Skoči na vsebino

1. OP RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013

Ministrstvo za zdravje je bilo v programskem obdobju 2007-2013 z vsebino vključeno v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 v 5. Razvojno prioriteto - Institucionalna in administrativna usposobljenost in v 4. prednostno usmeritev: Zdravstvo v informacijski dobi.

 

Ključni cilji Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013 so skladni s cilji Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013 in se nanašajo na zagotavljanje večje zaposlenosti, kakovosti življenja, večje socialne vključenosti ranljivih skupin ter zmanjševanje regionalnih razlik in sicer z vlaganjem v razvoj človeških potencialov.

 

Posebno vlogo pri doseganju teh ciljev ima tudi povečana institucionalna in administrativna usposobljenost, saj le-ta predstavlja nujen pogoj za hitrejši gospodarski/trajnostni razvoj Republike Slovenije.

 

Ministrstvo za zdravje je bilo v programskem obdobju 2007–2013 tako vključeno v 5. razvojno prioriteto in njeno 4. prednostno usmeritev:

 

Najpomembnejši cilj razvojne prioritete je »razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilaganje, delovna mesta ter razvoj Slovenije« (vir: Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013).

 

V sklopu Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 je na Ministrstvu za zdravje potekal projekt eZdravje.