Skoči na vsebino

SEKTOR ZA INVESTICIJE IN JAVNA NAROČILA

Mag. Simona Hribar Motore, vodja

tel.: 01 478 60 45

e-pošta: simona.hribar-motore@gov.si

  

 

Sektor za investicije in javna naročila opravlja naloge, ki se nanašajo na: 

  • načrtovanje, vodenje, nadzor nad izvedbo in spremljanje investicij ter pripravo analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija;
  • oddajo javnih naročil investicijskega značaja, prevzem in obračun izvedenih javnih naročil;
  • druge naloge, ki skladno s predpisi in naravo dela v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ter drugimi predpisi, zadevajo področje investicijskih vlaganj v javno zdravstvo;
  • razpolaganje z nepremičninami oziroma drugim opredmetenim premoženjem države, ki je v upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija;
  • spremljanje gospodarjenja z zgradbami in opremo v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija;
  • ugotavljanje upravičenosti in nadzor nad izvedbo investicij ter pripravo analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti, Republika Slovenija pa jih sofinancira;
  • vodenje in koordinacijo postopkov za izvedbo centralnih javnih naročil za javne zdravstvene zavode;
  • pripravo analiz in poročil v zvezi z izvedenimi postopki javnega naročanja;
  • pripravo podlag in izvajanje postopkov za financiranje oziroma sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti v javne zdravstvene zavode na primarnem nivoju.