Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POZIV ZA KANDIDATE ZA ČLANE NOVE KOMISIJE RS ZA VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) v 64. členu določa, da se za odločanje o zahtevi za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic ustanovi Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: Komisija), ki ima predsednika in 75 članov. 

 

Predsednika Komisije imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za zdravje.

 

Javni poziv za vložitev prijav za predsednika Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic - rok: 30 dni od objave na spletni strani (do 14. 12. 2018)

 


Člane Komisije imenuje minister za zdravje:
- 33 članov na predlog posameznih Razširjenih strokovnih kolegijev pri ministrstvu, pristojnem za zdravje,
- 25 članov na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali varstva potrošnikov,
- 5 članov na predlog pristojnih zbornic in strokovnih združenj, ki delujejo na področju zdravstvene dejavnosti in imajo javno pooblastilo,
- 5 članov izmed javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za zdravje,
- 4 člane na predlog Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko pri ministrstvu, pristojnem za zdravje,
- 3 člane izmed javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za pravosodje, na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.

 

Za člana komisije je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja prava ali ekonomije oziroma najmanj visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva ali ekonomije in najmanj pet let delovnih izkušenj s teh področij. Mandat članov traja pet let in so lahko ponovno imenovani. Pred potekom mandata je član Komisije lahko razrešen na svojo željo, če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svojega dela, če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje svojega dela ali če zaradi ugotovljenih napak pri delu ni vreden zaupanja. Člani opravljajo svoje naloge nepoklicno, pri čemer so upravičeni do sejnine in dejanskih stroškov sodelovanja pri delu Komisije skladno s Pravilnikom o višini nadomestil predsednika in članov Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorjev (Uradni list RS, št. 14/10).

 

Novi člani Komisije bodo mandat nastopili 4. marca 2019.

 

Upravičeni predlagatelji lahko predloge kandidatov posredujejo na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov gp.mz@gov.si, s sklicem na številko zadeve 012-29/2018, najkasneje do 20. 12. 2018.

 

Poleg obrazložitve predloga je potrebno predložiti naslednje podatke o kandidatu:
- ime in priimek,
- datum in kraj rojstva,
- stopnjo izobrazbe ter poklic, za katerega je usposobljen,
- stalno prebivališče,
- kratek življenjepis s kontaktnimi podatki (elektronski naslov in telefonska številka),
- dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
- dokazilo o državljanstvu,
- potrdilo o nekaznovanosti,
- potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
- izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo.