Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI "SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI "

 

Vsi odgovori in dodatna pojasnila na tej strani imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije.


Predmet dopolnitve razpisne dokumentacije je tudi nov obrazec št. 7, ki je objavljen na spletni strani in ga morajo občine vlagateljice obvezno izpolniti.

 

-------------------------------------------

29. VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor v zvezi z vključenostjo investicije v Načrt razvojnih programov 2013-2016 (točka 4.2 razpisne dokumentacije).
Občina ima sprejet NRP 2012-2015, v katerega bo vključila nameravano investicijo. Ta NRP je trenutno edini veljaven NRP občine, saj občina še nima sprejetega NRP 2013-2016, ker tudi še nima sprejetega proračuna za leto 2013. Ali občina zadosti pogoju vključenosti prijavljene investicije v NRP, določenem v točki 4.2 razpisne dokumentacije, če ima nameravano investicijo vključeno v veljavni NRP 2012-2015?
ODGOVOR:
Pogoja navedenega v točki 4.2 , podtočke 6  razpisne dokumentacije ministrstvo ne spreminja.

 

28. VPRAŠANJE
Zanima nas ali je davek na dodano vrednost upravičen strošek oziroma  predmet sofinanciranja  s strani Ministrstva za zdravje.
Občina ……… bo sodelovala na razpisu za sofinanciranje opreme na primarni zdravstveni ravni za ZD ………..
Iz razpisa je razvidno, da je predmet sofinanciranja tudi DDV, v odgovoru na vprašanje štev.: 6 točka  3 pa je zapisano da je delež sofinanciranja brez DDV. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
DDV ni upravičen strošek.

 

 27. VPRAŠANJE
V zvezi z razpisom nabave medicinske opreme v zdravstveni postaji vas sprašujem naslednje:
- Občinski svet je sprejel rebalans proračuna za leto 2013 vključno z NRP. Ali je dovolj, da vlogi na razpis predložimo izvleček iz zapisnika o sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2013 kjer so vključeni tudi NRP 2013-2016 (2. pogoj 4.2. točke). Iz zapisnika pa ni moč razbrati katere investicije so vključene, saj so obrazložitve posameznih investicij predmet rebalansa oz. obrazložitvenega dela.

 

ODGOVOR:
Kot je navedeno pod točko 4.2. Splošni pogoji, pogoj 2, je kot dokazilo potrebno predložiti izvleček iz zapisnika seje občinskega sveta, iz katerega bo razvidno, da je investicija s katero kandidirate na javnem razpisu vključena v NRP 2013 – 2016.

 

26. VPRAŠANJE
v zvezi z javnim razpisom za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014 nas zanima sledeče:

1. Iz razpisnih pogojev izhaja, da mora vlagateljica imeti investicijo s katero kandidira uvrščeno v Načrt razvojnih programov občine. Nas pa zanima, ali za izpolnjevanje tega pogoja zadostuje sklep občinskega sveta, da se investicija, s katero občina kandidira na razpisu, uvrsti v Načrt razvojnih programov občine ob sprejemanju rebalansa občine?

ODGOVOR:
Občina vlagateljica mora imeti predmetno investicijo uvrščeno v NRP in ministrstvo ne odstopa od pogojev, ki so navedeni v točki 4.2 razpisne dokumentacije.

 

 

25. VPRAŠANJE
Glede na to, da ste zavzeli stališče, da reš. vozila niso predmet razpisa nas zanima ali je medicinska oprema za urgentno reš. vozilo predmet razpisa, če izpolnjuje pogoje šifre CPV, ki jo zahtevate?
ODGOVOR:
Odgovor podan na vprašanje 23.

 

 

24. VPRAŠANJE
Naš ZD ima štiri ustanoviteljice, ki so v svojih NRP predvidele sofinanciranja nakupa enega kosa medicinske opreme v deležih (%) kot jih določa odlok o ustanovitvi našega ZD  (ZD je nakup predvidel v svojem poslovnem načrtu za leto 2013). Prijavitelj bo ena občina za en kos opreme za naš ZD, ostale občine bodo podale ustrezna soglasja (v skladu z razpisno dokumentacijo). Zanima me ali to pomeni, da bo sredstva iz razpisa dobila samo občina prijaviteljica za svoj delež, ali bodo tudi ostale občine opravičene do sofinanciranja svojega deleža opreme, ki bo predmet prijav na razpis. Če bo do sredstev iz razpisa opravičena samo občina prijaviteljica, ostale občine soustanoviteljice pa ne (čeprav bodo sofinancirale nabavo) utegne nastati težava, ker se bodo želele prijaviti vse občine. V nasprotnem primeru ne bodo v enakovrednem položaju.

