Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V RS V LETU 2015

 

Dne 10.7.2015 je v Uradnem listu objavljen javni razpis za "prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključeni v načrt razvojnih programov za čas trajanja projekta".

 

Rok za oddajo vlog je do 30.7.2015.

 

Vprašanja posredujte na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si, na katera bomo odgovarjali v spodnji rubriki "Vprašanja in odgovori".

 

Vsi odgovori in dodatna pojasnila na tej strani imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije.

 

       - objava javnega razpisa (pdf)
       - razpisna dokumentacija (pdf)
       - razpisna dokumentacija (word)

 


VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

 

1. VPRAŠANJE

V uradnem listu št. 50 z dne 10.07.2015 je bil objavljen Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2015.

V zvezi s tem javnim razpisom nas zanima sledeče.

Zdravstveni dom ………… je javni zdravstveni zavod, katerega ustanoviteljice so štiri občine. Prijavo na razpis bi dala ena občina, katere delež sofinanciranja iz državnega proračuna znaša 100 % (koeficient razvitosti  znaša 0,82).

1) Ali to pomeni, da bi na razpisu dobili 100 % delež sofinanciranja za aparat v celoti.

2) Ali ZD …………….. tudi mora kaj  sofinancirati (DDV)?


ODGOVOR:

1. Obseg sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje se izračuna od vrednosti prijavljene investicije (za katero je objavljen javni razpis), brez DDV.
2. Sofinanciranje zdravstvenega doma je odvisno od medsebojnega dogovora (občina – zdravstveni dom).

 

2.  VPRAŠANJE
V zvezi z objavljenim javnim razpisom v Ur. l. RS dne 10.7.2015 imamo sledeča vprašanja:

1.       Ali je DDV upravičen strošek pri sofinanciranju investicije, glede na to, da si ga občine ne moremo poračunati?

 2.       Občina odda prijavo na razpis in ima planirano finančno konstrukcijo s sofinancerskim deležem 80%. V primeru, da nato od Ministrstva prejeme sklep o sofinanciranju v bistveno nižjem  deležu ( npr. 20%),sprašujemo ali lahko odstopimo od investicije ali ne?


ODGOVOR:

1.        Pri izračunu obsega sofinanciranja DDV ni upravičen strošek.
2.        DA


3.  VPRAŠANJE:

v zvezi z  javnim razpisom za prijavo  predlogov investicijskih  projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni za leto 2015  nas zanima naslednje:
v odgovoru na vprašanje, ki ga  je postavila ena od občin ste odgovorili, da se obseg sofinanciranja s strani ministrstva izračuna od vrednosti prijavljene investicije brez ddv.
Nas zanima  ali v primeru, da  bi   zdravstveni dom sofinanciral  del sredstev  ali se ta del sredstev odšteje od vrednosti prijavljene investicije in se ne  upošteva pri obsegu financiranja s strani  ministrstva?

 

ODGOVOR:

Pri izračunu obsega sofinanciranja se upoštevajo skupna sredstva (sredstva proračuna MZ, občine (ali več občin), jzz, …..), ki so navedena v obrazcu št. 1, od te vrednosti se odšteje DDV in izračuna delež sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje skladno s koeficientom razvit Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občini.


4.  VPRAŠANJE
V zvezi z razpisom za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni (nabava prenosnih urgentnih ultrazvokov) imamo par vprašanj:

-          v razpisni dokumentaciji je navedeno:

»Vlagateljica mora priložiti izjavo iz katere bo razvidno, da bo v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja, predmetno investicijo uvrstila v svoj Načrt razvojnih programov iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Kot dokazilo se posreduje izjava o vključenosti investicije v NRP občine«

Ali to pomeni, da mora imeti občina predmetno investicijo že vključeno v NRP za leto 2015? Je dovolj izjava, da jo bo vključila v NRP?

-          Ali se lahko sredstva za zaprtje finančne konstrukcije zagotavljajo tudi tako, da vsa manjkajoča sredstva zagotavlja zdravstveni dom  (občina vlagateljica pa nič)?

Npr. vrednost nakupa aparata je 30.000€ z ddv; glede na koeficient razvitosti bi bili upravičeni do 27.000€ s strani MZ, ZD pa bi zagotavljal  3.000€ in pa celoten ddv, občina 0?

Če mora zagotavljati sredstva tudi občina – ali se lahko odloči za poljubno višino sredstev, ki jih bo zagotavljala občina in razliko ZD (npr. tudi samo za 100€, preostalo pa ZD?)

-          Ali prav razumemo: če sta soustanoviteljici ZD občina A, ki ima koeficient razvitosti 80% in občina B, ki ima koeficient razvitosti 90% in vlogo vloži občina B, ki je na razpisu tudi uspešna – smo upravičeni do sofinanciranja investicije do 90%?

-          Ali mora tudi občina soustanoviteljica, ki ne bo vlagateljica, podati izjavo, da bo v primeru dodeljenih sredstev investicijo uvrstila v NRP in pa potrditi DIIP in priložiti sklep o potrditvi DIIP?

