Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

opravlja naloge, ki se nanašajo na področje dolgotrajne oskrbe, in sicer:

 

· sodelovanje pri pripravi oziroma spreminjanju zakonov, razvojnih strateških in drugih dokumentov;
· priprava strokovnih izhodišč za potrebe priprave splošnega dogovora;
· sodelovanje pri upravnih nadzorih;
· preverjanje znanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v okviru opravljanja strokovnega izpita;
· vodenje oziroma odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih s področja dolgotrajne oskrbe;
· pravne preglede dokumentov, ki jih pripravljajo javni uslužbenci, zaposleni v Direktoratu za dolgotrajno oskrbo;
· razvoj integrirane mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
· koordinacijo izvedbe pilotnih projektov, sofinanciranih iz strukturnih skladov Evropske unije na področju dolgotrajne oskrbe;
· postopno uvajanje novih zakonodajnih rešitev, vključno z vzpostavitvijo mreže enotnih vstopnih točk za dolgotrajno oskrbo in novega integriranega postopka ocene potreb;
· vzpostavitev ekonomike za dolgotrajno oskrbo: načrtovanje in zagotovitev dodatnih virov za dolgotrajno oskrbo na osnovi izračunov, ki se bodo pripravili v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitutom za ekonomsko raziskovanje, letno dogovarjanje za izvedbo programov dolgotrajne oskrbe,
· koordinacijo evalvacije pilotnih projektov v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in zunanjimi evalvatorji, na osnovi katere se bo v nadaljevanju odločalo o dokončnih zakonodajnih rešitvah in ali se tudi izvajalci dolgotrajne oskrbe, vključno s socialno-varstvenimi zavodi, ki so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prenesejo pod pristojnost Ministrstva za zdravje;
· spremljanje izvajanja dolgotrajne oskrbe;

· strokovni nadzori s svetovanjem.