ODGOVOR:
Odobrena finančna sredstva bo Ministrstvo za zdravje nakazovalo neposredno na račun občine vlagateljice, s katero bo podpisana pogodba.

 

 

23. VPRAŠANJE
Dejstvo je, da je največji strošek na primarni ravni (v ZD-jih) nakup urgentnega reševalnega vozila z medicinsko opremo. Zaradi navedenega nas zelo čudi zakaj urgentni reševalni avto ni predmet sofinanciranja. Če pa upoštevamo vašo odločitev kot dejstvo nas zanima ali se lahko prijavimo za sofinanciranje medicinske opreme v urgentnem vozilu, ki v celoti spada pod CPV šifro, ki jo zahtevate.

ODGOVOR:
Na predmetni prijavi razpis se lahko prijavi občina, v kolikor je lastnica tega vozila in oprema dejansko zapade pod CPV kode, ki so razpisane.

 

 

22. VPRAŠANJE
Glede Javnega razpisa za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2013 in 2014 nas zanima sledeče, DIIP, ki ga imamo je podpisan s strani župana. Ali tudi v tem primeru potrebujemo sklep o potrditvi dokumenta ali je kot priloga dovolj kopija DIIP-a?

ODGOVOR:
Potreben je sklep o potrditvi DIIP-a, saj je s tem potrjena zadnja verzija.

 

 

21. VPRAŠANJE
Zanima nas ali je nakup pregledne  mize na hidravliko za delo zdravnika in sestre v splošni ambulanti lahko predmet razpisa iz Ur.l. RS št 14 z dne 15.2.2013.

ODGOVOR:
V kolikor je predmetno opremo možno uvrstiti med eno od CPV kod, ki je predmet razpisa. Občina vlagateljica mora poleg naziva opreme, ki je predmet vloge na javni razpis, obvezno vpisati tudi CPV kodo.

 

 

20. VPRAŠANJE
Glede Javnega razpisa za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2013 in 2014 nas zanima, ali mora občina oddati vlogo za vsako leto posebej, torej vlogo za leto 2013 in vlogo za leto 2014 ali se odda za obe leti na eni vlogi?

ODGOVOR:
Da, za vsako leto posebej.

 


19. VPRAŠANJE
Zanima me ali v obrazec št. 1.1. Prijava v tabelo- finančna konstrukcija- lahko vpišemo, da javni zavod financira vso preostalo obveznost, občina pa ne prevzema nobenega finančnega bremena, zato je tabela v tem delu prazna. Občina bi bila v tem primeru zgolj prijavitelj. Sprašujem zato, ker dejansko tabela ponuja opcijo financiranja s strani javnega zavoda.

ODGOVOR:
Občina vlagateljica mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Način zagotavljanja teh sredstev pa ni omejen.

 

 

18. VPRAŠANJE
V enem izmed odgovorov navajate, da v primeru nabave opreme skupnega pomena (nabavo opreme sofinancirajo tri občine ustanoviteljice), prijavo na razpis poda ena občina – vlagateljica, ostali dve pa samo soglasje.
Če pravilno razumemo takšno stališče, potem občine ustanoviteljice, ki niso vlagateljice, izrecno podajo samo soglasje oz. pooblastilo in za te občine ni potrebno prilagati prilog, ki jih mora priložiti občina vlagateljica (npr. izvleček iz zapisnika seje občinskega sveta o vključenosti prijavljene investicije v NRP 2013 – 2016).
Zastavlja se nam namreč to  vprašanje, ker mora občina vlagateljica izkazati, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz razpisa. V konkretnem primeru je zaprta finančna konstrukcija z upoštevanjem sredstev iz proračuna drugih dveh občin, tako da občina vlagateljica zagotavlja le manjši del sredstev v okviru zaprte finančne konstrukcije. Finančna konstrukcija v konkretnem primeru namreč predvideva okvirno 1/3 sofinanciranja iz treh občinskih proračunov, 1/3 iz sredstev zdravstvenega zavoda ter 1/3 iz predmetnega razpisa. Kot možna rešitev se nam sicer odpira  varianta , da se to dejstvo vpiše v  tekst izdanega soglasja, vendar bi bilo potrebno v tem primeru opredeliti, kakšna naj bi bila vsebina takšnega soglasja – ali zgolj osnovni tekst, da občina soustanoviteljica soglaša s prijavo ene od ustanoviteljice v tem razpisu, ali pa bi moral biti tekst soglasja širši, da se soglasje podaja, zaradi skupaj sprejetega programa sofinanciranja investicije vseh treh občin. Obstaja torej negotovost v tem, ali bo prijavna dokumentacija pravilno izpolnjena v zvezi s soglasjem, zato vas zaprošamo za odgovor.

