Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

 

 

Mojca Presečnik, vodja

tel.: 01 478 60 50

e-pošta: mojca.presecnik(at)gov.si

 

 

Služba za izvajanje kohezijske politike

 

Služba za izvajanje kohezijske politike opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • načrtovanje, organizacija in koordinacija projektov financiranih iz kohezijske politike;
 • priprava in poročanje o sistemu upravljanja in nadzora ter o spremembah organu upravljanja;
 • zagotavljanje revizijskih sledi, njihovih sprememb ter ustrezne hrambe dokumentacije;
 • priprava in posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo organu upravljanja za vse instrumente;
 • sodelovanje v delovnih in programskih telesih v okviru operativnih programov;
 • posredovanje usklajenih predlogov instrumentov in dokumentacije za projekte organu upravljanja;
 • priprava zahtevkov za povračila;
 • priprava poročil o informiranju javnosti  v skladu z navodili organa upravljanja;
 • koordinacija finančnega in vsebinskega poročanja o izvajanju instrumentov organu upravljanja;
 • koordinacija priprave zaključnih oziroma letnih poročil o izvajanju instrumentov za organ upravljanja;
 • koordinacija priprave odgovorov na revizijska poročila in sodelovanje pri obisku nadzornih institucij;
 • sodelovanje pri pripravi in vnosu podatkov o projektih in programih v sistem ISARR;
 • svetovanje oz. sodelovanje s skrbniki pogodb in ostalimi upravičenci pri finančnem upravljanju oz. finančnem nadzoru izvajanja posameznih projektov;
 • priprava, prijava in koordinacija izvajanja projektov tehnične pomoči;
  vodenje in priprava razpisnega gradiva za izvajanje razpisov iz področja OP ROPI in javnih naročil iz področja OP RČV;
 • izvajanje kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES;
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi;
 • druge naloge, ki so skladne s predpisi s področja kohezijske politike.