončnih zakonodajnih rešitvah in ali se tudi izvajalci dolgotrajne oskrbe, vključno s socialno-varstvenimi zavodi, ki so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prenesejo pod pristojnost Ministrstva za zdravje; 
 • spremljanje izvajanja dolgotrajne oskrbe;
 • spremljanje in izvajanje aktivnosti, povezanih s projektom Modela dolgotrajne oskrbe v skupnosti.