Skoči na vsebino

4. NALOGE SEKTORJA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Ključne naloge Službe za izvajanje kohezijske politike:


• načrtovanje, vodenje, koordiniranje in izvajanje aktivnosti, financiranih iz kohezijske politike;
• priprava in poročanje o sistemu upravljanja in nadzora ter o spremembah organu upravljanja;
• zagotavljanje revizijskih sledi, njihovih sprememb ter ustrezne hrambe dokumentacije;
• priprava in posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo OU za vse instrumente;
• sodelovanje v delovnih in programskih telesih v okviru operativnih programov;
• sodelovanje pri pripravi in oblikovanju kazalnikov ter zagotovitev natančnega spremljanja kazalnikov
• posredovanje usklajenih predlogov instrumentov in dokumentacije za projekte OU;
• priprava poročil o informiranju javnosti v skladu z navodili OU;
• koordinacija finančnega in vsebinskega poročanja o izvajanju instrumentov OU;
• koordinacija priprave zaključnih oziroma letnih poročil o izvajanju operacij za OU;
• koordinacija izvajanja preverjanj s strani nadzornih institucij;
• koordinacije priprave NIO za INOP;
• sodelovanje pri pripravi in vnosu podatkov o projektih in programih v sistem, predviden za izvajanje projektov iz kohezijske politike;
• svetovanje oziroma sodelovanje s skrbniki pogodb in ostalimi upravičenci pri finančnem upravljanju oziroma finančnem nadzoru izvajanja posameznih projektov;
• pripravo, prijavo in koordinacijo izvajanja projektov tehnične podpore;
• izvajanje preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013;
• organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi;
• koordiniranje in sodelovanje pri izvedbi vrednotenj;
• priprava napovedi izplačil, priprava različnih poročil o izplačilih ter drugo finančno poročanje,
• priprava analiz, pregledov, informacij in drugih podlag za odločanje,
• pravno svetovanje in pravno preverjanje dokumentov s področja kohezijske politike,
• spremljanje spremembe zakonodaje s področja kohezijske politike,
• druge naloge, ki so skladne s predpisi s področja kohezijske politike.
 
Vodja Službe za izvajanje kohezijske politike je mag. Sabina Mirković, tel. (01) 478 60 50, elektronski naslov: sabina.mirkovic(at)gov.si.