V zvezi z postavljenim pogojem, da je vlagateljica lastnica objekta ali prostorov (domneva se, da gre za prostore, v katerih bo nameščena predmetna oprema, ali pa ne), bi želeli odgovor na vprašanje, ali lahko prej navedeno soglasje vključuje tudi soglasje ene od občin ustanoviteljic (ta je lastnica prostorov, v katerih bo nameščena oprema), da dovoli, da se predmetna medicinska oprema namesti v njenem objektu.

ODGOVOR:
Občina vlagateljica mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo, zato v kolikor investicijo sofinancirajo tudi druge občine soustanoviteljice morajo biti poleg soglasja oz. pooblastila za prijavo v vlogi predložena tudi vsa ostala dokazila vezana na zagotavljanje sredstev za vsako občino soustanoviteljico posebej npr. izvleček iz zapisnika seje občinskega sveta o vključenosti prijavljene investicije v NRP 2013 – 2016. V primeru, ko bo le občina vlagateljica so/investirala prijavljeno investicijo, morajo druge občine soustanoviteljice le podati soglasje oziroma pooblastilo za prijavo.
Glede pogoja, da je vlagateljica lastnica objekta ali prostorov, pojasnjujemo, da občina vlagateljica mora biti lastnica ali solastnica objekta ali prostorov, v katerih bo nameščena predmetna oprema.

17. VPRAŠANJE
Glede Javnega razpisa za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014 nas zanima sledeče:
1. Pristojni organ javnega zavoda mora sprejeti sklep, da je investicija upravičena in da je vključena v srednjeročni razvojni program zavoda in v letni načrt zavoda.  Ali mora sklep zajemati tudi finančne podatke?

ODGOVOR:
NE.

 

 

16. VPRAŠANJE
v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti kljub številnim že objavljenim vprašanjem in odgovorom še vedno nismo povsem prepričani, kaj določila pomenijo za naš konkreten primer, če poenostavimo:
I.
- občini A in B sta soustanoviteljici ZAVODA, vsaka ima v svoji občini svojo zdravstveno postajo
- vsaka od obeh občin bi v svoji zdravstveni postaji izvedla zaključeno fazo investicije v opremo (torej gre za dve ločeni investiciji v dveh ločenih objektih v dveh različnih občinah)

Katera od sledečih variant je pravilna z vidika razpisnih določil -
a) Ali vsaka od obeh občin izdela svojo vlogo za načrtovano investicijo v zdravstveno postajo na svojem območju?
b) Ali ena od obeh občin prijavi investiciji za obe občini skupaj?
c) Ali mora ena od obeh občin od načrtovane prijave enostavno odstopiti in dati prednost drugi, samo zato, ker sta objekta pod okriljem enotnega javnega zavoda?
II.
V objavi razpisa je določeno, da lahko posamezna vloga predstavlja funkcionalno zaključeno investicijo v opremo, tako, da naprava po izvedeni investiciji lahko deluje. V objavljenih odgovorih na prejeta vprašanja pa navajate, da je lahko predmet projekta nabava zgolj enega kosa opreme. Kaj od obojega drži? Z nabavo enega kosa je namreč praktično nemogoče oblikovati funkcionalno zaključeno celoto investicije v opremo, razen kadar gre s tehnološkega vidika gledano za neko zelo primitivno obliko opreme.

ODGOVOR:
V primeru, da je lastništvo enote  javnega zdravstvenega zavoda (zdravstveni dom, zdravstvena postaja in splošna ambulanta) razdeljeno med več občin, je lahko vlagateljica le ena izmed solastnic.  K vlogi pa vlagatelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin.
V kolikor je vsaka od obeh občin lastnica svoje zdravstvene postaje, odda vlogo vsaka za svojo zdravstveno postajo.

