Skoči na vsebino

ENERGETSKA SANACIJA DVEH STAVB SB NOVO MESTO

Vir: prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp, z dne 29.8.2018

 

Prednostna naložba:
4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju
 
Specifični cilj:
4.1.1 Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju
 
Nosilni posredniški organ:
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana 
 
Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Služba za izvajanje kohezijske politike 
 
Upravičenec:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Direktorat za zdravstveno ekonomiko
  
Kratek opis in cilji projekta/operacije:
Namen investicije je z ukrepi energetske sanacije bistveno zmanjšati toplotne izgube in s tem obratovalne stroške stavb. Z energetsko prenovo bodo izboljšani delovni pogoji v objektih, izboljšana kakovost zraka, doseženo večje toplotno oz. klimatsko ugodje. Načrtovana je prenova sistemov ogrevanja, hlajenja in razsvetljave ter izboljšava ovoja stavbe.

 

Cilji investicije v energetsko sanacijo so:
-    z energetskega vidika posodobiti stavbni plašč in instalacijske sisteme; zmanjšati specifično porabo primarne energije; zmanjšati specifične stroške za nakup energentov;
-    poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne
-    stroške;
-    prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini; zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavbe. 

 

Predvidena dinamika črpanja po letih:
2017: 1.220,00 EUR
2018: 1.322.663,00 EUR
SKUPAJ: 1.323.883,00 EUR