Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Povezave:

 

Prednostna naložba:
9.2. Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa
 
Specifični cilj:
9.2.1 Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe.
 
Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Služba za izvajanje kohezijske politike, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
 
Upravičenci:

- Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje (Naslov projekta: »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji«)

 

- Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd (Naslov projekta: »Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe«)

 

- Center za socialno delo Krško, Cesta krških žrtev, 8270 Krško (Naslov projekta: »Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«)."
 
Kratek opis in cilji projekta/operacije:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči.

 

Namen javnega razpisa je v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, semi-ruralno) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s celostnim pristopom in definiranim modelom integrirane, koordinirane ter na posameznika usmerjene obravnave

preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe. Ugotovitve pilota bodo predstavljale izhodišča za dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.

 

Ključni cilji javnega razpisa so:

1. testiranje orodja in postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (vloga, ocenjevalna lestvica, osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti); 
2. testiranje novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju; 
3. testiranje novih storitev in mehanizmov podpore izvajalcem neformalne oskrbe in formalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave; 
4. testiranje koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva ter na novo vzpostavljenimi vstopnimi točkami s ciljem zagotavljanja integrirane storitve za uporabnika;
5. testiranje elektronskega dokumentiranja postopkov od ocene upravičenosti do beleženja izvajanja storitev.