 

 

15. VPRAŠANJE
Zdravstveni dom ima 9 občin ustanoviteljic. V aktu o ustanovitvi je določeno, da je vsaka občina ustanoviteljica lastnica premoženja zavoda, ki se nahaja na njenem območju . To pomeni, da druge občine niso solastnice premoženja, ki se nahaja na območju drugih občin ustanoviteljic. Zanima nas ali tudi v tem primeru občina, ki se bo prijavila na razpis za nabavo opreme, ki bo nameščena na njenem območju,  mora imeti soglasje drugih občin ustanoviteljic.

ODGOVOR:
DA.

 

 

14. VPRAŠANJE
Načrtovali smo nakup dveh reševalnik vozil. Če bi našo nameravano investicijo zapeljali v smeri:
1.       Nakup vozila
2.       Nakup medicinske opreme
3.       Prilagoditev vozila za reševalne namene.
Kaj bi bil v tem primeru upravičen strošek za prijavo na omenjeni razpis.

ODGOVOR:
Predmet javnega razpisa je nabava medicinske opreme, ki je skladna s sistemom enotne klasifikacije za javna naročila (CPV), ki se nahaja na spletni strani http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx., skladno z določbo 2.2 razpisne dokumentacije, razen celotne kode 33140000, kot je navedeno že v odgovoru na vprašanje št. 1 in 7. Občina vlagateljica mora poleg naziva opreme, ki je predmet vloge na javni razpis, obvezno vpisati tudi CPV kodo.

 

13. VPRAŠANJE
Zanima nas, ali lahko kandidiramo za nabavo aparata, ki je v razvojnem programu lokalnega koncesionarja, ali se sofinancirajo samo nabave, ki so v razvojnem programu javnega zavoda.

ODGOVOR:
Sofinancira se samo nabava opreme, ki je v razvojnem programu javnega zdravstvenega zavoda.

 

 

12. VPRAŠANJE
V zvezi z razpisom vas prosimo na odgovor za naslednja vprašanja
1. Ustanovitelj Zdravstvenega doma je 12 občin ustanoviteljic. Zanima nas ali vlogo za investicije v zdravstvenem domu lahko da le ena občina in se upošteva koeficient razvitosti te občine, ali pa se vzame povprečje koeficienta razvitosti vseh občin.
2. Zdravstveni dom ima sprejet srednjeročni program razvoja od 2009 do 2013, srednjeročni program za  naslednja leta se bo sprejemal konec tega leta. Kako se upošteva potem prijava za investicije za leto 2014, če Zdravstveni dom za to leto še nima srednjeročnega programa.

ODGOVOR:
1. Pod točko 4.1 in točko 7. razpisne dokumentacije  je navedeno, da je vlagateljica občina, ki se prijavi na javni razpis. V primeru, da je lastništvo javnega zdravstvenega zavoda razdeljeno med več občin, je lahko vlagatelj le ena izmed solastnic. K vlogi pa vlagatelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin solastnic.
2. Ministrstvo za zdravje tega pogoja ne spreminja

 

 

11. VPRAŠANJE
Glede Javnega razpisa za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014 nas zanima ali je nabava zobozdravniškega stola (CPV: številka 33192410) predmet tega razpisa
.

ODGOVOR:
Da.

 

 

10. VPRAŠANJE
Iz splošnih pogojev razpisne dokumentacije za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leti 2013 in 2014 izhaja, da mora občina potrditi DIIP ali IP. Zanima me ali je izdelava DIIPa potrebna tudi v tem primeru, ko gre izključno za nabavo medicinske opreme – rentgena, ki je opredeljen že v letnem načrtu 2013 v planu investicij. Ali je dovolj sklep ustanovitelja o potrditvi letnega načrta 2013 in plana investicij iz katerega izhaja predmetna nabava  ali mora biti  izdelan in potrjen prav DIIP?

 

ODGOVOR:
Izdelan in potrjen mora biti DIIP.

 

 

9. VPRAŠANJE
Glede Javnega razpisa za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014 nas zanima sledeče:
1.       Rok za oddajo je 29.03.2013 – Ali to pomeni, da lahko oddamo prijavo 29.03.2013 na pošto priporočeno in se bo štelo, da je prijava oddana pravočasno.