 

ODGOVOR:
1.        Posreduje se samo izjava, da bo v primeru dodelitev sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje, predmetno investicijo vključila v NRP.
2.        To je stvar dogovora med javnim zdravstvenim zavodom in občino.
3.        DA
4.        V primeru, da je lastništvo javnega zdravstvenega zavoda razdeljeno med več občin, vlogo posreduje samo ena občina, k vlogi pa priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin. Ostalim občinam predmetne investicije ni potrebno vključevati v svoj NRP.

 

5.  VPRAŠANJE
Občina …………….  ima v svojem načrtu razvojnih programov zagotovljena sredstva za nakup opreme v ZD …………. Zanima nas, ali moramo postavko  poimenovati dobesedno po projektu (npr. Nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka) ali zadostuje tako kot imamo zapisno sedaj: Dejavnost zdravstvenih domov oz. Zdravstveni dom. Rebalans proračuna bomo namreč sprejemali v septembru 2015, zato bi morali NRP uskladiti. Nas pa skrbi, da v primeru ne odobritve sredstev s strani ministrstva za nakup ultrazvoka, denarja ne bomo mogli porabiti za nakup druge opreme (npr. sofinanciranje nakupa vozila za NMP).

 

ODGOVOR:
Naziva vašega NRP ni potrebno spreminjati v kolikor je v okviru tega NRP predvidena tudi nabava opreme za zdravstveni dom.
Ministrstvo za zdravje bo vlagateljice o izidu razpisa obvestilo predvidoma do konca avgusta 2015.

 

6.  VPRAŠANJE
Ministrstvo za zdravje je dne 10.7. v Uradnem listu (UL RS št. 50/15) objavilo Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2015 št. 410-14/2015/2.

V točki 4. »Pogoji za sodelovanje na razpisu, 4.1. Upravičenci, vlagatelj in namen«  je v drugem odstavku navedeno: »Vlagatelj je občina, ki se prijavi na razpis. V primeru, da je lastništvo javnega zdravstvenega zavoda razdeljeno med več občin, je lahko vlagatelj le ena izmed solastnic.«.

Na vas se obračamo z vprašanjem, ali se v razpisu smatra   »Javni zdravstveni zavod« kot ustanova ali kot objekt.  Občina Bled je namreč lastnica (v deležu 9/10) Zdravstvenega doma Bled. Zdravstveni dom Bled pa je organizacijska enota OZG Gorenjske, ki združuje zdravstvene domove celotne Gorenjske.

Zanima nas, ali smo upravičeni do prijave na razpis?

 

ODGOVOR:
DA


7.  VPRAŠANJE
V Uradnem listu št. 50, z dne 10.07.2015, je bil objavljen razpis  za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2015, za nabavo prenosnih UZ.

Zanima nas, ali mora razpisna dokumentacija vsebovati tudi opis za prenosni urgentni ultrazvok, za uporabo nujni medicinski pomoči,  ki bi ga želeli nabaviti.

 

ODGOVOR:
Za postopek javnega naročanja, ki ga bo občina izvedla za nabavo opreme, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, je potrebno upoštevati določbe veljavnega Zakona o javnem naročanju.

 

 

8. VPRAŠANJE

Imamo še eno vprašanje v zvezi z razpisom za sofinanciranje nakupov prenosnih ultrazvočnih aparatov:
-          Ali mora biti DIIP priložena tudi CBA analiza?
-          Ali je upravičen strošek tudi strošek uvajanja aparata v delovni proces (aparata zaposleni ne poznajo in bo potrebno določeno usposabljanje) in pa strošek  izobraževanj za delo z aparatom?

 

ODGOVOR:

1.        DIIP mora biti narejen skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
2.        Šolanje oziroma uvajanje za delo z aparatom je sestavni dela predmeta naročila.


9.  VPRAŠANJE
Občina še nima sprejetega proračuna za leto 2015 in deluje v tkim. Institutu začasnega financiranja. Kako lahko zadostimo pogoju, da občina v navedenem obdobju načrtuje nabavo urgentnih ultrazvokov v ZD.

 

ODGOVOR:

V poglavju 4.2, točka 2 je navedeno, da mora občina vlagateljica priložiti izjavo iz katere bo razvidno, da bo v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja, predmetno investicijo uvrstila v svoj Načrt razvojnih programov, iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.

Občina lahko kandidira za sredstva sofinanciranja samo za nabavo enega kosa prenosnega urgentnega ultrazvoka!


10.  VPRAŠANJE
Zanima nas ali bo za namen prijave na razpis za sofinanciranje nakupa prenosnega ultrazvoka ustrezna naslednja izjava (kot izjava o vključenosti investicije v nrp občine):


IZJAVA O NAMERAVANI UVRSTITVI INVESTICIJE V NRP ZA LETO 2015


Občina A izjavlja, da bo v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje, investicijo v  NAKUP PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA V ZD ……… uvrstila v NRP Občine A za leto 2015 in zagotovila sredstva za zaprtje finančne konstrukcije v naslednji višini:

·        Sredstva Občine A  xx eur                            
·        Sredstva Občine B xx eur      
·        Sredstva Zdravstvenega doma ……..   xx eur
·        Nepovratna sredstva MZ    xx eur                                      


ODGOVOR:
Izjava je ustrezna.
 

DODATNO POJASNILO:

V kolikor zdravstveni dom v letu 2015 še nima podpisane pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev s strani ZZZS, se k prijavni vlogi posreduje pogodba iz prejšnjega leta.