Skoči na vsebino

ZDRAVSTVENI SVET IN OSTALA POSVETOVALNA TELESA

Zdravstveni svet

je najvišji strokovno usklajevalni in posvetovalni organ ministra za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. V svojem mandatu ga imenuje minister, mandat imenovanim članom Zdravstvenega sveta pa preneha s prenehanjem funkcije ministra.

Zdravstveni svet oblikuje vsebino zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, enakomernega razvoja vseh strok in načela enake dostopnosti. Od razširjenih strokovnih kolegijev lahko zahteva, da strokovno doktrino prilagodijo ekonomskim možnostim države ali da predlagajo izvajanje programov po prioritetah in v omejenem obsegu.

 

 

Ostala posvetovalna telesa 

so najvišji strokovni organ na posameznem medicinskem področju, katerih naloga je oblikovanje strokovnih doktrin. 

Kolegiji so ustanovljeni za naslednja področja medicine: internistične stroke, infektologija, kirurgija, nevrologija, pediatrija, ginekologija in porodništvo, ortopedija, otorinolaringologija, psihiatrija, oftalmologija, onkologija, dermatovenerologija, klinično psihologijo, stomatologija, anesteziologija in reanimatologija ter perioperativna intenzivna terapija, radiologija, splošna/družinska medicina, javno zdravje, fizikalna medicina in rehabilitacija, patologija in sodna medicina, medicina dela, prometa in športa, laboratorijska diagnostika, mikrobiologija in imunologija, zdravstvena nega, lekarniška farmacija, transplantacija, intenzivna medicina, nuklearna medicina, tranfuzijska medicina, paliativna medicina, urgentna medicina, področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, maksilofacialna in oralna kirurgija, fizioterapija ter medicinska genetika.

                    - mnenja Komisije RS za medicinsko etiko