 

ODGOVOR:
DA

 

 

8. VPRAŠANJE
V prvem vprašanju postavljenem v zvezi z razpisom sofinanciranje investicij na primarni ravni je bilo izpostavljeno vprašanje nabave opreme skupnega pomena. Vse tri občine – ustanoviteljice so se odločile, da bodo program posodobitve RTG aparatur in UZ aparata sofinancirale do cca 1/3 vrednosti investicije. V vašem odgovoru ste navedli, da vsaka občina lahko kandidira z eno vlogo, ki vključuje samo en kos opreme. V zvezi s tem odgovorom imamo pomisleke, ker so posamezni kosi opreme zelo različne vrednosti. Če bi v svojo vlogo vnesla občina s slabšo razvitostjo aparat z nižjo vrednostjo, potem je razumljivo, da bi bil končni rezultat slabši kot, če bi ta občina prijavila s kosom opreme najvišje vrednosti. Zastavlja se torej vprašanje, ali razpis dovoljuje takšno prilagajanje.

Drugo vprašanje v zvezi s predmetnim stanjem pa je določba v točki 4.1 RD,  kjer se navaja, da v primerih, ko je lastništvo zavoda razdeljeno na več občin, je lahko vlagatelj le ena izmed solastnic (verjetno so tu mišljeni primeri, ko gre za več ustanoviteljic zavoda). V tem primeru naj bi druge ustanoviteljice priložile samo soglasje. Če prav razumemo to določbo, potem mora vlogo oddati samo ena občina ustanoviteljica za celoten popis medicinske opreme, ki je predmet investicije, druge občine pa samo soglasje. Omenjena določba v RD potem ni v skladu z vašim odgovorom, da naj vloge oddajo posamezne občine ustanoviteljice, vendar vsaka samo za en kos opreme. Menimo, da je vprašljivo ali lahko samo z odgovorom na vprašanje spremenite RD, ker v odgovoru niti ni bilo navedeno, da pomeni vaš odgovor spremembo ali dopolnitev RD. V kolikor pa je bilo to mišljeno, bi vsekakor pričakovali, da bo MZ odpravil dvoumnost, ker je odgovor drugačen kot je določena zahteva v RD. Po našem mnenju je vprašljivo katera rešitev je najbolj sprejemljiva za primere, ko v isti projekt za en zdravstveni dom vstopa več občin ustanoviteljic, kot sofinancerjev. V našem primeru so se občine že dogovorile  kakšni bodo njihovi deleži v skupnem deležu do cca 1/3, zato se postavlja vprašanje, ali naj potem občina , ki ima sicer najmanjši delež in najnižji koeficient razvitosti, prijavi celoten projekt.

Imamo še eno vprašanje glede meril in sicer (nismo sicer še pogledali uredbe ……) ali je mogoče, da ima občina z nižjim koeficientom razvitosti manjše število točk kot občina z višjim koeficientom razvitosti. Sredstva iz omenjenega razpisa se bodo namreč delila po vrstnem redu, da tisti vlagatelj, ki dobi največje število točk, lahko računa na večji obseg dodeljenih sredstev. Pri drugem merilu – stopnji odpisanosti opreme, je namreč razumljivo, da dobi večje število točk tisti vlagatelj, ki je podal vlogo za zdravstveni zavod, kjer je višja stopnja odpisanosti opreme, Po našem mnenju gre pri merilu razvrstitve točkovnih  vrednosti pri koeficientu razvitosti občine za napako, zato zaprošamo, če nam tudi na to vprašanje odgovorite.

 

ODGOVOR:

1. Določba RD je  skladna z odgovorom št. 1, iz katerega izhaja: "vsaka občina vlagateljica za posamezno leto lahko kandidira samo z eno vlogo, ki lahko vključuje samo en kos opreme". K temu še dodajamo, da za en zdravstveni dom ne more vloge oddati več občin.

V poglavju 8. je navedeno, da imajo vsi objavljeni odgovori  status dopolnitve razpisne dokumentacije, prav tako pa je v rubriki  ODGOVORI IN VPRAŠANJA  med drugim navedeno "Vsi odgovori in dodatna pojasnila v rubriki "Vprašanja in odgovori" imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije".

