Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVOSTI NOVELE ZAKONA O PACIENTOVIH PRAVICAH IN PRAVILNIKA O NAROČANJU IN UPRAVLJANJU ČAKALNIH SEZNAMOV TER NAJDALJŠIH DOPUSTNIH ČAKALNIH DOB

 

• S spremenjeno zakonodajo zagotavljamo transparentnost in učinkovitejše upravljanje čakalnih seznamov, kar je v interesu tako pacientov kot tudi izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

 

• Določamo ustrezen in celosten nadzor na področju zagotavljanja pacientovih pravic in obveznosti.

 

Novela,  je prinesla naslednje spremembe:

 

ČAKALNI ČAS - Največ 30 minut. Izjema je izvajanje nujne medicinske pomoči ali že zaključevanje zdravstvene storitve predhodno obravnavanega pacienta, ki jo je treba izvesti brez nepotrebnega odlašanja ali prekinitve.
 

STOPNJE NUJNOSTI - Vpeljuje se novo kategorijo stopnje nujnosti: »zelo hitro (za npr. sum na maligna obolenja)«, za katero se določa najdaljša dopustna čakalna doba 14 dni (med »nujno« 24 ur in »hitro« 3 mesece).
 

NAROČANJE – Pacient se lahko naroči na različne načine: elektronsko (eNaročanje, e-pošta, na spletnih straneh izvajalca), telefonsko (v ordinacijskem času: vsaj 2h/dan, izven tega časa je potrebno avtomatsko obveščanje preko. tel. odzivnika), po navadni pošti: prejem napotnice se označi z zaporedno številko in datira) ali osebno v ordinaciji.
 

MOŽNOST IZVEDBE TRIAŽE NAPOTNICE – na podlagi zdravstvene dokumentacije se lahko opravi triaža in se lahko spremeni stopnja nujnosti (navzgor ali navzdol) ali celo ugotovi, da za storitev ne obstaja medicinska indikacija.
 

UVRŠČANJE NA SEZNAME – Pacient mora biti uvrščen na čakalni seznam v 5 dneh po predložitvi napotnice oz. v 2 dneh po morebitni izvedeni triaži napotnice. Izvajalec mora o datumu uvrstitve v čakalni seznam obvestiti pacienta v 3 dneh po uvrstitvi na seznam. Hkrati ga obvesti tudi o posledicah neupravičene odsotnosti. Uvrščanje izvaja pooblaščena oseba.
 

ODPOVED TERMINA - Pacient lahko termin odpove enkrat, in sicer brez razloga, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom. Izjema so nepričakovana bolezen pacienta ali npr. smrt ožjega družinskega člana, ko je termin mogoče odpovedati tudi kasneje.
 

NAJDALJŠA DOPUSTNA ČAKALNA DOBA – Določena je glede na stopnjo nujnosti, in sicer: Nujno: 24 ur, Zelo hitro: 14 dni, Hitro: 3 mesecev, Redno: 6 mesecev. Če se ob uvrščanju na seznam ugotovi, da izvajalec presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, je treba pacientu predlagati izvedbo storitve pri drugem izvajalcu v okviru javne mreže, kjer je čakalna doba dopustna. Izjema: kadar gre za sum na maligno bolezen, se obvezno določi stopnja nujnosti nujno ali zelo hitro.
 

VELJAVNOST NAPOTNIC - Roki za predložitev napotne listine so vezani na stopnjo nujnosti, in sicer pri stopnji nujnosti Nujno: najkasneje naslednji dan, Zelo hitro: v 5 dneh, Hitro ali redno: v 14 dneh od izdaje napotne listine. Če pacient napotnice ne predloži pravočasno, se ga ne uvrsti v čakalni seznam. 
 

ROK ZA IZDAJO IZVIDA - Izvid je treba izdati takoj oz. najkasneje v 7 dneh. Izjema je določena za nujne primere, vključno s primeri suma na maligno obolenje ali tekoma zdravljenja malignega obolenja, ko je izvid treba izdati takoj.
 

NADZOR in GLOBE - Nadzorni organi so Ministrstvo za zdravje (upravni nadzor), Zdravstveni inšpektorat RS (inšpekcijski nadzor), Informacijski pooblaščenec (inšpekcijski nadzor), Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije (inšpekcijski nadzor), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (finančno medicinski nadzor). Višine glob ostajajo na višini, ki je bila določena ob sprejemu zakona v letu 2008: 4.100 EUR za pravno osebo, 1.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe, 2.100 EUR za samostojnega podjetnika posameznika.

 

Poleg tega novela Zakona prinaša tudi:

 

- določitev posebnega varovalnega ukrepa telesnega oviranja s pasovi, v okviru katerega se ureja pogoje za njegovo izvajanje in nadzorovanje,

 

- novo ureditev drugega mnenja z vidika določitve pogojev zanj, pri čemer bo način uveljavljanja v mreži javne zdravstvene službe v smislu plačila uredil zakon s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja – v prehodnem obdobju, do njegove uveljavitve, pa bo glede plačila še naprej veljal veljavni zakon,

 

- uvaja se posebno sodno varstvo pacientov v primeru sodnih postopkov zaradi hude telesne poškodbe ali smrti pacienta zaradi zdravstvene obravnave. V teh primerih bodo morala sodišča zadevo obravnavati prednostno, organi v predkazenskem in kazenskem postopku pa postopati posebej hitro,

 

- z novelo pa se odpravlja tudi dosedanja neustrezna rešitev glede določitve pogojev za imenovanje zastopnikov pacientovih pravic, ki je neutemeljeno izpuščala pogoj glede nezdružljivosti z različnimi funkcijami oziroma članstvom v posameznih organih.