Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZOBRAŽEVANJE IN IZPITI

 • Ministrstvo za zdravje pojasnjuje, da v skladu z 62. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje (kvalifikacija), določene s tem zakonom in z drugimi predpisi. Določene strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva opravljajo tudi zdravstveni sodelavci z ustrezno strokovno izobrazbo nezdravstvene smeri. 
  Tuji študentje se tako v Republiki Sloveniji lahko izobražujejo in pridobijo strokovni naziv, ki je potreben za opravljanje posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti, pri čemer pa ministrstvo opozarja, da nadaljnje pogoje za pridobitev poklicne kvalifikacije za opravljanje dela v Republiki Sloveniji določa ZZDej. V skladu s 64. členom ZZDej sme oseba v Republiki Sloveniji samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti, če je pridobila ustrezno izobrazbo (bodisi v Republiki Sloveniji bodisi, ob izpolnjevanju posebnih pogojev, tudi v tujini) in je opravila pripravništvo in strokovni izpit za posamezen poklic v zdravstveni dejavnosti. Strokovni izpit se opravlja po končanem šest mesečnem pripravništvu, ki se po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje, lahko opravlja tudi v tujini, pod pogojem, da je program pripravništva enakovreden programu pripravništva v Republiki Sloveniji. Enakovrednost programov pripravništva ugotavlja ministrstvo.  
  Strokovni izpit omogoča pridobitev dovoljenja za samostojno opravljanje dela v Republiki Sloveniji in je namenjen opravljanju dela v Republiki Sloveniji, za kar je potrebno znanje slovenskega jezika.  Znanje slovenskega jezika se dokazuje z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali s potrdilom pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika. Ob prijavi na strokovni izpit je tako potrebno tujim diplomantom  predložiti potrdilo izobraževalne ustanove, ki je na podlagi zakona, ki ureja javno rabo slovenščine, pooblaščena za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na ravni C1 oziroma B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Opravljanje strokovnega izpita s pomočjo tolmača ni mogoče. 
  Navedene zahteve glede izkazovanja znanja slovenskega jezika na ustrezni ravni veljajo tudi za italijanske diplomante, ki so zaključili dodiplomski študij fizioterapije na samostojni visokošolski izobraževalni ustanovi Alma Mater Europaea – ECM. Diplomanti Alma Mater Europaea imajo v Republiki Sloveniji pridobljeno izobrazbo, kar jim omogoča opravljanje pripravništva in strokovnega izpita v Republiki Sloveniji, pod pogoji, ki veljajo za vse diplomante. V kolikor v Republiki Sloveniji poklica fizioterapevt ne nameravajo opravljati, strokovnega izpita ne potrebujejo, temveč lahko v Republiki Italiji sprožijo postopke priznanja izobrazbe, pridobljene v Republiki Sloveniji. 
  Več informacij v zvezi s slednjim je dostopnih na spletnih straneh: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (http://www.miur.gov.it/web/guest/) in ENIC NARIC ITALIA (http://www.enic-naric.net/index.aspx).

 

 • The Ministry of Health explains that, pursuant to Article 62 of the Health Services Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia [Uradni list RS], No. 23/05 - official consolidated text, 15/08 - the ZPacP, 23/08, 58/08 - the ZZdrS-E, 77/08 - the ZDZdr, 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - the ZdZPZD and 64/17; hereinafter: the ZZDej), health services may be provided by healthcare workers who are properly educated, professionally qualified to independently perform work in their profession and meet other requirements (qualification) laid down by this Act and other regulations. Certain professional healthcare tasks are also performed by healthcare professionals with appropriate professional education in the non-medical field. 
  In the Republic of Slovenia, foreign students may pursue studies and acquire professional titles required to practice a particular profession in healthcare services, whereby the Ministry observes that additional conditions for obtaining professional qualifications for work in the Republic of Slovenia are stipulated by the ZZDej. Pursuant to Article 64 of the ZZDej, individuals in the Republic of Slovenia may independently perform healthcare services provided that they have acquired appropriate level of education (either in the Republic of Slovenia or when fulfilling special conditions, also abroad) and have passed an internship and professional certification exam for a particular healthcare profession. The professional certification exam is taken after completion of a six-month internship period, which, upon prior consent of the ministry responsible for health, may be conducted abroad, provided that internship programme is equivalent to the internship programme applied in the Republic of Slovenia. The equivalence of internship programmes is determined by the Ministry.  
  The professional certification exam allows candidates to obtain a licence for independent work in the Republic of Slovenia and is intended for performing work in Slovenia, which requires knowledge of Slovenian language. The knowledge of Slovenian is demonstrated by proof of completion of a secondary school issued in Slovenian in Slovenian territory or with a certificate from an institute of education of a successfully passed test on Slovenian language skills. When applying for professional certification exam, foreign graduates must submit a certificate of a successful completion of the test of Slovenian language skills at level C1 or B2 of the Common European Framework of Reference for Languages issued by an educational institution that, based on the act governing public use of Slovenian language, is authorised to verify and certify the knowledge of Slovenian as a second or foreign language. It is not possible to sit a professional certification exam with the help of an interpreter. 
  The above stated requirements for demonstrating the knowledge of Slovenian language skills at appropriate level apply also to Italian graduates who have completed undergraduate physiotherapy studies at Alma Mater Europaea - ECM independent higher education institution. The Alma Mater Europaea graduates with education obtained in the Republic of Slovenia may undergo internship and take professional certification exam in Slovenia under the conditions equally applicable to all graduates. If they do not intend to practice physiotherapy in the Republic of Slovenia, the professional certification exam is not required; in Italy, they may initiate recognition procedures for education acquired in the Republic of Slovenia. 
   More information on this subject is available at: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (http://www.miur.gov.it/web/guest/) in ENIC NARIC ITALIA (http://www.enic-naric.net/index.aspx).