2. Pojasnilo glede koeficienta razvitosti:
Na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 102/2012 z dne 21.12.2012, je Ministrstvo za finance določilo koeficient razvitosti občin za leti 2013 in 2014 in obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, ki posamezni občini pripada glede na koeficient razvitosti. Pri merilih (kot je razvidno iz priloženega obrazca 7) se bo upošteval obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. 
- Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna na podlagi koeficienta razvitosti občin in je določen na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/2012), se točkuje:
60 – 70  =  30 točk,
80 – 90  =  40 točk,
100        =  50 točk.

Če je lastništvo javnega zavoda razdeljeno med več občin, se obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna na podlagi koeficienta razvitosti občin, upošteva za občino vlagateljico.

 

 

7. VPRAŠANJE
Prosim, da odgovorite ali je  na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zajeta tudi zobozdravstvena in RTG oprema?

ODGOVOR:
Zajeta je medicinska oprema, ki je skladna s sistemom enotne klasifikacije za javna naročila (CPV), ki se nahaja na spletni strani http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx., skladno z določbo 2.2 razpisne dokumentacije, razen celotne kode 33140000.

 

 

 

 

 

 

 

6. VPRAŠANJE

V zvezi z objavljenim javnim razpisom »za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije (UR.l.RS  št. 14, dne 15.2.2013)« nas zanima sledeče:
1.) V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora imeti vlagateljica investicijo s katero kandidira na razpisu, uvrščeno v Načrt razvojnih programov in kot dokazilo predložiti izvleček iz zapisnika seje občinskega sveta o vključenosti prijavljene investicije v Načrt razvojnih programov 2013-2016. Občina …. ima v Načrtih razvojnih programov za dejavnost ZD ….. predvidenih 106.00,00 EUR, namen pa je bil obnova platoja pred zdravstvenim domom …… (pri pripravi proračuna namreč nismo razpolagali z informacijami o objavi tega razpisa). Ker gre torej zgolj za vsebinsko uskladitev NRP-ja, nas zanima, če je možno, da tudi po zgledu drugih razpisov, predložimo zgolj izjavo župana Občine ………, da bo NRP v primeru odobritve projekta vsebinsko usklajen s prijavo na razpis in DIIP-om. V priponki pošiljam predlogo take izjave iz nekega drugega projekta. Problem vidimo namreč v tem, da bi sedaj svetniki sprejemali sklep o uskladitvi NRP, če pa sredstev ne dobimo, bodo morali ponovno sprejemati sklep, če hočemo izvesti prvotno predvideno investicijo.
2.) Pri finančni konstrukciji projekta nas zanima: kakšen delež sofinanciranja lahko pričakujemo s strani Ministrstva za zdravje. Je višina skladna s 24 a. členom ZFO-1? Torej za občino ………. koeficient razvitosti znaša 0,96, stopnja sofinanciranja projekta iz državnega proračuna pa 90%?
3.) Nakup bo v deležu sofinanciralo tudi Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju: OZG) – npr. 25.000 EUR Občina ………. in 25.000 EUR OZG. Zanima nas, če se v ustreznem deležu s strani MZ sofinancira celotna vrednost nakupa (t.j. 50.000 EUR) ali samo delež občine ………., ki npr. znaša 25.000 EUR
4.) Zanima nas, če razmišljamo pravilno, in sicer: nakup reševalnega vozila za potrebe zdravstvenega doma ni predmet razpisa (reševalno vozilo je sicer ena od prioritetnih nabav v ZD ………. v letu 2013!), digitalizacija oz. nadgradnja rentgena ter nakup defibrilatorja pa je upravičen za prijavo na razpis,
5.) Ker je nabava medicinske opreme vedno povezana s precej dolgimi roki dobave, nas zanima, če lahko z izvedbo javnega naročila začnemo že pred sklenitvijo pogodbe (vse aktivnosti morajo biti zaključene najkasneje do 20. novembra – kot izhaja iz osnutka pogodbe).

 

ODGOVOR:
1.) Ministrstvo za zdravje ne odstopa od pogojev navedenih v točki  4.2 razpisne dokumentacije.
2.) Da.
3.) Delež sofinanciranja je od  vrednosti  opreme brez DDV.
4.) Nakup reševalnega vozila ni predmet razpisa.
5.) Sodelovanje na predmetnem javnem razpisu za sofinanciranje ne izključuje predhodnega začetka izvajanja postopka javnega naročanja.  Opozoriti je potrebno le, da v takem primeru občina nosi riziko neodobritve sredstev sofinanciranja, kar pomeni da bi bilo primerno odločitev o oddaji javnega naročila sprejeti po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev.

