Skoči na vsebino

VODSTVO

Minister za zdravje Samo Fakin

Samo Fakin je leta 1984 zaključil študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter opravil specializacijo iz družinske medicine. Zelo dobro pozna delovanje zdravstvenega sistema, saj je opravljal delo zdravnika, direktorja zdravstvenega doma in bolnišnice, več let pa je vodil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Svojo poklicno pot je pričel kot zdravnik v ambulanti splošne medicine v Trbovljah. To delo je opravljal deset let, od leta 1992 do leta 1994 je vodil tudi tamkajšnji zdravstveni dom.
Od 1994 do 1996 je bil svetovalec generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za področje zdravstvene ekonomike na direkciji, neposredno zadolžen za nadzor nad financiranjem zdravstvenega varstva.
Leta 1996 je za šest let prevzel vodenje tretje največje bolnišnice v Sloveniji. Po vodenju bolnišnice je bil mednarodni ekspert Evropske agencije za rekonstrukcije (Projekt uvajanja modela glavarine v Republiki Srbiji) ter ocenjevalec in član razsodniške skupine za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Leta 2007 je bil imenovan za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  V času  vodenja ZZZS je aktivno sodeloval pri posodabljanju obračunskih modelov na različnih stopnjah zdravstvene varnosti. Zavod je vodil do leta 2016.
Poklicno pot je nadaljeval v Thermani Laško kot predsednik uprave, ki jo je spomladi 2018 zapustil iz osebnih razlogov.

 

Kot zdravnik v Slovenski vojski je bil odlikovan v vojni za Slovenijo.


Samo Fakin je minister za zdravje od 13. 9. 2018.

 

 

 

 

 

Državna sekretarka mag. Pia Vračko

Mag. Pia Vračko je leta 2001 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Specializacijo iz javnega zdravja je zaključila s pohvalo leta 2012 in leta 2016 z odliko zaključila znanstveni magistrski študij mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V času šolanja je bila državna Zoisova štipendistka. 


Poklicno pot je začela v farmacevtski industriji, leta 2005 je kot zdravnica pričela z delom na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, današnjem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Do leta 2012 je koordinirala medresorsko sodelovanje na področju vplivov okolja na zdravje ljudi in sodelovala z Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo pri izvajanju Evropskega procesa okolje in zdravje. V letih od 2013 do 2017 je vodila Program preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni pri odraslih. V letu 2015 je sodelovala v projektu Analiza sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji, ki je potekal z Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike, in pri pripravi Nacionalnega plana zdravstvenega varstva »Skupaj za družbo zdravja 2016 – 2025«. V letih 2016 in 2017 je bila vključena v koordinacijo procesa in pripravo Strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji ter v strokovno skupino Evropske komisije za razvoj orodij za ocenjevanje učinkovitosti sistemov primarnega zdravstvenega varstva. Od leta 2017 koordinira proces ocenjevanja ključnih funkcij javnega zdravja v Sloveniji, ki ga Ministrstvo za zdravje izvaja v sodelovanju z Regionalnim uradom SZO za Evropo. Od leta 2017 sodeluje v skupnem projektu Ministrstva za zdravje in Regionalnega urada SZO za Evropo za razvoj pristopov za doseganje čim večjih ekonomskih, okoljskih in socialnih dobrobiti zdravstvenih sistemov za lokalno skupnost, ki poteka pri Evropskem uradu SZO za vlaganje v zdravje in razvoj v Benetkah.


Strokovno znanje je krepila predvsem na področjih kemijske varnosti, epidemiologije kroničnih nenalezljivih bolezni, spremljanja in evalvacije javnozdravstvenih programov, ekonomskih vrednotenj v zdravstvu, organizacije zdravstvenih sistemov, primarnega zdravstvenega varstva, zdravstvene diplomacije, medresorskega sodelovanja za trajnostni razvoj ter pomena zdravja in zdravstvenih sistemov za ekonomski in socialni razvoj družbe.
Od leta 2017 je predsednica Strokovnega sveta za javno zdravje pri Slovenskem zdravniškem društvu. Je članica Strokovnega sveta NIJZ, Upravnega odbora Sekcije za preventivno medicino in Upravnega odbora Zdravniškega društva Ljubljana. Za področje javnega zdravja je kot asistentka habilitirana na Medicinski fakulteti v Ljubljani in kot višja predavateljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

 

Delo državne sekretarke opravlja od 28. 9. 2018