Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

2. OP RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013

V okviru OP ROPI so se v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije izvajali programi za vzpodbujanje investicij na povečanju energetske učinkovitosti in večjo uporabo obnovljivih virov. Glavna področja spodbujanja v okviru OP ROPI:

 

• energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb
• učinkovita raba električne energije
• inovativni sistemi za lokalno oskrbo
• demonstracijski in vzorčni projekti

 

Ključni cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013 in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za rast s trajnostno mobilnostjo, izboljšanjem kakovosti okolja in izgradnjo ustrezne infrastrukture.

 

Posebno vlogo pri doseganju teh ciljev ima vlaganje v trajnostno rabo energije in s tem povečanje energetske učinkovitosti.

 

Najpomembnejši cilj razvojne prioritete trajnostne rabe energije je "z učinkovito rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, s tem pa podpreti gospodarski razvoj ter zmanjšati negativne vplive na okolje" (vir: OP ROPI).
 
OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

 

ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNIC

Ministrstvo za zdravje (MZ) je decembra 2009 podpisalo z Ministrstvom za gospodarstvo (sedaj Ministrstvo za infrastrukturo, tj. MZI) Sporazum št. MZ-9622,9624/2009/JT o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju javnega razpisa »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb« (sporazum) in Aneks št. 1 in 2 k temu sporazumu.

 

V skladu s tem je MZ objavilo javni razpis "Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni" (razpis). MZI je bil pri izvedbi razpisa neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa, MZ pa je  nastopal kot sodelujoče ministrstvo na podlagi 59. člena Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/2002 s spremembami).

 

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je bila na razpolago za sofinanciranje operacij po tem razpisu je znašala 52.600.000,00 EUR, kar je predstavljalo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja (od tega so 85% namenska sredstva Kohezijskega sklada, 15% pa slovenska udeležba, ki jo je prispeval MZI). Ostalih 10% upravičenih stroškov, DDV ter druge neupravičene stroške so plačali upravičenci sami.

 

Upravičeni stroški sofinanciranja so bili:


- priprava investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb,
-  energetska sanacija ovoja stavb, ki zajema zamenjavo stavbnega pohištva ter izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju, ...) obstoječih objektov
- energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi, ki vključujejo vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode in toplote za tehnologijo (optimizacija sistemov, vgradnja prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih, vgradnja frekvenčne regulacije črpalk, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov, vgradnja energijsko varčnih kompresorjev za komprimiran zrak in izraba odpadne toplote, ki nastane pri komprimiranju zraka, vgradnja meritev porabe toplotne energije po objektih in večjih porabnikih, vgradnja hranilnikov toplote),
 - raba obnovljivih virov, ki vključuje vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo,
 - izgradnja sistemov za soproizvodnjo električne energije in toplote ter hladu (kogeneracija in trigeneracija);
 - energetsko učinkovita razsvetljava,
 - naložbe v samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov uspešnosti investicije.

 

MZ je junija 2010 odobrilo 20 vlog v skupni višini  51.592.084,00 EUR. Pogodbe o sofinanciranju so bile podpisane julija 2010, 5 upravičencev je od pogodb odstopilo. Rok za končanje del je bil 31.12.2012, rok za prejem zadnjega zahtevka za izplačilo pa 31.1.2013. Šestim upravičencem se je obdobje zaključka del podaljšalo in s tem tudi datum predložitve zadnjega zahtevka za izplačilo do januarja 2014 . Do konca decembra 2013 so bili upravičencem izplačani izdatki v višini 35.723.699,49 EUR. V letih 2014 in 2015 izplačila niso bila izvedena.

 

Tabela realizacije po posameznih upravičencih:

 

ZAP.
ŠT.

UPRAVIČENCI

REALIZACIJA SKUPAJ
(v EUR)

1

B SEŽANA

2.201.082,72

2

SB BREŽICE

1.392.173,89

3

SB PTUJ

2.363.056,90

4

SB SLOVENJ GRADEC

2.661.845,16

5

UKC MARIBOR

4.523.806,69

6

SB MURSKA SOBOTA

4.454.282,84

7

SB CELJE

2.942.760,56

8

PB VOJNIK

348.093,86

9

B TOPOLŠICA

1.191.282,82

10

SB N MESTO

3.882.791,55

11

SB IZOLA

6.198.950,58

12

B POSTOJNA

974.514,82

13

PK LJUBLJANA

1.395.878,85

14

OI LJUBLJANA

834.777,82

15

URI SOČA

358.400,43

SKUPAJ

35.723.699,49