 

 

5. VPRAŠANJE

V ZD ………. nas zanima ali gre tudi za nabavo reševalnih vozil in kolikšen delež bo predvidoma sofinancirala država ( 20% - 30% )?

ODGOVOR:
Kot je zapisano že v drugem odgovoru gre za nabavo medicinske opreme in reševalna vozila niso predmet omenjenega razpisa. V zvezi z višino sofinanciranja je odgovor podan na četrto vprašanje.

 

4. VPRAŠANJE

dne 15.2.2013 je bil v Uradnem listu RS št. 14 objavljen javni razpis za "prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2013 in 2014, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje RS ter vključeni v Načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije".

V zvezi s sofinanciranjem investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti nas zanima, kolikšen je delež sofinanciranja investicije s strani Ministrstva za zdravje.


ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji  je v poglavju 6, pod točko  B. opredeljena dodelitev sredstev.  Sredstva bodo dodeljena vlagateljicam na podlagi doseženega števila točk upoštevaje merila določena v točki A in sicer glede na razpoložljiva sredstva. 

V kolikor bo sofinanciranje občini odobreno, bo delež sofinanciranja enak obsegu sofinanciranja investicij iz  državnega proračuna skladno s 24. A členom ZFO-1. Slednji je določen glede na koeficient razvitosti občin. Primer: koeficient razvitosti je 1,04, kar pomeni da je obseg sofinanciranja 80 %.

 

 

3. VPRAŠANJE

V zvezi z javnim razpisom Ministrstva za zdravje RS z sofinanciranje investicij za nabavo medicinske opreme na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS za leti 2013 in 2014, vas prosimo za pojasnilo, na kakšen način se naš zdravstveni dom lahko prijavi na razpis, glede na naš status (naš ustanovitelj je Ministrstvo za zdravje RS). Stopnja odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev  v našem zavodu je na dan 31.12.2012 znašala 82,98%, kar pomeni, da zavod posluje z zastarelo opremo in bi nujno potrebovali sredstva za njeno posodobitev.

ODGOVOR:
Na omenjeni javni razpis se prijavijo občine, ki so ustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

 

 

2. VPRAŠANJE

Ali je nakup vozila za patronažno službo v zdravstveni postaji in ali je nakup  reševalnega vozila  lahko predmet sofinanciranja po tem razpisu ali gre samo za nakup medicinske opreme.

ODGOVOR:
Gre za nabavo medicinske opreme. Patronažna in reševalna vozila niso predmet  tega razpisa.

 

 

1. VPRAŠANJE

Občina ….. je s še dvema drugima občinama ustanoviteljica javnega zavoda ZD ……..  Vse tri občine skupaj načrtujemo v letih 2013 in 2014 sofinancirati investicijo v ZP …………, in sicer za:
- rentgenski aparat za direktno digitalno slikanje skeleta in pljučnih organov;
- digitalni ortopanograf s telerentgenskim digitalnim senzorjem;
- digitalizacijo obstoječega lokalnega intaoralnega RTG aparata;
- programsko opremo za upravljanje, vodenje, shranjevanje, tiskanje, pregledovanje, zaslonsko diagnosticiranje in obdelava RTG slik;
- ranalnio opremo za uporabo programske opreme za dve delovni postaji;
- pripravo RTG prostora za montažo novo nabavljenih RTG aparatov;
- ultrazvočni aparat za dispanzer za žene – UZ
Sofinanciranje nabave te opreme so vse tri občine že vključile v svoje proračune in NRP-je za leti 2013 in 2014. Ali se z nabavo te opreme lahko prijavimo na omenjeni razpis in ali je določeno katera občina mora biti prijaviteljica?


ODGOVOR:
Nabava medicinske opreme mora biti skladna s sistemom enotne klasifikacije za javna naročila (CPV), ki se nahaja na spletni strani http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx., skladno z določbo 2.2 razpisne dokumentacije.

Občina vlagateljica mora poleg naziva opreme, ki je predmet vloge na javni razpis, obvezno vpisati tudi CPV kodo.

Vsaka občina vlagateljica za posamezno leto lahko kandidira samo z eno vlogo, ki lahko vključuje samo en kos opreme.

Priprava prostorov za namestitev aparata ni predmet sofinanciranja v okviru predmetnega razpisa Ministrstva za zdravje.