Skoči na vsebino

JAVNA POOBLASTILA

 

Na podlagi 87. d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdrv, 40/12-ZUJF in 14/13) minister za zdravje obvešča, da se je z dnem 7. 5. 2013 na podlagi sklepa št. 014-2/2013 - pričel postopek za podelitev javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici in strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine.

 

V okviru javnega pooblastila bodo v sklopih oddane naslednje storitve:
- vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine;
- izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem,
- načrtovanje specializacije in specialističnih izpitov in
- izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje laboratorijske medicine.


Obvestilo o začetku postopka je bilo dne 24. 5. 2013 objavljeno v Uradnem listu RS, št. 44/13.

Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v Glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, v roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

 

Ponudba bo pravočasna, če bo prispela v Glavno pisano na Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS.

 

Naročnik bo pričel z odpiranjem ponudb naslednji dan po izteku 30 dnevnega roka za oddajo ponudbe. Odpiranje ponudb ne bo javno.