Skoči na vsebino

MODEL DOLGOTRAJNE OSKRBE V SKUPNOSTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Povezave: 

 

 

 

Prednostna naložba:
9.2. Izboljšanje dostopa do cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena.

 

Specifični cilj:
9.2.1 Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe.
 
Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Služba za izvajanje kohezijske politike, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
 
Upravičenci:

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za dolgotrajno oskrbo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

Kratek opis in cilji projekta/operacije:

Glavni namen projekta je razvoj modela skupnostnih oblik storitev dolgotrajne oskrbe za vse starostne skupine.

 

Cilji projekta:
- organizacija standardiziranega usposabljanja za strokovne sodelavce na enotni vstopni točki, da bodo usposobljeni za uporabo novega integriranega orodja za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe,
- organizacija interdisciplinarnega usposabljanja za izvajalce dolgotrajne oskrbe tako v pilotnih okoljih kot za izbrane izvajalce na razpisu za prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše,
- priprava in organizacija standardiziranega usposabljanja za neformalne oskrbovalce in prostovoljce v izbranih pilotnih okoljih,
- evalvacija rešitev, mehanizmov in orodij v pilotnih okoljih v sodelovanju z izbranimi izvajalci,

- koordinacija aktivnosti med pilotnimi okolji,
- koordinacija prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks pri razvoju novih storitev (skupnostna oskrba, rehabilitacija, demenca, paliativa) v okviru preoblikovanja obstoječe mreže institucionalnega varstva z vstopom novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov in
- diseminacija oziroma širjenje informacij, obveščanje in promocija projektnih rezultatov.